Arkiver

 • Queerteoretiske potentialer og dissonanser
  Årg. 51 Nr. 136 (2023)

  Queerteoris akademiske etablering udgør baggrunden for dette tema­num­mer. Det bruger de seneste års stigende interesse som en anledning til at undersøge, hvad queerteori kan – og ikke kan – som teoretisk perspektiv.

  Hvad vil det sige at foretage en queerteoretisk analyse? Hvilke indsigter muliggør det teoretiske rammeværk? Hvad bliver vanskeligt at få øje på?

  Hvilke blikke på den sociale virkelighed står teoridannelsen i konflikt med eller afviser? Det er nogle af de spørgsmål, som temanummeret kaster lys over ved at udforske queerteoris potentialer og dissonanser.

 • Æstetiske protestkulturer
  Årg. 51 Nr. 134-135 (2023)

  Revolutioner, opstande og protester er i høj grad et spørgsmål om billeder. Mens de finder sted, fungerer bestemte billeder, emblemer eller symboler som mobiliserende faktorer og giver konflikten form, tegner forbindelseslinjer til tidligere kampe eller billedliggør det, der kæmpes imod eller for. Når de revolutionære tilstande er ovre, lever begivenhederne videre som ikoniske billeder, der fortætter de komplekse og uoverskuelige hændelsesforløb i enkle, genkendelige repræsentationer, der både dækker over modsætninger og opsamler ny energi, så kampen mod overmagten kan genoptages på et senere tidspunkt.

 • Bildkonflikter
  Årg. 50 Nr. 133 (2022)

  Genom bilders lättillgänglighet har vi blivit delaktiga i en ny, virtuell värld, där innehållet i en bild har blivit hårdvaluta. Det gäller inte bara dokumentära bilder. Det kan också handla om konstnärliga och estetiska bearbetningar. Inte heller gäller det bara samtida bilder, utan också historiska.  ”Bildkonflikter” handlar om hur bilder visar, och griper in i, stora skeden. Det kan handla om vad de innehåller. Men också om hur de används. Bilder kan nyttjas politiskt och medialt. Men de bär också på ett eget liv. Det här numret samlar artiklar som visar att bilder inte bara förmedlar konflikter: de är också aktörer.

 • Det sentimentale
  Årg. 49 Nr. 132 (2021)

  Det sentimentale er ikke noget rent og enkelt, så meget er der enighed om. Det har der været gennem snart flere århundreders æstetikteoretiske og litteraturhistoriske refleksioner. Til det sentimentale knytter der sig noget refleksivt, en bevidsthed om at man føler, men også en fornemmelse af, at ens følelse efterlever et kulturelt krav, en skemalagt følelsesstruktur. Måske er det derfor, det sentimentale igennem litteratur- og kulturhistorien har vakt en enorm, næsten irrationel afsmag. Ikke desto mindre har det sentimentale været med til at forandre verden. Alene derfor kræver det mere end vores afvisning.

 • Sygdom
  Årg. 49 Nr. 131 (2021)

  K&K 131 om sygdom udkommer med COVID-19 som kontekst, men var planlagt længe inden pandemien. Artiklerne præsenterer analyser af historiske og samtidige sygdomsfortællinger såvel som i rumlige udtryk som billedkunst, hospitalsarkitektur og terapeutiske haver. På forskellig vis belyses forholdet mellem sygdom, æstetik, natur og kultur, nationale og internationale kontekster, politik, uligheder og magtrelationer – kort sagt sygdom i forhold til kultur og klasse. Den globale coronakrise har ikke gjort disse problematikker mindre relevante. Tværtimod.

 • Simon Roberts: Blackpool Beach #1, Lancashire, 2008.

  Stranden
  Årg. 48 Nr. 130 (2020)

  Verdens kyster er i sterk endring. Strender kloden over har blitt geopolitiske hotspots med konflikter som spenner fra tilintetgjørelse av viktige biotoper via forsøpling til immigrasjon. Få kulturlandskap fremstår i samme grad som ”stranden” som et hybrid-objekt hvor grensene mellom natur og kultur fortløpende forhandles, ofte med dramatiske konsekvenser. Dette nummeret undersøker hvordan ”stranden” tematiseres og forhandles estetisk og ideologisk i litteratur, film og kunst i en global offentlighet i økende grad preget av ”den antropocene tidsalders” utfordringer.

