• Skyld og skam i Skandinavien
  Årg. 46 Nr. 125 (2018)
  Med K&K 125 undersøger vi skammens og skyldens kulturelle former i Skandinavien. Vi interesserer os især for konfigurationer af skyld og skam, der har at gøre med sociale tilhørsforhold. De nordiske velfærdsstater hviler på en historisk specifik følelsesstruktur, hvor man ikke længere behøvede at skamme sig over at modtage hjælp fra det offentlige, hvis man var fattig eller syg. Med dette nummer spørger vi til, hvordan affektive dispositioner som skam og skyld indgår i forhandlingen af sociale tilhørsforhold i dag. Den offentlige samtale i de skandinaviske lande er optaget af skam og skyld som følelser, der er vigtige for nationens overlevelse. Vi ser på nogle af de æstetiske og sociale genrer, som moralske imperativer såsom ’Skam dig!’ og ’Du skylder!’ giver anledning til.
 • Markedspladsen i Novgorod Handel
  Årg. 45 Nr. 124 (2017)
  Handelslivet og dets økonomiske udvekslinger er intimt forbundet med vores livsformer og deres kulturelle udtryk. Med dette nummer ønsker vi at udforske litteraturen og kunsten forstået som et arkiv over handelslivets mangfoldighed, såvel som over de mange affekter og forestillinger, den mangfoldighed kan vække i mennesker. Vi mener, at det litteratur- og kulturhistoriske arkiv af forestillinger om handel udgør et nødvendigt kontrapunkt til den økonomiske tænkning og dennes fokus på abstrakte modeller, prissætning, profit, balance, bevægelighed og barrierer, udbud og efterspørgsel. Som sådan udvikler temanummeret som helhed  et argument om, at litteraturen og kunsten kan komme tættere på handlens og økonomiens levede liv, end den økonomiske teoris abstrakte modeller kan eller vil.
 • Topos
  Årg. 45 Nr. 123 (2017)
  Længe gjaldt det som god og indiskutabel æstetisk epistemologi, at litteraturen og kunsten ikke skulle analyseres med henblik på deres hvad, men på deres hvordan, og ikke med henblik på værkernes indhold, men på deres form. Det er velkendt, at denne formalistiske impuls har mistet meget af sin appel. Man har de sidste ti år kunnet iagtage både en renæssance for mere indholdsorienterede analyser og en fornyet interesse for selve den æstetiske og litterære oplevelse. Dette har også givet – lidt overraskende – ny aktualitet til en række af de litterære discipliners tidligere så forsmåede begrebslige redskaber til indholdsanalyse, så som tema, motiv, figur etc. Til disse gamle og velkendte analytiske redskaber hører også toposet, som står i centrum for dette nummer.
 • Kulturkritik nu
  Årg. 44 Nr. 122 (2016)
  Hvad er kritik? Dette er ikke et nyt spørgsmål, men med K&K 122 rejser vi det på ny. Hvilke mellemværender har kunst- og kulturvidenskaben i dag med kritikken? Kunst- og kulturvidenskaben er formet af kritisk tænkning og kritisk teori, men i dag synes utålmodigheden med en kritisk praksis, der beror på afsløring af bagvedliggende myter, motiver og ideologier ikke desto mindre lige så udbredt som den kritiske gestus selv. Kulturkritik og kritisk kulturvidenskab er selv blevet genstande for kritik. Hvad skal vi overhovedet med ideologikritik i ’postideologiske’ tider, kunne man spørge – og det er der mange, der gør – er det da ikke kulturkritikken selv, der er blevet ideologisk?
 • Lykke
  Årg. 44 Nr. 121 (2016)

  Populærkulturen hylder den, statistikere måler den, filosoffer skændes om den og kulturanalytikere kritiserer den. Lykken er på én gang flygtig og allestedsnærværende.
  Med dette nummer ønsker vi at bidrage til en nuancering af forestillingen om og kritikken af lykke ved at betragte den i et kulturhistorisk lys. Bidragene handler om nogle af de momenter i historien, hvor lykken – på godt og ondt – har udstukket en retning for forfattere og filosoffer og givet mening og politisk handlekraft til individuelle såvel som kollektive forestillinger om et bedre liv og et bedre samfund.

 • (U)sunde kroppe
  Årg. 43 Nr. 120 (2015)

  ’Den sunde krop’ er blevet en magtmekanisme, gennem hvilken befolkningsgrupper kan opdeles: de sunde og de usunde, de produktive og de uproduktive, de værdige og de uværdige. Kategorierne tages ofte for givet som ikke-politiske, private forhold, som det enkelte individ bærer ansvaret for, og ikke sjældent ser vi eksempler på ”sundheds-shaming”.
  Dette temanummer fokuserer på kroppens og sundheds betydning i forskellige kulturelle kontekster, og indledes derfor med en oversættelse af et uddrag af Georges Canguilhems værk Le Normal et le Pathologique, skrevet dels i 1943 og dels i årene fra 1963-66.

