Arkiver

 • Det åbne nummer
  Årg. 18 Nr. 34 (2021)

  Det åbne nummer

  Fra og med 2020 publicerer Peripeti hvert år et åbent, digitalt nummer, som præsenterer aktuel forskning inden for dramaturgi, teater- og performancestudier. Det kan fx være artikler, der udspringer af ph.d.-projekter eller større forskningsprojekter, hvormed vi giver Peripetis læsere indsigt i de nyeste forskningstemaer. Det kan være artikler baseret på keynote-oplæg fra konferencer og seminarer, der adresserer aktuelle temaer ift. branchen eller forskningen. Det kan være artikler, som udgør noget af den løbende grundforskning, der er med til at etablere vidensgrundlaget for de videregående uddannelser på området.  Vi publicerer også udvalgte essays, debatartikler og anmeldelser i nummeret. Artiklerne bliver publiceret løbende henover året, og nummeret bliver afsluttet ved årets udgang med publikation af forordet.

  Bidrag af: Katrine Bech Jensen. (Flere følger)

 • Det åbne nummer
  Årg. 17 Nr. 32 (2020)

  Det åbne nummer

  Fra og med 2020 publicerer Peripeti hvert år et åbent, digitalt nummer, som præsenterer aktuel forskning inden for dramaturgi, teater- og performancestudier. Det kan fx være artikler, der udspringer af ph.d.-projekter eller større forskningsprojekter, hvormed vi giver Peripetis læsere indsigt i de nyeste forskningstemaer. Det kan være artikler baseret på keynote-oplæg fra konferencer og seminarer, der adresserer aktuelle temaer ift. branchen eller forskningen. Det kan være artikler, som udgør noget af den løbende grundforskning, der er med til at etablere vidensgrundlaget for de videregående uddannelser på området.  Vi publicerer også udvalgte essays, debatartikler og anmeldelser i nummeret. Artiklerne bliver publiceret løbende henover året, og nummeret bliver afsluttet ved årets udgang med publikation af forordet.

  Bidrag af: Josefine Brink Siem, Palle Schantz Lauridsen, Thomas Rosendal Nielsen og Kim Skjoldager-Nielsen.

 • Kollektiv
  Årg. 17 Nr. 31 (2020)

 • DRA60 Jubilæum
  Årg. 16 Nr. Særnummer (2019)

  I 2010 udgav Peripeti nr. 10 med Dramaturgi som
  hovedoverskrift. Dengang gav vi ordet til dramaturgerne i
  anledningen af Peripetis tiende nummer. Denne gang gør vi
  det igen, fordi Dramaturgiuddannelsen ved Aarhus Universitet
  markerer sit 60 års jubilæum som universitetsfag.
  Der er sket en masse i årenes løb, og grundlæggende kan
  vi sige, at antallet af dramaturger i Danmark er vokset. Det
  skyldes ikke kun det faktum, at der uddannes mange på
  studiet, men også at der er en større bevidsthed, ja måske
  ligefrem dramaturgisk identitet, som knytter sig til faget.
  Hvad er det, der gør, at Dramaturgi med sin påfuglefjerhale af
  handlemuligheder i mange retninger når ud til et stadigt bredere
  arbejdsmarked og samtidigt formår at fremstå som en nærmest
  sportstrimmet uddannelse? Jubilæumsnummeret kan med sine
  forskellige bidrag forhåbentlig være med til at give læseren en
  levende forestilling om bredden i Dramaturgiuddannelsen over
  de 60 år.

 • Teatervitenskapelige forhandlinger – dokumentasjon, refleksjon og praksis
  Årg. 16 Nr. 30.7 (2019)

  Teatervitenskap er som humanistisk fag under sterkt press, noe særlig det norske fagmiljøet har fått merke de siste årene. Denne spesialutgaven av Peripeti bringer sammen artikler videreutviklet etter konferansen Teatervitenskap – historiografi, teori og praksis som fant sted på Universitetet i Bergen i 25-27. mai 2018. Konferansen ble initiert som svar på at faget var nedleggingstruet ved UiB i forbindelse med et generasjonsskifte.  Disse artiklene viser noe av den store bredden i teatervitenskapelig forskning i Norge i dag og fagets vitalitet og relevans i vår tid.