 • Klima, magt, modstand
  Årg. 48 Nr. 129 (2020)

  Klimakampen er mere intens end nogensinde før. Dette nummer af K&K tilbyder humanistiske forskningsresultater med nye forståelsesrammer for de risici og forandringspotentialer som klimakampen bærer med sig. Spiller kunsten en rolle i klimakampen og hvilke æstetiske former egner sig bedst til at belyse eller intervenere i den? Hvordan skal vi forstå menneskets forhold til naturen? Hvilke politiske ideer cirkulerer, og hvordan spiller de sammen med ideologiske mønstre?

 • Forside af bogen "Fiktionalitet, faktualitet og fake news"

  Fiktionalitet, faktualitet og fake news
  Årg. 47 Nr. 128 (2019)

  Med dette temanummer ønsker vi at sætte begrebet fake news i en større sammenhæng end alene forsætlig misinformation. K&K 128 præsenterer analyser af en potentiel post-faktuel samfunds­tilstand, hvor følelsesmæssig appel og personlige erfaringer vægtes højere end objektive fakta, samt artikler, der går på tværs af det æstetiske og det politiske i samlæsninger af litteratur, kunst, politik og holdningspå­virkninger, og giver således en historisk og teoretisk bredspektret til­gang til dette påtrængende problem.

 • Forside af bogen "Sammenligninger"

  Sammenligninger
  Årg. 47 Nr. 127 (2019)

  Hvad vil det sige at sammenligne? I de senere år har vi set en omfattende diskussion af komparatisme. Visse former for traditionel komparatisme er blevet anklaget for at være reduktive, andre er blevet gentænkt og vi har set nye forslag om en mere dynamisk, relationel komparatisme.
  Dette temanummer kommer med bud på nye former for sammenligning, udviklet i lyset af globaliseringen, den planetære og den digitale udvikling. Der er også fokus på helt nye udviklinger af den kunstkomparative metode og på komparatismens greb om transhistoriske sammenligninger.

 • Det reaktionære
  Årg. 46 Nr. 126 (2018)

  Tingene bevæger sig hurtigt, krisen nødvendiggør andre tiltag, og nye ledere melder sig på banen med nye (eller gamle?) løsninger. Trump er blot det mest iøjnefaldende eksempel på en udvikling, der finder sted i USA, Europa og mange andre steder. Den styrkede nationalisme benytter sig af nye symbolske produktivkræfter og produktionsforhold til at indtage politikkens ”billedrum” med palingenetisk nationalistiske fortællinger. Nyt og gammelt indgår i forbindelser, der stiller grundlæggende spørgsmålstegn ved overleverede forestillinger om det politiske. Dette nummer præsenterer konkrete analyser af denne udvikling, der udfordrer og dissekerer fremvæksten af de nutidige reaktionære fænomener og stiller spørgsmål om de fascistiske partiers klassekomposition, kulturelle udtryk, psykiske strukturer, kønslogik og politiske mobiliseringskraft.

 • Skyld og skam i Skandinavien
  Årg. 46 Nr. 125 (2018)

  Med K&K 125 undersøger vi skammens og skyldens kulturelle former i Skandinavien. Vi interesserer os især for konfigurationer af skyld og skam, der har at gøre med sociale tilhørsforhold. De nordiske velfærdsstater hviler på en historisk specifik følelsesstruktur, hvor man ikke længere behøvede at skamme sig over at modtage hjælp fra det offentlige, hvis man var fattig eller syg. Med dette nummer spørger vi til, hvordan affektive dispositioner som skam og skyld indgår i forhandlingen af sociale tilhørsforhold i dag. Den offentlige samtale i de skandinaviske lande er optaget af skam og skyld som følelser, der er vigtige for nationens overlevelse. Vi ser på nogle af de æstetiske og sociale genrer, som moralske imperativer såsom ’Skam dig!’ og ’Du skylder!’ giver anledning til.
 • Markedspladsen i Novgorod