 • Mellem Eurafrika og Afropa
  Årg. 43 Nr. 119 (2015)

  Grænsen mellem Europa og Afrika er flydende og fast. Det er en realitet, som erkendes af de mange tusinde bådflygtninge, som hvert år drukner i deres forsøg på at krydse den hårdt håndhævede usynlige linje som skærer sig gennem Middelhavet.

  I dette særnummer forsøger vi at bløde op på distinktionerne. Grænsen mellem Europa og Afrika forhandles og genforhandles konstant både herhjemme og globalt fra dag til dag. Gennem disse forhandlinger sprækker billedet af Europas og Afrikas fortid. I sprækkerne opstår nye historier, som fremtvinger alternative metodologiske og teoretiske perspektiver på verden.

 • Deltagelsens æstetik
  Årg. 42 Nr. 118 (2014)

  Vi lever på mange måder i en deltagelseskultur. Kunsten, medierne, offentlige og kommercielle aktører og hverdagslivets sociale fællesskaber har i stigende grad gjort deltagelsen til et oplevelsesmæssigt og organisatorisk omdrejningspunkt. 

  Omstændighederne for og betydningerne af denne aktuelle deltagelseskultur savner imidlertid stadig en kritisk og mere indgående belysning. Trods en efterhånden omfattende litteratur på området forbliver det stadig et uafklaret spørgsmål, hvad det overhovedet vil sige at deltage.

 • Historiens genkomst
  Årg. 42 Nr. 117 (2014)

  Interessen for historien kommet igen. I dette temanummer ønsker vi at sætte fokus på den aktuelle historierefleksion i litteratur, film og medier og i filosofi, politik, historieskrivning og museumsindretning mv. Hvordan ser historiens nye former ud og hvorfor? Hvilke medier og æstetiske strategier er relevante? Kan man lave sammenhængende fortællinger eller opleves historiens erfaringer i dag så grænsesprængende eller fragmentariske, at man må tage andre former i brug? Skal man forstå eller opleve historien?

  Redaktører K&K 117
  Jacob Bøggild og Karen-Margrethe Simonsen

 • Affekt
  Årg. 41 Nr. 116 (2013)
  "The affective turn" betegner en fornyet interesse for følelsernes kognitive og sociale betydning inden for en række human- og samfundsvidenskaber. Ikke mindst ser man i disse års kulturforskning og kulturkritik et skærpet fokus på de affektive strukturer, der kulturelt forbinder os og regulerer vores samkvem. Dette nummer af K&K afdækker en række af de analytiske muligheder, som den affektive drejning tilfører studiet af kultur og litteratur.
 • Fiktion og fortælling
  Årg. 41 Nr. 115 (2013)

  Spørgsmålet om fiktion er et af de mest omdiskuterede inden for litteraturteori og fortælleteori. Ikke sjældent glider spørgsmål om tre forskellige termer umærkeligt sammen, nemlig spørgsmålene om fiktion, om fortælling og om litteratur. I dette nummer af K&K belyses forskellige aspekter af fiktion og fiktionalitet - på tværs af genrer og udtryksformer, og på tværs af det, vi til daglig betragter som virkeligt eller fundet på.

 • Utopi
  Årg. 40 Nr. 114 (2012)
  Længslen efter noget andet er sejlivet. Selv når den synes at visne bort, består savnet - en længsel efter længselen. Utopien er den reneste form for det andet, vi længes efter. Derfor vender den bestandigt tilbage efter at være blevet erklæret død og begravet. Selvom utopier ofte fordømmes som kim til totalitære styreformer eller latterliggøres som fantasterier, er der også i dag tegn på en fornyet interesse for det utopiske. De viser sig i æstetisk og politisk praksis, teori og historieskrivning.

  Med artikler om utopiske udtryksformer fra middelalderen over modernitetens og det 20. århundredes utopiske forestillinger til aktuelle fornyelser af det utopiske i samtidskunsten, tager dette nummer af K&K den århundredlange diskussion om utopien op igen. Nummeret søger hermed at yde et kritisk bidrag til forståelsen af utopien - både i dens aktuelle genkomster og generelt som en evne til at tænke anderledes, der har præget Vestens politiske og æstetiske historie.

 • Fertilitet, teknologi og globalisering
  Årg. 40 Nr. 113 (2012)

  Globalisering og den teknologiske udvikling inden for fertilitetsbehandling betyder, at der konstant opstår nye muligheder for ufrugtbare par og enkeltpersoner. Mennesker, der tidligere måtte forblive barnløse, kan i dag få opfyldt drømmen om at blive forældre. Men hvordan påvirker det vores forestilling om, hvad et menneske er, at teknologien giver mulighed for at skabe liv ud af biologisk materiale fra mennesker, som slet ikke behøver at møde hinanden? Hvordan forandrer det vores forestillinger om familie, slægtskab og frugtbarhed, at børn kan komme til verden uden forældre i traditionel forstand?

  Dette temanummer af K&K sætter fokus på fertilitetsteknologiens og - turismens betydninger, som de kommer til udtryk i diskursive, materielle, litterære og kulturelle konstruktioner i medier og i kunst, i hverdags- og forbrugskulturen.

