Meddelelser

Velkommen til Peripeti!

Peripeti nummer 29/30 er nu udkommet. Det er et dobbeltnummer med titlen "Bodies of Difference/Kroppe i Forskellighed". Nummeret rummer artikler om æstetiske teoridannelser og praksisformer, der har kroppen som udgangspunkt i deres beskæftigelse med performative identitetskonstruktioner og har artikler på både dansk og engelsk. Som noget særligt optræder forordet til nummeret også på begge sprog.

Billedresultat for bodies of difference

I den kommende tid arbejder vi på at digitalisere og kategorisere hele vores bagkatalog, som vil blive frit tilgængeligt her på siden.
For tidligere numre, anmeldelser og andre typer indhold kan du lige nu besøge www.peripeti.dk

God læselyst

Mvh Redaktionen

                            

 

 • Call for Papers: Sustainable Theatre and Performance Practices

  2021-11-12

  This issue of Peripeti focuses on Sustainability as creative institutional and artistic practice within the field of theatre and performance. We invite perspectives on both institutional, pedagogical and structural changes, on new discourses, new ways of rehearsing, producing, experiencing and relating to theatre and performance, as well as analysis on examples of performances and artistic practices that in form and content embodies sustainability. We also invite reflections on indigenous practices and knowledge production that links theatre and performing practices with local environments.

  Læs mere om Call for Papers: Sustainable Theatre and Performance Practices
 • Call for Papers: Curating

  2020-10-09

  The idea of a curatorial turn (Paul O’Neill 2007) has already been a pivot of discussion for some time within the museum and art context: since the 1960s the role of the curator as mediator, communicator and facilitator of art commissions and the dissemination of artworks has gained increased importance (Gabriella Giannachi and Jonah Westerman 2018). The curator's task is no longer to find and select the ‘best art’ and make it available to an audience. Nowadays, curators are compelled to create context, discourse and relationships between different audiences and the production and dissemination of artworks. We are urged with renewed vigour to negotiate whose histories and tastes artworks actually represent, and who gets to think, write and curate public spaces and cultural experiences for whom.

  What does it mean to ‘curate’ repertoires in theatre institutions, to ‘curate’ performing arts festivals or to ‘curate’ performance practices outside of purpose-built theatre buildings? Where do curatorial practices and dramaturgical practices align, overlap and/or differ? What does a curatorial lens offer for the field of theatre making and dramaturgy? What is the potential and what are the limits in putting into dialogue curatorial traditions within art museums and the field of theatre, dramaturgs and performing arts?

  Læs mere om Call for Papers: Curating
 • Call for Papers: Særnummer om Kollektivitet

  2019-03-05

  Call for Papers: Kollektiv

  I de seneste år har vi set kunstnere skabe blivende arbejdsfællesskaber i performancekunst, scenekunst, billedkunst og skrift. De kalder sig kollektiver, frie grupper, netværk, sværme eller platforme. De udfordrer samtidens krav om konkurrence, individualisering og effektiv professionalisme. De kæmper aktivt mod ensomhed, stress og hypermobile livsformer. De skaber nye forbilleder for social organisation og økonomi. De skaber utopiske fællesskaber og gentænker kunstarbejdets bæredygtighed. Og de skuffer hinanden og os andre, når de går fra hinanden.

  Kollektivitet kan læses som et opgør med den individuelle kunstnersignatur. Men er det kunstneriske kollektiv nærmere en fremskrivning af kunstens aura end et opgør med den (Van Imschoot 2004)? Er kollektivet blot et trin på den individuelle kunstners karrierestige? Og hvis dialektikken mellem den originale kunstner og den kollektive bevægelse var definerende for det 20. århundredes innovative kunstproduktion (Perloff 2006), hvordan ser den dynamik så ud i det 21. århundrede?