  Handel
  Årg. 45 Nr. 124 (2017)

  Handelslivet og dets økonomiske udvekslinger er intimt forbundet med vores livsformer og deres kulturelle udtryk. Med dette nummer ønsker vi at udforske litteraturen og kunsten forstået som et arkiv over handelslivets mangfoldighed, såvel som over de mange affekter og forestillinger, den mangfoldighed kan vække i mennesker. Vi mener, at det litteratur- og kulturhistoriske arkiv af forestillinger om handel udgør et nødvendigt kontrapunkt til den økonomiske tænkning og dennes fokus på abstrakte modeller, prissætning, profit, balance, bevægelighed og barrierer, udbud og efterspørgsel. Som sådan udvikler temanummeret som helhed  et argument om, at litteraturen og kunsten kan komme tættere på handlens og økonomiens levede liv, end den økonomiske teoris abstrakte modeller kan eller vil.
 • Topos
  Årg. 45 Nr. 123 (2017)

  Længe gjaldt det som god og indiskutabel æstetisk epistemologi, at litteraturen og kunsten ikke skulle analyseres med henblik på deres hvad, men på deres hvordan, og ikke med henblik på værkernes indhold, men på deres form. Det er velkendt, at denne formalistiske impuls har mistet meget af sin appel. Man har de sidste ti år kunnet iagtage både en renæssance for mere indholdsorienterede analyser og en fornyet interesse for selve den æstetiske og litterære oplevelse. Dette har også givet – lidt overraskende – ny aktualitet til en række af de litterære discipliners tidligere så forsmåede begrebslige redskaber til indholdsanalyse, så som tema, motiv, figur etc. Til disse gamle og velkendte analytiske redskaber hører også toposet, som står i centrum for dette nummer.
 • Kulturkritik nu
  Årg. 44 Nr. 122 (2016)

  Hvad er kritik? Dette er ikke et nyt spørgsmål, men med K&K 122 rejser vi det på ny. Hvilke mellemværender har kunst- og kulturvidenskaben i dag med kritikken? Kunst- og kulturvidenskaben er formet af kritisk tænkning og kritisk teori, men i dag synes utålmodigheden med en kritisk praksis, der beror på afsløring af bagvedliggende myter, motiver og ideologier ikke desto mindre lige så udbredt som den kritiske gestus selv. Kulturkritik og kritisk kulturvidenskab er selv blevet genstande for kritik. Hvad skal vi overhovedet med ideologikritik i ’postideologiske’ tider, kunne man spørge – og det er der mange, der gør – er det da ikke kulturkritikken selv, der er blevet ideologisk?
 • Lykke
  Årg. 44 Nr. 121 (2016)

  Populærkulturen hylder den, statistikere måler den, filosoffer skændes om den og kulturanalytikere kritiserer den. Lykken er på én gang flygtig og allestedsnærværende.
  Med dette nummer ønsker vi at bidrage til en nuancering af forestillingen om og kritikken af lykke ved at betragte den i et kulturhistorisk lys. Bidragene handler om nogle af de momenter i historien, hvor lykken – på godt og ondt – har udstukket en retning for forfattere og filosoffer og givet mening og politisk handlekraft til individuelle såvel som kollektive forestillinger om et bedre liv og et bedre samfund.

 • (U)sunde kroppe
  Årg. 43 Nr. 120 (2015)

  ’Den sunde krop’ er blevet en magtmekanisme, gennem hvilken befolkningsgrupper kan opdeles: de sunde og de usunde, de produktive og de uproduktive, de værdige og de uværdige. Kategorierne tages ofte for givet som ikke-politiske, private forhold, som det enkelte individ bærer ansvaret for, og ikke sjældent ser vi eksempler på ”sundheds-shaming”.
  Dette temanummer fokuserer på kroppens og sundheds betydning i forskellige kulturelle kontekster, og indledes derfor med en oversættelse af et uddrag af Georges Canguilhems værk Le Normal et le Pathologique, skrevet dels i 1943 og dels i årene fra 1963-66.

