• LOM#20: Tilstedeværelse og flere virkeligheder

  2018-05-08

  Redaktører: Niels Henrik Helms og Gunver Majgaard

  Teknologien skaber muligheder for at udvikle nye rum og tilstedeværelser. Simuleringer og perspektivskifter, der udfordrer og giver mulighed for iagttagelse og eksperimenter. Nye generationer af Virtuel Reality overskrider grænserne for, hvad vi tidligere kunne. Spørgsmålet er så, hvad vi vil med teknologierne? Skabe simuleringer, hvor vi trygt kan udforske det ukendte og utrygge? Nye former for gamifikation, hvor den lærende synker ned i indlevelser, der tidligere var forbeholdt fantasien og store hollywoodproduktioner?

   

  Læring handler om tilstedeværelse – vi kan skabe miljøer, hvor vi er simuleret tilstede i verdner vi ellers ikke har haft adgang til. Vi kan vælge og tilpasse, men det handler måske netop ikke om, at læringsmiljøerne skal tilpasse sig den enkelte. Den lærende skal altså ikke alene tilbydes et læringsmiljø, og en læringsbane, der passer til vedkommendes behov og potentialer. Men den lærende skal også komme til stede i dette læringsmiljø; være med til at skabe det. I de sammenhænge, hvor der ikke kan ske fysisk møde skal han, hun og måske især de tilbydes fjernvær og kunne realisere dette fjernværs muligheder til tilstedevær.

  Læs mere om LOM#20: Tilstedeværelse og flere virkeligheder
 • LOM#20 (English): Presence and multiple realities

  2018-05-08

  Editors: Niels Henrik Helms, nihh@phmetropol.dk and Gunver Majgaard, gum@mmmi.sdu.dk

  Technology creates opportunities for the creation of new spaces and forms of presence. Simulations and change of perspectives that challenge and allow for new forms of observation and experimentation. New generations of Virtual Reality transcend the limits for what we could previously access. The question is then what we want to achieve with these technologies? Create simulations where we can explore the unknown and unsafe? New forms of gamification where the learner is immersed into experiences that were previously reserved for the imagination and major Hollywood productions?

  Learning is about presence - we can create environments where we are simulated present in worlds we do not otherwise have access to. We can choose and adapt, but perhaps it is not about the learning environment adapting to the individual? The learner should not only be offered a learning environment and a learning path that fits his / her needs and potentials. But the learner must also gain a presence in the learning environment and help create it. In contexts where physical presence is not possible, the learners must be offered presence at a distance and realise the potentials of this.

  Læs mere om LOM#20 (English): Presence and multiple realities