LOM#25: Digitaliseringens dilemmaer

11-03-2021

Redaktør: Jens Jørgen Hansen, jjh@sdu.dk, Syddansk Universitet
Redaktør: Lillian Buus, libu@via.dk, VIA University College
Gæsteredaktør: Stig Børsen Hansen, stbh@sdu.dk, Syddansk Universitet

I dette nummer af LOM sætter vi fokus på de dilemmaer, barrierer og paradokser, der udspiller sig, når undervisningen i stigende omfang digitaliseres. Eksempler på dilemmaer er, når uddannelsesinstitutioner vælger digitale platforme, som i sig selv rummer pædagogiske muligheder og begrænsninger. Eller når undervisere udvikler undervisningsmaterialer og støder på ophavsretslige udfordringer. Når et lærerteam har udviklet et undervisningsforløb og stiller spørgsmålet: hvem ejer dette materiale Når studerende i en opgave laver interviews og spørgeskemaundersøgelser og møder udfordringer i forhold til GDPR-problematikker som samtykke, opbevaring af data og databehandling eller med andre ord; når den digitale ressource bliver styrende for didaktikken.

Digitaliseringens dilemmaer rummer således et bredt spekter af etiske og juridiske udfordringer, men også pædagogiske, strategiske og kvalitetsmæssige dilemmaer, der findes på både institutionelle- undervisningsmæssige- og læringsmæssige niveauer.

Dette temanummer inviterer derfor til case-studier, der undersøger og uddyber et eller flere dilemmaer, barrierer og paradokser. Der lægges vægt på, at bidrag forholder sig til og diskuterer mulige løsninger på de identificerede dilemmaer.

Vi efterlyser derfor artikler i dette temanummer, der fx omhandler:

* Ophavsretlige udfordringer i forbindelse med udvikling af undervisningsforløb, der inddrager tekster, billeder og video – fx ift. hvem der ejer undervisningsmaterialerne
* GDPR-udfordringer på både institutionelle, undervisnings- og læringsmæssige samt forskningsmæssige niveauer

* Udbud af MOOCs og anden online undervisning – et sammenstød mellem uddannelsespolitik og uddannelseskvalitet fra et pædagogisk perspektiv?

* Valg af digitale platforme – deres muligheder, begrænsninger og praktiske brug

* Udbudsprocesser i forhold til valg af digitale platforme – hvordan foregår de, og hvordan inddrages/ikke-inddrages undervisere og studerende i beslutningsprocessen?

* Skematænkning, lokaleplanlægning og andre logistiske behov – hvilke muligheder og begrænsninger sætter de for en sammenhængende undervisningsplan med online aktiviteter?

* Samspil mellem organisering af uddannelse, undervisningsudvikling og de studerendes digitale læring – nye muligheder eller en begrænsning af underviserens didaktiske frihed og fantasi?

* Sociale medier og jura – hvordan med de digitale spor som studerende og undervisere efterlader, de etiske dilemmaer og hvad med GDPR?

* Sammenhæng eller sammenstød mellem læring, der er medieret digitalt og læring gennem fysisk tilstedeværelse

* Udviklingsdilemmaer - kollegialt samspil eller tvangskollektivisering?

* Forholdet mellem institutionernes strategiprocesser og digitalisering af undervisningen

Vigtige datoer

* Interessetilkendegivelse i form af et abstract på 100 - 200 ord indsendes senest d. 12. april 2021 til temanummerets redaktører via e-mail.

* Redaktionen tilkendegiver foreløbig accept/afslag senest d. 20. maj 2021

* Manuskript (eller medieproduktion) indsendes senest d. 1. september 2021

* Review sendes til forfatteren senest d. 1. november 2021

* Endeligt manuskript indsendes senest d. 1. december 2021

* Temanummeret udkommer i januar 2022

Om tidsskriftet LOM – se http://www.lom.dk

Læring og Medier (LOM) er et webbaseret, elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde. Læring og Medier er samtidigt et forum for udveksling af erfaringer med brug af formidling, e-læring og e-baseret samarbejde – med udsyn til internationale tendenser og forskning, der kan støtte en kvalitetsbaseret udvikling af området på danske og skandinaviske institutioner.

Læring og Medier udkommer to gange om året, og er udelukkende tilgængeligt online. Tidsskriftet henvender sig til undervisere, studerende, forskere og udviklere ved de videregående uddannelser, samt andre, der har interesse for læring og medier.

Tidsskriftets artikler kan være af såvel praktisk som teoretisk art:

* Praktisk / anvendelsesorienteret: Beskrivelse af praktiske erfaringer, eller af koblingen mellem teori og praksis

* Teoretisk / reflekterende: Fokus på e-læringsteori, pædagogik og didaktik.

Tidsskriftet er åbent for:

* Traditionelle akademiske artikler

* Kortere tekster

* Alternative publikationsformer som video-, audio- eller multimedieproduktioner

* Korte debatindlæg

* Anmeldelser

* Referater eller lign.

 

Alle manuskripter skal følge disse retningslinjer:

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/about/submissions#onlineSubmissions