 • Mellem Eurafrika og Afropa
  Årg. 43 Nr. 119 (2015)

  Grænsen mellem Europa og Afrika er flydende og fast. Det er en realitet, som erkendes af de mange tusinde bådflygtninge, som hvert år drukner i deres forsøg på at krydse den hårdt håndhævede usynlige linje som skærer sig gennem Middelhavet.

  I dette særnummer forsøger vi at bløde op på distinktionerne. Grænsen mellem Europa og Afrika forhandles og genforhandles konstant både herhjemme og globalt fra dag til dag. Gennem disse forhandlinger sprækker billedet af Europas og Afrikas fortid. I sprækkerne opstår nye historier, som fremtvinger alternative metodologiske og teoretiske perspektiver på verden.

 • Deltagelsens æstetik
  Årg. 42 Nr. 118 (2014)

  Vi lever på mange måder i en deltagelseskultur. Kunsten, medierne, offentlige og kommercielle aktører og hverdagslivets sociale fællesskaber har i stigende grad gjort deltagelsen til et oplevelsesmæssigt og organisatorisk omdrejningspunkt. 

  Omstændighederne for og betydningerne af denne aktuelle deltagelseskultur savner imidlertid stadig en kritisk og mere indgående belysning. Trods en efterhånden omfattende litteratur på området forbliver det stadig et uafklaret spørgsmål, hvad det overhovedet vil sige at deltage.

 • Historiens genkomst
  Årg. 42 Nr. 117 (2014)

  Interessen for historien kommet igen. I dette temanummer ønsker vi at sætte fokus på den aktuelle historierefleksion i litteratur, film og medier og i filosofi, politik, historieskrivning og museumsindretning mv. Hvordan ser historiens nye former ud og hvorfor? Hvilke medier og æstetiske strategier er relevante? Kan man lave sammenhængende fortællinger eller opleves historiens erfaringer i dag så grænsesprængende eller fragmentariske, at man må tage andre former i brug? Skal man forstå eller opleve historien?

  Redaktører K&K 117
  Jacob Bøggild og Karen-Margrethe Simonsen

 • Affekt
  Årg. 41 Nr. 116 (2013)

  "The affective turn" betegner en fornyet interesse for følelsernes kognitive og sociale betydning inden for en række human- og samfundsvidenskaber. Ikke mindst ser man i disse års kulturforskning og kulturkritik et skærpet fokus på de affektive strukturer, der kulturelt forbinder os og regulerer vores samkvem. Dette nummer af K&K afdækker en række af de analytiske muligheder, som den affektive drejning tilfører studiet af kultur og litteratur.
 • Fiktion og fortælling
  Årg. 41 Nr. 115 (2013)

  Spørgsmålet om fiktion er et af de mest omdiskuterede inden for litteraturteori og fortælleteori. Ikke sjældent glider spørgsmål om tre forskellige termer umærkeligt sammen, nemlig spørgsmålene om fiktion, om fortælling og om litteratur. I dette nummer af K&K belyses forskellige aspekter af fiktion og fiktionalitet - på tværs af genrer og udtryksformer, og på tværs af det, vi til daglig betragter som virkeligt eller fundet på.

 • Utopi
  Årg. 40 Nr. 114 (2012)

  Længslen efter noget andet er sejlivet. Selv når den synes at visne bort, består savnet - en længsel efter længselen. Utopien er den reneste form for det andet, vi længes efter. Derfor vender den bestandigt tilbage efter at være blevet erklæret død og begravet. Selvom utopier ofte fordømmes som kim til totalitære styreformer eller latterliggøres som fantasterier, er der også i dag tegn på en fornyet interesse for det utopiske. De viser sig i æstetisk og politisk praksis, teori og historieskrivning.

  Med artikler om utopiske udtryksformer fra middelalderen over modernitetens og det 20. århundredes utopiske forestillinger til aktuelle fornyelser af det utopiske i samtidskunsten, tager dette nummer af K&K den århundredlange diskussion om utopien op igen. Nummeret søger hermed at yde et kritisk bidrag til forståelsen af utopien - både i dens aktuelle genkomster og generelt som en evne til at tænke anderledes, der har præget Vestens politiske og æstetiske historie.