 • Make it Real - Virkelighedsteater
  Årg. 14 Nr. 27/28 (2017)

  Dette nummer af Peripeti rummer en række nye tekster om Norsk virkelighedsteater, vandreperformance, Rimini Protokolls hverdagseksperter, Borgerscener, Carte Blanche, Secret Hotel, interview med Nielsen, mv. Desuden indgår der tidligere publicerede men til nummeret bearbejdede artikler og essays om Fix og Foxy, Christian Lollike og Lucas Matthaei. Flere af teksterne bearbejder de samme forestillinger, hvilket betyder at læseren får forskellige tilgange til og analyser af et materiale, der ikke kan fremstilles entydigt. En række tekster tematiserer virkelighedsteaters iscenesættelse af krig. Andre fokuserer på virkelighedsteaters autenticitetsproblematik og brugen af ikke-professionelle aktører. Der er artikler om virkelighedsteater som landskabsteater og endelig opsamlende artikler om dramaturgi samt en række anmeldelser af nye og ældre forestillinger.

 • Hotel Pro Forma - Hotel of Beauty. A Laboratory for Performing Arts
  Årg. 14 Nr. 26.5 (2017)

  Since its foundation in 1985 the Danish performance theater Hotel Pro Forma has cultivated the interaction between architecture, music, visual arts and words from the principles of visual art. With its distinctive aesthetic idiom it has gained a prominent place in the Danish and international theater landscape. Hotel Pro Forma’s use
  of advanced lighting and new technology has attracted attention in connection with its many remarkable productions.

  Throughout the life of Hotel Pro Forma, Kirsten Dehlholm has been the artistic director of the theater, which acts as a studio, a laboratory, and a production company. In the course of the last 30 years, it has constantly explored new avenues between performance, visual art, installation, and opera.

  In this special issue of Peripeti several researchers have come together to investigate a series of performances and to look more closely into Hotel Pro Forma’s artistic means and processes to expand an understanding of the performing arts.

 • Værket
  Årg. 13 Nr. 25 (2016)

  I dette nummer diskuteres værkbegrebets forskellige dimensioner, funktioner og forskydninger: værket som ramme for forskellige dramaturgier samt teatrale og performative formater og præsentationsformer; værket som praksis og koncept; værkets institutionelle organiseringer; værkets afsenderpositioner og tilskuerhenvendelser; værkets autonomi, dets grænser samt overskridelser eller integration af egne grænser; værkets og kunstnerens meta-reflektioner over kunstens og værkets status. Desuden diskuteres praktiske og teoretiske refleksioner omkring værkbegrebet. Refleksioner, der vil indfange en kunst, som skaber forskydninger, forstyrrelser, overskridelser og forandring i værkbegrebet.

 • Kunsten ude på kanten
  Årg. 13 Nr. 24.5 (2016)

  I 2010-2014 gennemførte syv egnsteatre hver deres festuge som en del af det samlede projekt Kunsten ude på kanten støttet af Statens Kunstråd. Kunsten ude på kanten tog udgangspunkt i Odin Teatrets tradition for, som egnsteater at være initiativtager til en festuge med et tydeligt scenekunstnerisk aftryk og med en høj grad af
  borgerinddragelse. De gennemførte festuger i Holstebro, Odsherred, Kolding, Viborg, Svendborg, Nykøbing Mors og Rønne fik meget forskellige udtryk, hvilket afspejlede det lokale teaters kunstneriske profil samt dets muligheder og ønsker i lokalområdet.


