Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

 Persondatapolitik for Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Thomas Rosendal Nielsen

Adresse: Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C

Telefonnr.: +45 87163025

Mail: thomas.rosendal@cc.au.dk

Hjemmeside: http://www.peripeti.dk/om_peripeti/

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Bruger-, abonnent og forfatteroplysninger:
 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse.
 1. Kontaktoplysninger på medlemmer af tidskriftet (redaktører, fagfællebedømmere):
 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig, når du tilmelder dig nyheder fra tidsskriftet på enten peripeti.dk eller https://tidsskrift.dk/peripeti. Hvis du er redaktør, forfatter eller fagfællebedømmer indhenter vi nogle gange offentligt tilgængelige oplysninger fra din eller din arbejdsplads’ hjemmeside eller anmoder om dem i forbindelse med korrespondance.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som tidsskrift har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 

Formålene med at behandle oplysninger om tidskriftets brugere og medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive tidsskriftets aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At kunne levere og opkræve betaling for varer og ydelser du har bestilt
 • At administrere din relation til tidsskriftet

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine bruger- og medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af tidsskriftets berettigede og legitime interesser som er:

 • At vi kan kontakte dig, hvis du deltager i produktion af tidsskriftet
 • At kunne planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter
 • At kunne orientere dig om tidsskriftets aktiviteter (arrangementer, udgivelser)
 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At opbevare data omkring afsenderforhold (forfatterskab, redaktionelt ansvar, fagfællebedømmelse) under hensyn til god videnskabelig praksis

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som bruger af eller abonnent på tidsskriftet eller som redaktør, forfatter eller bedømmer på tidsskriftet:

Brugere, abonnenter: Vi sletter oplysninger om dig senest et halvt år efter at du har opsagt dit abonnement.

Redaktører, forfattere og bedømmere: Vi opbevarer oplysninger om dig, indtil du beder os om at slette dem.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Aarhus, d. 20.8.2020