LOM#26: Pædagogik og online undervisning

13-10-2021

Redaktør: Mikkel Godsk, godsk@au.dk, CED, Aarhus Universitet 
Redaktør: Roland Hachmann, rhac@ucsyd.dk, UC SYD 
Redaktør: Christian Dalsgaard, cdalsgaard@edu.au.dk, DPU, Aarhus Universitet 

I LOM #26 sætter vi fokus på pædagogik og online undervisning for at belyse, hvordan online undervisning mest hensigtsmæssigt tilrettelægges, gennemføres og evalueres. Hvordan udvikles pædagogisk begrundet online undervisning? Hvordan sikres hensigtsmæssig brug af digitale platforme og værktøjer, hvor online-formatets muligheder udnyttes optimalt? 

Undervisning under Corona-pandemien har givet anledning til gentænkning af eksisterende undervisningsformer, og nye praksisser med onlineundervisning er blevet etableret. Modsat den undervisning, der har fokuseret på at løse et akut behov for fjernundervisning (ofte omtalt som “Emergency Remote Teaching”), er der nu (eller burde der være) tid til en egentlig transformation af undervisningen, således at der tages højde for online-formatets teknologiske og pædagogisk/didaktiske rammer. 

LOM #26 inviterer artikler, der præsenterer overvejelser om online-formatet og pædagogisk udnyttelse af digitale platforme og værktøjer, herunder design- og udviklingsprocesser, som kan medvirke til at synliggøre de valg, der skal træffes undervejs i tilrettelæggelsen af onlineundervisning. Vi er interesseret i artikler, der eksempelvis gentænker undervisningens tempo, underviser-studenter-ratio, pædagogik, roller, synkronitet samt bedømmelses- og feedbackformer i relation til online-formatet.  

Formålet med temanummeret er at formidle forskningsartikler, der eksempelvis præsenterer nye modeller for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af onlineundervisning eller redegør for og diskuterer effekten af eksisterende modeller. Casestudier eller anden forskning, både teoretisk og/eller praktisk forankret, der kan inspirere andre forskere, digitale læringskonsulenter, undervisere og andre interesserede til at gentænke, transformere og/eller evaluere undervisning, uddannelse og kompetenceudvikling i en online kontekst er ligeledes velkomne.  

Vi efterlyser derfor artikler til dette temanummer, der f.eks. omhandler: 

 • Casestudier, der formidler erfaringer med og modeller for udvikling af online undervisning og aktiviteter 
 • Potentialer og problemstillinger, muligheder og barrierer ved online undervisning 
 • Modeller for online undervisning, herunder for stilladsering af de lærendes læreprocesser online
 • Platforme og andre teknologier for online undervisning samt deres indflydelse på pædagogikken 
 • Evalueringsmetoder for online undervisning 
 • Teoretisering over modeller for online undervisning 
 • Kritiske reviews af artikler, modeller og metoder for online undervisning 

Vigtige datoer 

 • Interessetilkendegivelse i form af et abstract på 100 - 200 ord indsendes senest d. 8. november 2021 til temanummerets redaktører via e-mail 
 • Redaktionen tilkendegiver foreløbig accept/afslag senest d. 22. november 2021 
 • Manuskript (eller medieproduktion) indsendes senest d. 24. januar 2022 
 • Review sendes til forfatteren senest d. 28. marts 2022 
 • Endeligt manuskript indsendes senest d. 28. april 2022 
 • Temanummeret udkommer sommer 2022 

Om tidsskriftet LOM – se http://www.lom.dk 

Læring og Medier (LOM) er et webbaseret, elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde. Læring og Medier er samtidigt et forum for udveksling af erfaringer med brug af formidling, e-læring og e-baseret samarbejde – med udsyn til internationale tendenser og forskning, der kan støtte en kvalitetsbaseret udvikling af området på danske og skandinaviske institutioner. 

Læring og Medier udkommer to gange om året, og er udelukkende tilgængeligt online. Tidsskriftet henvender sig til undervisere, studerende, forskere og udviklere ved de videregående uddannelser, samt andre, der har interesse for læring og medier. 

Tidsskriftets artikler kan være af såvel praktisk som teoretisk art: 

 • Praktisk / anvendelsesorienteret: Beskrivelse af praktiske erfaringer, eller af koblingen mellem teori og praksis 
 • Teoretisk / reflekterende: Fokus på e-læringsteori, pædagogik og didaktik. 

  

Tidsskriftet er åbent for: 

 • Traditionelle akademiske artikler 
 • Kortere tekster 
 • Alternative publikationsformer som video-, audio- eller multimedieproduktioner 
 • Korte debatindlæg 
 • Anmeldelser 
 • Referater el. lign. 

 Alle manuskripter skal følge disse retningslinjer: 

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/about/submissions#onlineSubmissions