Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Dokumentets forfattere har slettet deres navne i teksten, og "Forfatter" og år benyttes i referencerne og fodnoterne i stedet for forfatternes navne, artiklens titel osv.
  • I forbindelse med Microsoft Office-dokumenter skal forfatteridentifikationen også fjernes fra filens egenskaber. For at gøre det starter du med Filer i hovedmenuen i Microsoft-programmet: Filer > Gem som > Funktioner (eller Indstillinger i forbindelse med en Mac) > Sikkerhed > Fjern personlige oplysninger fra filens egenskaber, når den gemmes > Gem. I forbindelse med PDF'er skal forfatternes navne også fjernes under Dokumentegenskaber, der findes under Filer i hovedmenuen i Adobe Acrobat.

Retningslinjer for forfattere

Som forfatter skal du sikre dig at:

# Artiklen ligger inden for LOMs scope og repræsenterer ny viden på området

# Problemstilling og formål med artiklen er tydeligt og klart formuleret.

# Artiklens metodiske og teoretiske grundlag grundigt belyses

# Der i artiklen er redegjort for omfang og klarhed af det empiriske materiale

# Der er klarhed og struktur i artiklens argumentation og analyser

# Der er sammenhæng mellem artiklens refleksioner, konklusioner og anbefalinger, f.eks. som følge af diskussion/analyse af det eventuelle empiriske materiale

# Artiklen forholder sig i forhold til eksisterende litteratur, diskussioner og/eller erfaringer på området

# Artiklen giver den nødvendige baggrund og kontekst for emnet, så læseren kan følge argumentationen

# Artiklen er logisk og overskueligt opbygget, f.eks. ses en tydelig rød tråd

 

Formalia er:

# Artiklens omfang, inklusive slutnoter, overskrifter samt abstract (se nedenfor) bør være 6000-8000 ord.

# Sprog: Dansk, norsk, svensk eller engelsk.

# Artiklen skal indsendes som en Microsoft Word- eller RTF-formatteret fil. Eneste tilladte formatering er kursiv (undgå understregning) og punktopsætning i forbindelse med lister.

# Titler og undertitler i artiklen skal være korte og klare.

# Kun første bogstav angives med stort i artiklens overskrift

# Abstract på 150 ord, som angiver artiklens tema, fokus og konklusion, bedes medsendt.

# Artikler på dansk, skal have abstract på både engelsk og dansk.  

# Noter skal være nummererede og stå som slutnoter.

# Bruges der illustrationer, skal forfatteren være sikker på, at disse må offentliggøres.

# Litteraturhenvisninger sættes op med forfatternavn, årstal og eventuelt sidetal (eks. (Rogers, 1986, s. 12-22)).

# Litteraturreferencerne skal følge APA-guide for Citing Resources - http://www.apastyle.org/. Bruger du referenceprogrammet Endnote, kan du downloade APA 7th på dansk fra denne webside: https://libguides.sdu.dk/endnote/styles. Scroll ned til punkt 3. Download af Endnote-styles udviklet af SDU Bibliotek. På websiden kan du også se, hvordan du installerer skabelonen.

# En artikel eller en fil, der uploades til LOM, må maks. fylde 200 MB.

Ved indsendelse af manuskript

# Ovenstående retningslinier skal være opfyldt ved indsendelse af manuskript

# Artiklen vil gennemgå en pre-screening inden bedømmelse, og den vil kunne afvises eller tilbagesendes på baggrund af mangler vedr. formalia

 

Ved indsendelse af færdig artikel (før og efter bedømmelse):

# Brug skabelonen  - du finder den her: Skabelon til LOM

 # Ved eventuel indsendelse af en revideret version skal artiklen oploades under den oprindelige version som en revideret version og ikke som nyt manuskript

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Tidsskriftet Læring og Medier behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os.