Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat.
 • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
 • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

Manuskriptvejledning for Tidsskriftet K&K. Kultur og Klasse

K&K er et nordisk tidsskrift, som modtager artikler skrevet på dansk, svensk eller norsk. Artikler skal have et omfang på 14‐15 sider à 2.200 anslag inkl. mellemrum, hvis ikke andet er aftalt med en redaktør.

Levering af manus
Manuskriptet leveres i elektronisk form i tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Der er ikke indrykning ved kapitelstart, efter mellemrubrikker, citater, figurer, tabeller og blanke linjer. Ved alle andre afsnit er der indrykning med tabulator. Noter skal være fodnoter. Noter er placeret efter sluttegn.[1]

For at kunne uploade manuskriptfilen, skal du oprette dig selv som forfatter ved tidsskriftet: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/kok/index. Sammen med artiklen uploades et engelsk resumé, som opsummerer hovedargumentet og konklusionen (maksimum 1.500 tegn, inkl. mellemrum). Artiklens titel skal ligeledes oversættes til engelsk og 5‐10 nøgleord (på dansk, svensk eller norsk og engelsk) skal medsendes.

Følg retningslinjerne med henblik på sikring af blind review. Biografiske oplysninger om forfatteren skal ikke fremgå af selve dokumentet men derimod indtastes i de respektive felter.

Vi vil gerne have de vigtigste aktuelle informationer om 1) akademisk grad og evt. institutionstilknytning og 2) andre aktuelle og/eller temarelaterede udgivelser fra forfatterens hånd uploadet i et separat dokument under upload-processens trin 4. Det kan være seneste udgivelse, mest relevante udgivelser eller kommende udgivelser efter eget valg. Anmeldere oplyser blot akademisk grad og evt. institutionstilknytning.

Bio-/bibliografiske oplysninger opstilles på følgende måde:

BENJAMIN JON BOYSEN, lektor ved Center for Litteraturvidenskab, Syddansk Universitet (Odense). Har udgivet At være en anden: Essays om intethed, ambivalens og fremmedhed hos Francesco Petrarca og William Shakespeare (Odense: Syddansk universitetsforlag, 2007) og har desuden just indleveret doktorafhandlingen The Ethics of Love: An Essay on James Joyce. Den trykte artikel er del af et pågående arbejde om forholdet mellem litteratur og filosofi drøftet ud fra spørgsmålet om galskaben.

Inddeling af tekst
Artikler indledes med:

 1. forfatternavn (fornavne, efternavn)
 2. titel på artikel
 3. eventuel undertitel

Titler skal være korte, da den skandinaviske titel skal oversættes til engelsk, og der er begrænset plads til den engelske titel. Bidragyderen skal selv sørge for den engelske oversættelse – al engelsk tekst tjekkes og godkendes dog af redaktionens engelskredaktør. Brødteksten opdeles i afsnit markeret med en overskrift (mellemrubrik). Mellemrubrikker står med samme font, stil og størrelse som resten af teksten. Der bruges ikke andre former for tekstopdeling ud over mellemrubrikker. Artikler kan ikke indledes med en mellemrubrik. Der skal som minimum komme et eller flere brødtekstafsnit inden den første mellemrubrik.

Titler på tekster
Titler på tekster, hvortil der henvises, skrives efter følgende retningslinjer både i hovedtekst og i noter:

 1. Titler på selvstændige bogudgivelser (film, teaterstykker, malerier m.m.) kursiveres. Også tidsskriftsnavne kursiveres.
 2. Alle andre titler (artikler, noveller, digte m.m.) sættes i anførselstegn, der bedes anvendt i følgende udformning: ” for anførselstegn begyndt og ” for anførselstegn slut (99‐99). 

Litteraturhenvisninger
K&K bruger den seneste version af MLA (9th) som stylesheet for artikler. Artikler skal allerede ved første indlevering være tilpasset MLA. Purdue University Online Writing Lab (OWL) har en informativ hjemmeside om anvendelsen af MLA: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_guide/mla_general_format.html. Information om MLA Style online template  findes her: https://www.mla.org/MLA-Style

K&K udgiver artikler på dansk, svensk og norsk, og referencer skal tilpasses artiklens sprog. Det betyder, at i en dansksproget artikel skal af fx en oversætter af en kilde anføres således:

Foucault, Michel. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. Oversat af Richard Howard, Vintage-Random House, 1988.

Watkins, Susan. ”Oppositions”. New Left Review, nr. 98, 2016, s. 5-30.

Wilderson, Frank B. ”Fængselsslaven som hegemoniets (tavse) skandale” [”The Prison Slave as Hegemony’s (Silent) Scandal”, 2003], oversat af Tone Andreasen. Sorthed, redigeret af Mikkel Bolt og Jakob Jakobsen, Nebula, 2018, s. 23-40.