  Denne rapport dokumenterer og videreformidler erfaringerne fra projektet og er resultatet af evalueringen af projektet, gennemført af Erik Exe Christoffersen, Louise Ejgod Hansen, Ida Krøgholt, Annelis Kuhlman og Thomas Rosendal Nielsen, alle forskere fra Dramaturgi ved Aarhus Universitet. Rapporten er præsenteret ved
  egnsteaterkonferencen i Herning, maj 2016

 • Teaterkritik/Teateranmeldelse
  Årg. 13 Nr. 24 (2016)

  Dette nummer af Peripeti stiller skarpt på et område, der næppe lader sig klart definere, og hvis beskaffenhed som oftest vil være genstand for en følelsesladet diskussion. Som det vil fremgå af nummerets bidrag, har teaterkritikkens funktion og spørgsmålet om den ideelle teaterkritik alle dage været til debat, og forventningerne været afhængige af, hvorfra teaterkritikken bliver iagttaget. Først og fremmest er dette nummer udtryk for en bekymring over teaterkritikkens tilstand i dagens mediebillede og en frygt for svækkelse af den offentlige debat om scenekunst i Danmark.

 • Audiodrama
  Årg. 12 Nr. 22 (2015)

  Denne udgave af Peripeti er tilegnet audiodramaet. For første gang samles et bredt udvalg af akademiske og praksisfunderende betragtninger over det drama, der først og fremmest appellerer til høresansen.

   

  Anledningen er den stigende interesse for kulturens lydlige sider og i særdeleshed den store opmærksomhed radio og audio drama har fået i de senere år: Vi går i radiobiograf, til radiodramafestival, vi lytter til audiodrama som podcast fra de store broadcastere eller fra uafhængige producenter som aldrig før. Hvad mere er, denne "auditive vending" efter mange års visuel dominans slår også igennem i scenedramatikken.

  Audiodramaet belyses fra dramaturgiske, mediehistoriske og kulturanalytiske vinkler og artiklerne spænder over emner og genrer som tysk og britisk radiodrama, fan fiction drama, stedsspecifik lyddramatik og improvistation. Dette er et første forsøg på at tegne et felt i sin vorden. Således håber vi at have ydet et bidrag til udviklingen af en fælles fagterminologi og et teoretisk apparat, som kan føre til en mere nuanceret redegørelse for fænomenet audiodramatik.

 • Dokumentarisme
  Årg. 11 Nr. 21 (2014)

  Med dette temanummer om Dokumentarisme ønsker Peripeti at analysere og diskutere genren, dens mange undergenrer og afarter med henblik på det, man kunne kalde den tredje generation af scenisk dokumentarisme. Det er ikke så lige til at foretage en præcis afgrænsning af genren, for det er som ethvert værk, der påberåber sig, inkorporerer eller helt åbenlyst opererer med dokumenter hentet udenfor værket selv, afstedkommer en fornyet genrediskussion: Hvad er dokumentarisme, hvad er realisme, og hvordan skal man forholde sig til dokumentets autenticitetsstatus i et givet værk? Det er imidlertid netop denne diskussion, vi gerne vil føre med dette temanummer.

 • Publikum
  Årg. 9 Nr. 18 (2012)

  Med temaet publikum sætter Peripeti fokus på en central del af teatret. Artiklerne afspejler publikumsbegrebets centralitet, men også den metodiske mangfoldighed, der præger tilgangen hertil. Gennem såvel empiriske som mere forestillingsbaserede- og medieteoretiske tilgange analyserer og diskuterer teksterne publikums rolle som recipient og medproducent af teatret. Hermed afspejler Peripeti 18 også, at publikum er blevet et nøglebegreb i såvel teatervidenskabelig som scenekunstnerisk og kulturpolitisk sammenhæng.