 • Fertilitet, teknologi og globalisering
  Årg. 40 Nr. 113 (2012)

  Globalisering og den teknologiske udvikling inden for fertilitetsbehandling betyder, at der konstant opstår nye muligheder for ufrugtbare par og enkeltpersoner. Mennesker, der tidligere måtte forblive barnløse, kan i dag få opfyldt drømmen om at blive forældre. Men hvordan påvirker det vores forestilling om, hvad et menneske er, at teknologien giver mulighed for at skabe liv ud af biologisk materiale fra mennesker, som slet ikke behøver at møde hinanden? Hvordan forandrer det vores forestillinger om familie, slægtskab og frugtbarhed, at børn kan komme til verden uden forældre i traditionel forstand?

  Dette temanummer af K&K sætter fokus på fertilitetsteknologiens og - turismens betydninger, som de kommer til udtryk i diskursive, materielle, litterære og kulturelle konstruktioner i medier og i kunst, i hverdags- og forbrugskulturen.

 • Unaturlige fortællinger
  Årg. 39 Nr. 112 (2011)

  Dette nummer af K&K handler om fortællinger, som man kan kalde unaturlige. Stort set alle håndbøger og opslagsværker om fortælleteoretiske kernetermer som plot og temporalitet indeholder altovervejende mimetiske eksempler, mens f.eks. den eksperimentelle fiktions, traumefortællingens, postmodernismens (og dele af modernismens og avantgardens) og en række andre centrale fortælleformers særlige modi og muligheder forbigås.

  Nummeret som helhed bidrager både til at belyse de måder, hvorpå disse og andre mærkelige, innovative, eksperimenterende og unaturlige teknikker udfordrer mimetiske forståelser, og til en undersøgelse af sådanne fortællingers betydning for vores mere generelle opfattelse af, hvad en fortælling er og kan. Vi håber dermed, at nummeret også bidrager til en gentænkning af litterær realisme samt med nye perspektiver på fortællende poesi og på eksperimenterende tekster fra forskellige perioder.

 • Æstetik og virkelighed i klassiske og moderne værker
  Årg. 39 Nr. 111 (2011)

  K&K udkommer oftest i form af temanumre organiseret omkring bl.a. samtidskulturelle og politiske temaer. Herværende nummer er mindre stramt konceptualiseret, men karakteristisk for flere af artiklerne er den stadige bestræbelse på at lade de værkvendte og de verdensvendte tilgange befrugte hinanden i et dialogisk forhold, som peger mod nye måder at bedrive litteratur- og kulturanalyse på. Fælles er ligeledes, at de tager på sig at behandle nogle af de mest kanoniserede klassikere af Blicher, Bang, Wagner, Conrad m.fl. Dermed leverer nummeret også et samlet bidrag til forståelsen af sådanne klassikeres aktualitet og betydning - hver for sig og samlet for vores kultur og virkelighed i dag.
 • Overvågning i samtidskunsten
  Årg. 38 Nr. 110 (2010)

  Efter 9/11 er overvågningen blevet intensiveret i mange lande, fx USA, England, Tyskland, Sverige og Danmark. Med dette temanummer om overvågning ønsker K&K at åbne for en tværfaglig diskussion af, hvilken betydning overvågningen har, og hvordan den tematiseres i samtidskunsten. Artiklerne analyserer såvel billedkunstneriske, litterære som filmiske repræsentationer af den tiltagende overvågning, ud over at mere principielle spørgsmål om overvågning og kontrol naturligvis også adresseres.
 • Den senmoderne by
  Årg. 38 Nr. 109 (2010)

  Happenings i gågaden, kunstudstillinger på havnen og pirrende fester på torvet. Moderne byer har udviklet sig til et pulserende forbrugs- og fritidslandskab, hvor oplevelser og underholdning sættes i centrum, og hvor kultur er noget, man gør. Store og små byer brander sig selv med events og identitetsskabende slogans for at tiltrække beboere, skatteydere og forbrugere. Men hvilke byer er toneangivende og hvorfor, hvad er byen overhovedet for en størrelse - og kan politisk styret branding give bagslag?