Citater
Citater oversættes til dansk, norsk eller svensk, og ønsker man at bringe den udenlandske originaltekst, kan det gøres i en fodnote. Er originaltekstens ordlyd af essentiel betydning for fremstillingen kan man gøre det omvendt ‒ dvs. lade oversættelsen optræde i note og originalen i brødteksten. Kortere citater placeres inde i brødteksten. Længere citater – på mere end 2‐3 linjer – markeres med tom linje, og de afsluttes igen med en tom linje. Der er ingen indrykninger ved citat. I alle tilfælde skal citat starte og slutte med anførselstegn – ” for citat begyndt og ” for citat slut (99‐99). Litteraturhenvisning ved citatets afslutning følger de almindelige retningslinjer for litteraturhenvisninger. Citat i citat anføres med halve anførselstegn – dvs. ’ for citat begyndt og ’ for citat slut (9‐9).

Kommaer, forkortelser, årstal, tankestreger mv.
Der skal anvendes grammatisk kommatering.

 • Forkortelser skrives f.eks., m.m., bl.a., ca., osv., dvs., mv.
 • Årstal skrives f.eks. 1985‑1988.
 • Årtier skrives med apostrof (1990’erne), ikke ud i ét.
 • Initialer er opført uden mellemrum (H.C. Andersen).
 • Der bruges stort eller lille bogstav efter kolon, afhængigt af om der følger en helsætning efter kolonet eller ej. Hvis der gør, skrives med stort, ellers med lille.
 • Der bruges bindestreg (‐) ved ord‐ og tal‐sammensætninger og tankestreg (–) i alle andre sammenhænge. Således ”1808‐1830”, ”16‐19‐årige” og ”Nu har hun ‒ omsider ‒ fået øjnene op”. I overensstemmelse med Håndbog i Nudansk.
 • Udeladelser skal markeres med skarp parentes [...]

Illustrationer
Illustrationer (sort/hvid) kan ikke bringes uden forudgående aftale. Billeders opløsning skal være mindst 300 dpi, stregtegninger dog minimum 600 dpi og helst 1200 dpi – målt på billedet i den størrelse, det skal gengives i. Marker placering i teksten og medsend billedet i separat fil. Evt. ophavsrettigheder skal være afklaret og betalt. Der er ophavsret på værker i 70 år efter ophavsmandens død. Det skal tydeligt markeres med kantede parenteser samt ekstra linjer ovenfor og nedenfor, hvor billeder, figurer og tabeller skal placeres. Alle billedfiler skal navngives, så det fremgår klart, hvor billederne hører til.

Billedfiler navngives således: 

Forfatternavn. Billede 1
Forfatternavn. Billede 2
Forfatternavn. Tabel 1 

Billedplacering markeres således med hårde parenteser:
[Billede 1]

Billedtekst markeres således med hårde parenteser:[Billedtekst:] Her skriver man sin billedtekst

Særligt om anmeldelser
Anmeldelser til tidsskriftet K&K skrives i princippet efter ovennævnte retningslinjer. Dog gælder der nogle få særlige forhold. Efter overskrift på anmeldelsen anføres forfatter, titel, udgivelsessted og udgivelsesår. Derefter tilføjes i parentes forlagets navn. Drejer det sig om en disputats eller en ph.d.‐afhandling, tilføjes dette i en parentes til sidst. Anmeldelser bør ikke indeholde afsnitsoverskrifter (mellemrubrikker). I anmeldelsens brødtekst gives der sidehenvisninger til det anmeldte værk direkte i parentes uden yderligere titel‐ eller forfatteroplysning. Henvises der til andre værker, foregår det efter den almindelige standard beskrevet ovenfor i afsnittet om litteraturhenvisninger.

I hvert nummer er der mulighed for bringe en enkelt lang anmeldelse, der relaterer sig til det specifikke

nummers tema ‒ en sådan såkaldt lang anmeldelse må være maks. seks normalsider à 2.200 tegn, inkl. mellemrum. Almindelige/øvrige anmeldelser betegnes som korte – disse må have en længde på maks. fire normalsider à 2.200 tegn, inkl. mellemrum. Da de korte anmeldelser sættes op i to spalter, er der ikke mulighed for fodnoter. Redaktionen oplyser anmelderen om, hvilken type anmeldelse der ønskes.


[1]

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Det elektroniske tidsskrift K&K behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Fornavn, Mellemnavn, Efternavn
 • Tilhørsforhold
 • Land
 • E-mail adres­se
 • Brugernavn
 • Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet K&K er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen for K&K til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på litjrk@cc.au.dk.