 • Kunst, kreativitet og viden
  Årg. 9 Nr. 17.5 (2012)

  Kunstfagene har ikke længere førsteret til kreativitetsbegrebet. Men i den såkaldte kognitive kapitalismes tidsalder, hvor den globale konkurrence på innovation, kreativitet og viden er blevet en slags ny stor fortælling, har kunstfagene stadig en vigtig rolle at spille – det er i det mindste den ubeskedne holdning, som ligger bag denne publikations bidrag. Kunstfagenes bidrag til kreativitetsdiskursen kan fungere som ressource for nye former for erkendelsesmæssig og økonomisk fremskridt, men også som en nødvendig torn i øjet på et samfund, der forsøger at blive transparent for sig selv, eller som en sten i skoen for en løber, der har tendens til at glemme, hvorfor han løber. 

 • Affekt og katastrofe
  Årg. 9 Nr. 17 (2012)

 • Kreative strategier
  Årg. 8 Nr. 16 (2011)

  Med dette nummer ønsker vi at belyse kreative strategier i forskellige teaterproduktioner. Bidragene spænder vidt: fra turboprocesser hos Hotel Pro Forma til årelange udholdenhedsprøver hos Odin Teatret, fra konceptudvikling i film og teater til publikumsinteraktion i færdigprøvede forestillinger. Vi ser både på konkrete processer på fx Det Kongelige Teater og på overordnede organisatoriske og scenekunstpolitiske rammer.

 • Performative former
  Årg. 8 Nr. 15.5 (2011)

  Forskergruppen Performativitet og teatralitet i æstetisk handlingskonstruktion og betydningsdannelse blev etableret i 2005 som en del af det større strategiske forskningsprojekt ved Aarhus Universitet, ”Videnssamfundet”. Gruppen satte sig som mål at vise, hvordan performativitets- og teatralitets- studier kan bringes produktivt i spil i en undersøgelse af viden i dagens samfund. Begreberne performativitet og teatralitet skaber på samme tid forbindelseslinjer og sætter forskelle mellem sprogteoretiske, kulturteoretiske og teaterteoretiske problemstillinger. Projektet søgte at afdække, analysere og perspektivere nogle af disse forbindelseslinjer og forskelle gennem en re-evaluering af, hvordan vor tids teaterkunst kan bidrage med forståelser af æstetisk handlingskonstruktion og betydningsdannelse i videnssamfundet.

  Forskergruppen valgte at starte med en kritisk analyse af den tyske teaterforsker Erika Fischer- Lichtes performativitetsteori for at skabe et debatforum og en form for fælles reference.  Med udgivelsen af denne antologi  håber vi  at bidrage til den videnskabelige videreudvikling af performativitets-teorierne.

   

 • Kunstpædagogik
  Årg. 8 Nr. 15 (2011)

  I dette nummer af Peripeti undersøges på den ene side kunstpædagogiske strategier, som lader sig forstyrre af nye kunstneriske udtryksformer, medier og teorier, på den anden side kunstformer, der lader sig forstyrre af pædagogiske strategier. Undersøgelserne knytter an til poetologiske temaer som leg, mediering, autenticitet, gruppedannelse, hverdagseksperter, realitet og fiktion samt scene/sal-relationer.

  I essay-sektionen spørger vi rektorerne på nogle af Danmarks kunstuddannelser, hvilke aktuelle muligheder og udfordringer de ser for udviklingen af kunstpædagogikken på deres respektive skoler, og vi lader en række praktikere i det kunstpædagogiske felt sætte deres ideer og værdier på spidsen.