  Kollektivisme udstiller og angriber uundgåeligt ”bredere sociale og økonomiske produktionsbetingelser” (Stimson og Scholette 2007). Så hvad sker der når kollektive arbejdsformer implementeres inden for rammerne af etablerede kunstinstitutioner? Kan kollektivet segmentere institutionen indefra? I en tid med stigende strukturel prekarisering af kunst- og kulturarbejderen kan tilvalget af det uafhængige kollektivs fællesskab både forstås som strategi, modstand og nødvendighed. Men hvem tjener kollektivet? Hvad efterlod historiske kollektiver til samtiden – og til eftertiden? Var det 1960ernes historiske kollektiver som banede vejen for liberal individualisme (Cveji´c 2005)? Hvor nogle af de nye fællesskabers infrastrukturer tilsyneladende opløses med de kollektiver, der har skabt dem, er der andre som hærder, og får en blivende effekt (Spahr 2018). Hvad er forholdet mellem de ofte flygtige utopiske øjeblikke af samskaben og endnu uforløst forandringspotentiale som kollektiver kan være bærere af, og så de elementer af en kollektiv praksis som af eftertiden kanoniseres, institutionaliseres – og måske samtidig korrumperes? Og hvilke historiske og geografiske forskelle skal vi huske på, når kollektiver samskaber under kommunismens, socialismens og kapitalismens bannere?

  Vi inviterer med dette call for papers til undersøgelser af det kunstneriske kollektivs anatomi, arbejds- og livsformer. Bidrag kan være af kunstnerisk, essayistisk og akademisk karakter og kollektivt forfattede bidrag hilses særligt velkommen.

  Mulige emner inkluderer, men er ikke begrænset til:
  - Samtidens kollektive arbejdsformer
  - Historiske kollektiver i kunsten
  - Kunstnergrupper i politiske bevægelser
  - Kollektivets æstetik
  - Kollektivets temporalitet
  - Kollektivitet som aktivisme
  - Institutionalisering af kollektivet
  -  Kollektiv ledelse
  - Nye organisationsformer og kollektive infrastrukturer i kunsten
  - Forholdet mellem samarbejde og kollektivitet
  - Økonomisk og social bæredygtighed
  - Deleøkonomi og platformkapitalisme
  - Samskabelse og originalitet
  - Autonomi og rettigheder

  Call for Papers: Collective
  In recent years, we have seen artists create permanent working communities in performance art, performing arts, fine arts, and writing. They categorize themselves as collectives, free groups, networks, swarms or platforms. They challenge contemporary demands for competition, individualization, and effective professionalism. They fight actively against loneliness, stress, and hypermobile life forms. They create new models for social organization and economy. They create utopian communities and rethink the sustainability of artistic labour. And they disappoint each other and all of us when they break up.

   Collectivity can be read as a contestation of the individual artist’s? signature. But is the artist collective closer to a multiplication of the aura of art than an undermining of it (Van Imschoot 2004)? Is the collective just a step on the individual artist’s? career ladder? And if the dialectic between the original artist and the collective movement was defining for the 20th Century's innovative art production (Perloff 2006), how does that dynamic look in the 21st Century?

  Collectivism exhibits and inevitably attacks "wider social and economic conditions of production" (Stimson and Scholette 2007). So what happens when collective forms of work are implemented within the frames of established art institutions? Can the collective challenge and change the institution from within? In a time of increasing structural precarity, especially for the artist worker and the cultural worker, the independent collective’s community can be understood as strategy, resistance and necessity. But who does the collective serve? What did historical collectives leave for the present - and for posterity? Was it the historical collectives of the 1960s, which provided food for liberal individualism (Cveji´c 2005)? Where some of the new communities’ infrastructures seem to be disintegrating with the collectives that have created them, others are solidifying and having a lasting effect (Spahr 2018). What is the relationship between the often ephemeral utopian moments of co-creation and yet unresolved potential for change collectives may carry, and then the elements of a collective practice that are eventually canonized, institutionalized - and perhaps even corrupted at the same time? And what historical and geographical differences should we keep in mind when collectives co-create and gather under the banner of communism, socialism, and capitalism?

  With this call for papers we invite studies of the artist collective's anatomy, work and life forms. Contributions may be of an artistic, essayistic and academic nature, and collectively authored contributions are particularly welcomed.