  Byen i det 21. århundrede er temaet for det nyeste nummer af K&K. Med udgangspunkt i kulturvidenskab, litteraturhistorie, sociologi og arkitektur undersøger forfatterne byens kulturelle betydninger, tendenser og betingelser. Emnerne for artiklerne spænder vidt fra urbane forestillinger inden for kultur og litteratur over kultursatsninger i mindre danske byer, Potsdamer Platz' historie, oplevelsesbyrummet Brandts Klædefabrik og branding i Svendborg og Stockholm til bykulturfænomenet "parcour".

  K&K udgives fra og med dette nummer af Aarhus Universitetsforlag og relanceres med nyt grafisk udtryk. K&K er fortsat et tidsskrift, der bringer originale videnskabelige artikler om filosofiske, litterære, æstetiske, medievidenskabelige og kulturanalytiske problemstillinger. Danske forskere har ranket tidsskriftet til det højeste videnskabelige niveau - det betyder, at en artikel i K&K udløser lige så mange midler fra Videnskabsministeriet til forskerens universitet som en artikel i fx Science eller Nature.

 • Blik på Europa
  Årg. 37 Nr. 108 (2009)

  Gæsteredaktører: Leonardo Cecchini, Hans Lauge Hansen og Ken Henriksen.

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Manifester
  Årg. 37 Nr. 107 (2009)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Receptions(æst)etik
  Årg. 36 Nr. 106 (2009)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Vold
  Årg. 36 Nr. 105 (2008)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kultur & Klasse 104
  Årg. 35 Nr. 104 (2007)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Romanens oprindelser
  Årg. 35 Nr. 103 (2007)

  Gæsteredaktører:Jørgen Bruhn og Martin Hultén

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kultur & Klasse 102
  Årg. 34 Nr. 102 (2006)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Subjektivitet og narrativitet
  Årg. 34 Nr. 101 (2006)

  Gæsteredaktører: Nils Gunder Hansen og Thor Grünbaum

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Poetik/K&K 1-100
  Årg. 33 Nr. 100 (2005)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Jacques Derrida: Glas
  Årg. 33 Nr. 99 (2005)

  Redigeret af Per Krogh Hansen og Roy Sellars (gæsteredaktør).

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Fra den ny og den gamle verden
  Årg. 32 Nr. 98 (2004)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Seeberg
  Årg. 32 Nr. 97 (2004)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Metonymi
  Årg. 31 Nr. 96 (2003)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Den moderne roman
  Årg. 31 Nr. 95 (2003)

  Gæsteredaktør: Martin Zerlang

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Litterær karakterologi
  Årg. 30 Nr. 94 (2002)

  Redigeret af Nils Gunder Hansen (gæsteredaktør) og Per Krogh Hansen.

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Efter postmodernismen
  Årg. 30 Nr. 93 (2002)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Litteratur & historie
  Årg. 29 Nr. 92 (2001)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Djævelskab
  Årg. 29 Nr. 91 (2001)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Rum og sted
  Årg. 28 Nr. 90 (2000)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Maskerade
  Årg. 27 Nr. 87 (1999)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

  Dette nummer er ufuldstændigt, og består blot af 2 artikler. Der er desuden gået noget galt med digitaliseringen, så hele nummeret står i kursiv.

   

 • Bachtin
  Årg. 26 Nr. 86 (1998)

  Gæsteredaktører: Nina Møller Andersen, Jørgen BruhnAnker Gemzøe og Jan Lundquist.

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Modernisme
  Årg. 26 Nr. 85 (1998)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Barthes
  Årg. 25 Nr. 84 (1997)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kierkegaard
  Årg. 25 Nr. 83 (1997)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Urbanitet og æstetik
  Årg. 24 Nr. 82 (1996)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Rousseau/Perec/karakteren/Dr. Caligari/Greenaway
  Årg. 24 Nr. 81 (1996)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Fjernsyn i forvandling
  Årg. 23 Nr. 80 (1996)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Det retoriske og det dialogiske
  Årg. 23 Nr. 79 (1995)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk
 • Metafor
  Årg. 22 Nr. 78 (1995)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Benjamin, (an)æstetik
  Årg. 22 Nr. 77 (1994)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

  Dette nummer er ufuldstændigt, og består blot af 1 artikel. 