 • Arkiv/arkivering
  Årg. 7 Nr. 14 (2010)

  Peripeti nr. 14 stiller skarpt på et fremadstormende felt inden for såvel teater- og performancekunst, nemlig udforskningen af relationen mellem arkiv og live-begivenhed. I forhold til kunstneriske og kuratoriske praksisser ar man talt om, at en arkivisk impuls eller ligefrem arkivfeber skulle have sat ind i løbet af de sidste godt ti års tid. En feber, der bl.a. omfatter kunstneriske inventioner i eksisterende museumssamlinger og reenactments af legendariske performances fra 1960'erne og 70'erne. Skulle man nævne et par nylige eksempler på udstillinger og biennaler, der har tematiseret arkiv of performance-relationen kunne man f.eks. pege på History Will Repeat itself på KunstWerke i Berlin i 2007-8, PERFORMA-biennalen i New York 2005, Archive Fever i New York i 2007, Reality Check på Statens Museum for Kunst i København 2008, og Lost and Found, Queering the archive i Kunsthallen Nikolaj i København 2009. Inden for teater- og performanceforskningen har arkivfeberen tilsvarende sat sig igennem som, om ikke et opgør med, så i hvert fald en udfordring af hævdvundne ontologier man traditionelt har opereret med, f.eks. i form af modstillingen mellem live-begivenheden og dokumentationen af denne, nærvær og fravær, nu og dengang. Temanummeret præsenterer en række forskningsartikler og essays, der undersøger dette krydsfelt.

 • Det tragiske
  Årg. 7 Nr. 13 (2010)

  På baggrund af de seneste års diskussion af tragedien og det tragiske har redaktionen fundet det relevant at udgive en publikation om det tragiske. Forfatterne lægger vægt på to temaer, dels artikler hvor forfatterne diskuterer forskellige filosofiske tilgange til det tragiske, dels analyser af samtidsteater og -dramatik, som går i dialog med den tragiske genre. Det har i første del af nummeret givet anledning til syv forskningsartikler, som alle beskæftiger sig med temaet »Det tragiske«. Anden del af nummeret lægger vægt på konkrete  iscenesættelser og teaterstykker, som knytter an til tragedien og det tragiske. 

 • Teaterpolitik og teaterledelse
  Årg. 6 Nr. 12 (2009)

  Dette nummer af Peripeti tager udgangspunkt i forventningen om en snarlig teaterlovsrevision. Vi sætter derfor fokus på de rammer som scenekunsten er afhængig af. Overordnet sætter teaterpolitikken nogle økonomiske og institutionelle rammer for produktion og distribution af scenekunsten. På det enkelte teater er ledelsen afgørende for, hvordan disse forhold håndteres i forhold til det kunstneriske arbejde. Temanummeret undersøger forskellige aspekter af teaterpolitik og teaterledelse ud fra danske og internationale aspekter af teaterpolitik og teaterledelse ud fra danske og internationale eksempler. 

  Temaartikler af: Jon Nygaard, Sigrid Røyseng, Eva Parum, Helle Hein, Sara Otterstrøm, Josh Edelman, Louise Ejgod Hansen og Rikard Hoogland. 

  Herudover bidrag af Niels Lehmann og Bodil Marie Thomsen, som begge analyserer Lars von Triers Antichrist. Desuden essay af Ingolf Gabold, Jørn Langsted, Ulrik Skeel, Annelis Kuhlmann samt Anette Asp Christensen og Christine Fentz.

 • Odin Teatrets dramaturgi
  Årg. 6 Nr. 11.5 (2009)

  Dette særnummer af Peripeti omhandler Odin Teatrets dramaturgi med udgangspunkt i forestillingerne Ur-Hamlet (2006) og Medeas bryllup (2008). Franco Perrelli skriver om grundlæggelsen af »Det danske hus« og Odin Teatrets rødder og forgreninger. Erik Exe Christoffersen skriver om dramaturgier i relation til Ur-Hamlet (2006) og Medeas bryllup (2008) og instruktøren Eugenio Barba reflekterer over den kreative proces som en form for dramaturgisk proces. Artiklerne kan med fordel læses i sammenhæng med Peripeti nr. 2 om teaterlaboratorietraditionen og nr. 10 om dramaturgi samt med særnummeret fra 2007 om serendipitet som organiserende greb i den kunstneriske proces. 

1-25 af 30