  Possible topics include, but are not limited to:

  • Contemporary forms of collective work
  • Historical artist collectives
  • Artist groups in political movements
  • The aesthetics of the collective
  • The temporality of the collective
  • Collectivity as activism
  • The institutionalisation of the collective
  • The collective in the institution
  • New organizational forms and collective infrastructures in art
  • Collective management
  • The relationship between cooperation and collectivity
  • Economic and social sustainability
  • Sharing economy and platform capitalism
  • Co-creation and originality
  • Autonomy and rights
  Læs mere om Call for Papers: Særnummer om Kollektivitet
 • Nyhed: Åbent Forskningsnummer

  2019-03-05

  Det åbne forskningsnummer

  Sideløbende med vores årlige temanummer udgiver Peripeti løbende forskningsartikler i et digitalt åbent nummer, der uden tematiske bindinger formidler aktuelle forskningsbidrag i artikelform inden for dramaturgi, teater- og performancestudier samt kunstnerisk forskning på scenekunstområdet. Kriteriet for udgivelse er, at forskningsbidraget lever op til videnskabelige standarder på fagområdet og til tidsskriftets formål, nemlig ”at beskrive og kontekstualisere udviklinger inden for dansk og international scenekunst og dramaturgi, at offentliggøre især dansk og skandinavisk dramaturgisk forskning og cirkulere aktuelle forskningsbidrag i både en videnskabelig, uddannelsesmæssig og branchefaglig kontekst”. Artikler udgives enten på dansk eller engelsk.

  Artikelforslag – enten i form af en synopsis eller et artikeludkast – indsendes til forskningsredaktøren på det åbne nummer, som tager stilling til om artiklen kan antages til videre bearbejdning og udgivelse. Artiklen gennemgår fagfællebedømmelse efter samme procedure som tidskriftets øvrige artikler. Artikler publiceres løbende på Peripeti’s online-platform (OJS) i det åbne nummer, som afsluttes ved årets udløb. Artikler udgives Open Access og uden karensperiode. Copyright tilhører Peripeti og forfatterne. Hensigten er at udgive 4-6 artikler årligt i det åbne nummer.

  Forskningsredaktør, 2019-2020, Thomas Rosendal Nielsen: thomas.rosendal@cc.au.dk

  Læs mere om Nyhed: Åbent Forskningsnummer
 • Peripeti 29/30

  2018-11-22

  Velkommen til Peripeti!

  Peripeti nummer 29/30 er nu udkommet. Det er et dobbeltnummer med titlen "Bodies of Difference/Kroppe i Forskellighed". Nummeret rummer artikler om æstetiske teoridannelser og praksisformer, der har kroppen som udgangspunkt i deres beskæftigelse med performative identitetskonstruktioner og har artikler på både dansk og engelsk. Som noget særligt optræder forordet til nummeret også på begge sprog.

  Billedresultat for bodies of difference

  I den kommende tid arbejder vi på at digitalisere og kategorisere hele vores bagkatalog, som vil blive frit tilgængeligt her på siden.
  For tidligere numre, anmeldelser og andre typer indhold kan du lige nu besøge www.peripeti.dk

  God læselyst

  Mvh Redaktionen

  Læs mere om Peripeti 29/30
 • Nu i digital udgave!

  2013-12-11

  Kære læsere.

  Vi er nu gået i gang med, at gøre tidsskriftet tilgængeligt digitalt i en overskuelig, søgbar og indekseret udgave på Open Journal Systems.

  Det første nummer, vi hermed publicerer i dette format, er Nr. 16 om Kreative strategier - flere vil følge.

  Peripeti udkommer fortsat i den trykte udgave, som I kender, men vi håber med dette tiltag at gøre det nemmere for jer at læse tidsskriftet på de nye platforme, I måtte betjene jer af, og at vi med tiden kan gøre hele bagkataloget af forskningsartikler, anmeldelser mv. let tilgængelige og søgbare for jer.

  Med venlig hilsen,

  Peripetis redaktion.


  Læs mere om Nu i digital udgave!