LOM#22: Blended Learning

2019-03-29

Redaktører:

Ulla Konnerup, adjunkt, Aalborg Universitet, ullak@hum.aau.dk og Christian Dalsgaard, lektor, Aarhus Universitet, cdalsgaard@tdm.au.dk

Blended Learning er et mangetydigt felt med relationer bl.a. til hybrid læring, fleksibel uddannelse, multi-mode learning samt learning ecology. Fælles for betegnelserne er, at de fremhæver en kompleksitet af læringsrum, hvor læring og undervisning er supporteret og medieret af flere teknologier, og hvor forskellige on/offline formater og samarbejdsformer er gentænkt i hele forløb. Begrebet indskrives ofte i en e-læringsforståelse, der baserer sig på socialkonstruktivistiske erfaringsbaserede læringsformer, der implicerer læring i netværk og praksisfællesskaber. I dette call betragtes blended learning som en reflekteret samtænkning af forskellige on/offline formater i udviklingen af koncepter for undervisningsforløb - og ikke alene indarbejdelse af teknologier som supplement i traditionel undervisning.

I de seneste 20 år er forskellige variationer og formater af blended learning blevet en naturlig del af uddannelsesinstitutionernes tilbud. Formen anses for at kunne bidrage til en pædagogisk mangfoldighed, øge adgangen til viden og den sociale interaktion samt give mulighed for fleksibel tilrettelæggelse, økonomisk effektivitet og hurtig revision af undervisningsforløb.

Selve begrebet “blended learning” betegner rammesætningen af en række af fysiske og virtuelle undervisningsmiljøer end en egentlig læringsforståelse; men hvilken forståelse af læring kendetegner og muliggør de forskellige formater og designs af blended learning? De mangeartede og mangefacetterede  læringskontekster udfordrer didaktiske designere og det bliver nødvendigt at forholde sig til, hvordan læring finder sted i og på tværs af forskellige typer af læringsmiljøer.

Hovedfokus på dette temanummer er teoretisk og empirisk forskning, der udforsker blendede og hybride læringsformater, og hvorledes disse formater integreres på forskellige uddannelsesinstitutioner. Derfor ser vi frem til artikelforslag vedrørende forskning i:

 • Hvordan defineres blended learning og hvad er det der “blendes”
 • Didaktiske koncepter for blendede undervisningsmiljøer
 • Læringsforståelse og -syn bag blended learning
 • Underviserens rolle(r)
 • De lærendes rolle og læringsudbytte
 • Engagement og interaktionsformer
 • ...  og andre bidrag, der er relevante i forhold til ovenstående.
  Vigtige datoer
 • Interessetilkendegivelse i form af et abstract på 100 - 200 ord indsendes senest d. 1. maj 2019 til temanummerets redaktører via e-mail.
 • Redaktionen tilkendegiver foreløbig accept/afslag senest d. 20. maj 2019.
 • Manuskript (eller medieproduktion) indsendes senest d. 1. september 2019.
 • Review sendes til forfatterne d. 1. november 2019.
 • Endeligt manuskript indsendes senest d. 1. december 2019.
 • Temanummeret udkommer ultimo 2019/primo 2020.

Send abstract via mail til redaktørerne: Ulla Konnerup, ullak@hum.aau.dk og Christian Dalsgaard, cdalsgaard@tdm.au.dk