 • Det narrative
  Årg. 21 Nr. 76 (1994)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Dekonstruktionen til eftersyn - Læsere og læsning - Bourdieu
  Årg. 21 Nr. 75 (1993)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk 

  Dette nummer er ufuldstændigt, og består blot af 2 artikler.

 • Billede og skrift
  Årg. 20 Nr. 73 (1993)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Psykoanalyse/Tekstanalyse
  Årg. 19 Nr. 72 (1992)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kulturanalyse
  Årg. 19 Nr. 71 (1992)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Hvad er meningen?
  Årg. 18 Nr. 70 (1991)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Blik på film
  Årg. 18 Nr. 69 (1991)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kritik & Kulturanalyse
  Årg. 17 Nr. 68 (1990)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Fra teksternes vildnis
  Årg. 17 Nr. 67 (1990)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk
 • Litteraturkritikkens metamorfoser
  Årg. 17 Nr. 65-66 (1989)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kultur og Klasse 64
  Årg. 16 Nr. 64 (1989)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Computer-kultur
  Årg. 16 Nr. 63 (1988)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Det synlige og det usynlige
  Årg. 16 Nr. 62 (1988)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kultur & Klasse 61
  Årg. 16 Nr. 61 (1988)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Poetik
  Årg. 15 Nr. 60 (1988)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Orfeus-banden
  Årg. 15 Nr. 59 (1987)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kutur & Klasse 58
  Årg. 15 Nr. 58 (1987)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Billeder fra den ny verden
  Årg. 15 Nr. 57 (1987)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Spor
  Årg. 14 Nr. 54 (1986)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Hvad var postmodernismen?
  Årg. 14 Nr. 53 (1986)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kultur & Klasse 52
  Årg. 13 Nr. 52 (1986)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Modernisme og massekultur
  Årg. 13 Nr. 51 (1985)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kultur & Klasse 50
  Årg. 13 Nr. 50 (1985)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kultur & Klasse 49
  Årg. 13 Nr. 49 (1984)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

  Dette nummer er ufuldstændigt, og består blot af tre artikler.

 • Mentalitetshistorie
  Årg. 12 Nr. 48 (1983)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk.

  NB: Nummeret er ufuldstændigt. Der mangler fra p.58 og nummeret ud.

 • Kultur og Klasse 47
  Årg. 12 Nr. 47 (1983)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk.

   

  Dette nummer er ufuldstændigt, da anmeldelsessektion fra pp. 119-142 mangler.

 • Kultur og klasse 46
  Årg. 12 Nr. 46 (1982)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kultur og revolution
  Årg. 12 Nr. 45 (1982)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kultur og Klasse 44
  Årg. 11 Nr. 44 (1982)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kultur og Klasse 43
  Årg. 11 Nr. 43 (1982)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Arbejderlitteratur i Skandinavien
  Årg. 11 Nr. 42 (1982)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kultur og Klasse 40
  Årg. 10 Nr. 40 (1981)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Dansk Kvindelitteratur 1885-1920
  Årg. 10 Nr. 39 (1980)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Kultur og Klasse 38
  Årg. 10 Nr. 38 (1980)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk.

 • Massekommunikation
  Årg. 9 Nr. 36 (1979)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Litteratur og historie
  Årg. 9 Nr. 35 (1979)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • De intellektuelles politiske rolle
  Årg. 9 Nr. 34 (1979)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Historie - bevidsthedshistorie
  Årg. 8 Nr. 32 (1978)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Arbejderkultur
  Årg. 8 Nr. 31 (1977)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Socialisation
  Årg. 8 Nr. 30 (1977)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk

 • Solsjenitsyn og oppositionen i Sovjetunionen
  Årg. 8 Nr. 29 (1977)

  Ældre numre kan købes hos forlaget Medusa, i det omfang forlaget stadigt har eksemplarer på lager. Forlaget kan kontaktes her: www.medusa.dk