LOM #27: Udvikling af underviseres digitale kompetencer

07-04-2022

Redaktør: Inger-Marie F. Christensen, imc@sdu.dk, Syddansk Universitet
Redaktør: Mikkel Godsk, godsk@au.dk Aarhus Universitet
Redaktør: Jens Jørgen Hansen, jjh@sdu.dk, Syddansk Universitet
Redaktør: Søren Larsen, slars@ruc.dk, Roskilde Universitet

Efter års fokus på anskaffelse og implementering af læringsteknologier og -platforme på de videregående uddannelser, er fokus nu på at udnytte teknologien bedst muligt. I den forbindelse er udvikling af undervisernes digitale kompetencer på de videregående uddannelser, herunder at kunne anvende digital (lærings)teknologi i undervisningen samt udvikle og varetage teknologistøttet undervisning, kommet højt på både institutionernes og den politiske dagsorden. Dette er bl.a. udtrykt i det ministerielle Call for Action: Teknologisk upgrade på de videregående uddannelser (2018), den efterfølgende nationale handlingsplan Digitale kompetencer og digital læring (2019) om udvikling af undervisningen og kompetenceudvikling af underviserne, institutionernes strategier, lokale handleplaner samt initiativer til at fremme fagspecifikke teknologier på fagene. Endvidere er der et øget fokus på kvalitetssikring af underviseres pædagogiske kompetencer på videregående uddannelser (på universiteterne bl.a. konkretiseret i rammeværket for meritering af universitetspædagogiske kompetencer, 2021). Videregående uddannelsesinstitutioner er således travlt optaget af at indhente viden om, etablere, kvalitetssikre og evaluere initiativer og udvikle metoder, der støtter undervisernes udvikling af digitale kompetencer.

I LOM #27 ønsker vi at sætte fokus på dette arbejde ved at invitere artikler, der belyser, eksemplificerer, analyserer og syntetiserer de igangværende initiativer og metoder til udvikling af undervisernes digitale kompetencer. Det kan eksempelvis være empiriske studier baseret på de projekter der blev igangsat og finansieret af det ministerielle call for action, teoretiske bidrag, analyser, konkrete cases m.v., der belyser kompetenceudvikling af underviseres viden, færdigheder og kompetencer i brug af digital læringsteknologi og teknologistøttet undervisning på de videregående uddannelser. Vi er ligeledes interesserede i bidrag, der omhandler udvikling af underviseres fagdidaktiske digitale kompetencer.

LOM #27 ønsker at vise bredden både i relation til relevante digitale kompetencer, såvel som bredden i relation til formater for kompetenceudviklingen: fra tiltag, der direkte har kompetenceudvikling som hovedformål til tiltag, hvor kompetenceudvikling er et delmål eller en sidegevinst. Vi inviterer således artikler, der omhandler (men ikke er begrænset til) følgende:

 • Digitale kompetencer – bud på aktuelle og fremtidige digitale kompetencer for undervisere på videregående uddannelser. Det kan være både pædagogiske og didaktiske digitale kompetencer såvel som fagdidaktiske digitale kompetencer.
 • Modeller og/eller designprincipper for kompetenceudvikling – hvordan organiseres og designes forløb for kompetenceudvikling? F.eks. modeller og/eller designprincipper for adjunkt-/universitetspædagogikum, kurser, efter- og videreuddannelsestilbud, undervisnings- og/eller uddannelsesudviklingsprocesser med iboende digital kompetenceudvikling af undervisere osv.
 • (Digitale) ressourcer for kompetenceudvikling – hvilke ressourcer understøtter underviseres kompetenceudvikling, hvordan repræsenteres de og hvordan arbejdes der med dem?
 • Underviseres samarbejde og projekter om f.eks. digitalt understøttet læring som kompetenceudviklingsforløb. Hvilket output har projekter for udvikling af digitale kompetencer, dvs. hvad er deltagernes læringsmæssige udbytte?
 • Samarbejder mellem undervisere og forskere, der har kompetenceudvikling som (del)mål, eksempelvis Learning Design, design-based research og/eller aktionsforskning.
 • Underviseres rolle i relation til udvikling af studerendes digitale kompetencer.

Vigtige datoer

 • Interessetilkendegivelse i form af et abstract på maks. 500 ord indsendes senest d. 7. juni 2022 til temanummerets redaktører via e-mail. Abstractet skal indeholde overvejelser om forskningsspørgsmål, teori, metode, empiri og bidrag.
 • Redaktionen tilkendegiver foreløbig accept/afslag senest d. 20. juni 2022
 • Manuskript (eller medieproduktion) indsendes senest d. 3. oktober 2022
 • Review sendes til forfatteren senest d. 5. december 2022
 • Endeligt manuskript indsendes senest d. 19. december 2022
 • Temanummeret udkommer vinter 2022/2023

Vi tilstræber løbende bearbejdning af manuskripter, så indsend gerne dit manuskript hurtigst muligt og senest d. 3. oktober 2022.

Om tidsskriftet LOM
Læring og Medier (LOM) er et webbaseret, elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde. Læring og Medier er samtidigt et forum for udveksling af erfaringer med brug af formidling, e-læring og e-baseret samarbejde – med udsyn til internationale tendenser og forskning, der kan støtte en kvalitetsbaseret udvikling af området på danske og skandinaviske institutioner.

Læring og Medier udkommer to gange om året, og er udelukkende tilgængeligt online. Tidsskriftet henvender sig til undervisere, studerende, forskere og udviklere ved de videregående uddannelser, samt andre, der har interesse for læring og medier.

Tidsskriftets artikler kan være af såvel praktisk som teoretisk art:

 • Praktisk / anvendelsesorienteret: Beskrivelse af praktiske erfaringer, eller af koblingen mellem teori og praksis
 • Teoretisk / reflekterende: Fokus på e-læringsteori, pædagogik og didaktik.

Tidsskriftet er åbent for:

 • Traditionelle akademiske artikler
 • Kortere tekster
 • Alternative publikationsformer som video-, audio- eller multimedieproduktioner
 • Korte debatindlæg
 • Anmeldelser
 • Referater el. lign.

Alle manuskripter skal følge disse retningslinjer:
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/about/submissions#onlineSubmissions