 • Unaturlige fortællinger
  Årg. 39 Nr. 112 (2011)

  Dette nummer af K&K handler om fortællinger, som man kan kalde unaturlige. Stort set alle håndbøger og opslagsværker om fortælleteoretiske kernetermer som plot og temporalitet indeholder altovervejende mimetiske eksempler, mens f.eks. den eksperimentelle fiktions, traumefortællingens, postmodernismens (og dele af modernismens og avantgardens) og en række andre centrale fortælleformers særlige modi og muligheder forbigås.

  Nummeret som helhed bidrager både til at belyse de måder, hvorpå disse og andre mærkelige, innovative, eksperimenterende og unaturlige teknikker udfordrer mimetiske forståelser, og til en undersøgelse af sådanne fortællingers betydning for vores mere generelle opfattelse af, hvad en fortælling er og kan. Vi håber dermed, at nummeret også bidrager til en gentænkning af litterær realisme samt med nye perspektiver på fortællende poesi og på eksperimenterende tekster fra forskellige perioder.

 • Æstetik og virkelighed i klassiske og moderne værker
  Årg. 39 Nr. 111 (2011)
  K&K udkommer oftest i form af temanumre organiseret omkring bl.a. samtidskulturelle og politiske temaer. Herværende nummer er mindre stramt konceptualiseret, men karakteristisk for flere af artiklerne er den stadige bestræbelse på at lade de værkvendte og de verdensvendte tilgange befrugte hinanden i et dialogisk forhold, som peger mod nye måder at bedrive litteratur- og kulturanalyse på. Fælles er ligeledes, at de tager på sig at behandle nogle af de mest kanoniserede klassikere af Blicher, Bang, Wagner, Conrad m.fl. Dermed leverer nummeret også et samlet bidrag til forståelsen af sådanne klassikeres aktualitet og betydning - hver for sig og samlet for vores kultur og virkelighed i dag.
 • Overvågning i samtidskunsten
  Årg. 38 Nr. 110 (2010)
  Efter 9/11 er overvågningen blevet intensiveret i mange lande, fx USA, England, Tyskland, Sverige og Danmark. Med dette temanummer om overvågning ønsker K&K at åbne for en tværfaglig diskussion af, hvilken betydning overvågningen har, og hvordan den tematiseres i samtidskunsten. Artiklerne analyserer såvel billedkunstneriske, litterære som filmiske repræsentationer af den tiltagende overvågning, ud over at mere principielle spørgsmål om overvågning og kontrol naturligvis også adresseres.
 • Den senmoderne by
  Årg. 38 Nr. 109 (2010)

  Happenings i gågaden, kunstudstillinger på havnen og pirrende fester på torvet. Moderne byer har udviklet sig til et pulserende forbrugs- og fritidslandskab, hvor oplevelser og underholdning sættes i centrum, og hvor kultur er noget, man gør. Store og små byer brander sig selv med events og identitetsskabende slogans for at tiltrække beboere, skatteydere og forbrugere. Men hvilke byer er toneangivende og hvorfor, hvad er byen overhovedet for en størrelse - og kan politisk styret branding give bagslag?

  Byen i det 21. århundrede er temaet for det nyeste nummer af K&K. Med udgangspunkt i kulturvidenskab, litteraturhistorie, sociologi og arkitektur undersøger forfatterne byens kulturelle betydninger, tendenser og betingelser. Emnerne for artiklerne spænder vidt fra urbane forestillinger inden for kultur og litteratur over kultursatsninger i mindre danske byer, Potsdamer Platz' historie, oplevelsesbyrummet Brandts Klædefabrik og branding i Svendborg og Stockholm til bykulturfænomenet "parcour".

  K&K udgives fra og med dette nummer af Aarhus Universitetsforlag og relanceres med nyt grafisk udtryk. K&K er fortsat et tidsskrift, der bringer originale videnskabelige artikler om filosofiske, litterære, æstetiske, medievidenskabelige og kulturanalytiske problemstillinger. Danske forskere har ranket tidsskriftet til det højeste videnskabelige niveau - det betyder, at en artikel i K&K udløser lige så mange midler fra Videnskabsministeriet til forskerens universitet som en artikel i fx Science eller Nature.

 • Blik på Europa
  Årg. 37 Nr. 108 (2009)

  Gæsteredaktører: Leonardo Cecchini, Hans Lauge Hansen og Ken Henriksen.

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Manifester
  Årg. 37 Nr. 107 (2009)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Receptions(æst)etik
  Årg. 36 Nr. 106 (2009)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Vold
  Årg. 36 Nr. 105 (2008)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kultur & Klasse 104
  Årg. 35 Nr. 104 (2007)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Romanens oprindelser
  Årg. 35 Nr. 103 (2007)

  Gæsteredaktører:Jørgen Bruhn og Martin Hultén

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kultur & Klasse 102
  Årg. 34 Nr. 102 (2006)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Subjektivitet og narrativitet
  Årg. 34 Nr. 101 (2006)

  Gæsteredaktører: Nils Gunder Hansen og Thor Grünbaum

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

1-25 af 110