LOM#23: Design og digital fabrikation (Udgår)

01-10-2019

Redaktør: Roland Hachmann, rhac@ucsyd.dk, UC SYD
Redaktør: Jens Jørgen Hansen, jjh@sdu.dk, SDU
Gæsteredaktør: Mikkel Hjorth, misi@via.dk, VIA UC

I dette nummer af LOM sætter vi fokus på begreberne design og digital fabrikation i uddannelses-systemet. Vi efterlyser forskningsbaserede artikler, der omhandler design og digital fabrikation som elementer i uddannelse på alle niveauer.

Der har i de senere år været et stigende fokus på dels et behov for udvikling af kreative og innovative kompetencer gennem brug af digitale teknologier på arbejdsmarkedet, og dels viden om de potentialer som teknologibrug og teknologieksperiementer har for elevers og studerendes almene dannelse. Design og digital fabrikation kan ses som konkrete arbejdsmåder i forhold til at udvikle elevers og studerendes kreative og innovative komptencer. I forhold til at udvikle disse kompetencer har skoler og uddannelsesinstitutioner investeret massivt i etablering af MakerSpaces, FabLabs og HackerSpaces, for at fremme elever og studerendes evner til at problemløse gennem designprocesser og fabrikation både fysisk og digitalt. Tilsvarende er digital design og designprocesser blevet et fokusområde inden for forskellige fagligheder. Fra flere sider peges der på både potentialer og en række udfordringer for de undervisere, der afprøver design og digital fabrikation.

I dette temanummer sætter LOM fokus på teoretisk og empirisk forskning, der undersøger design og digital fabrikation. Artikler kan både tage udgangspunkt i eksisterende forskning og cases, reviews af forskningsbidrag og bøger om begreberne, evalueringer af effekter og kvalitet i forhold til uddannelsesmæssige udfordringer, didaktiske nytænkninger og eksperimenter, der gør brug af aspekter ved begreberne.

Bidrag til temanummeret kunne være:

*     Teoretiske bidrag til definitioner og metoder, der har fokus på design og fabrikation i undervisning og læringskontekster

*      Empiriske studier og konkrete cases med design og digital fabrikation i uddannelser

*      Undersøgelser af didaktiske modeller, designs eller tilgange i forhold til Makerspaces, Fablabs og Hackerspaces

*      Undersøgelser af muligheder for nye roller og positioner samt deltagelses- og interaktionsformer i læringsrummet

*      Muligheder og begrænsninger i forhold til kvalitet i undervisning og uddannelse

*      Andre relaterede emner

Vigtige datoer 

*      Interessetilkendegivelse i form af et abstract på 100 - 200 ord indsendes senest d. 1. november 2019 til temanummerets redaktører via e-mail

*      Redaktionen tilkendegiver foreløbig accept/afslag senest d. 21. november 2019

*      Manuskript (eller medieproduktion) indsendes senest d. 15. januar 2020

*      Review sendes til forfatteren senest d. 15. marts 2020

*      Endeligt manuskript indsendes senest d. 15. april 2020

*      Temanummeret udkommer d. 15. maj: 2020

Alle manuskripter skal følge disse retningslinjer:

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/about/submissions#onlineSubmissions