LOM#23: Studerendes digitale læringsstrategier

2020-04-17

Redaktører: Mikkel Hvidtfeldt Andersen, hvma@itu.dk, IT-Universitetet, Inger-Marie F. Christensen, imc@sdu.dk, Syddansk Universitet og Ulla Konnerup, ullak@hum.aau.dk, Aalborg Universitet

I dette temanummer af LOM sætter vi fokus på studerendes digitale læringsstrategier. Vi efterlyser forskningsbaserede artikler, der kan bidrage med viden om hvilke digitale læringsstrategier, de studerende på ungdoms- og videregående uddannelser benytter sig af, samt bidrag der diskuterer, hvem der har en rolle ift. at styrke de studerendes digitale læringsstrategier og hvordan dette kan gøres.

De studerendes anvendelse af digital teknologi i og udenfor undervisningslokalet er et emne, der optager mange. Både undervisere og studerende angiver, at den digitale teknologi kan være et forstyrrende element. Samtidig vil mange studerende nødigt undvære deres digitale devices, fordi det går for langsomt at skrive noter i hånden, giver manglende struktur og søgemuligheder, betyder en dekobling fra deres virtuelle sociale netværk, samarbejde m.m. Men understøtter de studerendes digitale aktiviteter deres læring? Dette temanummer søger netop at kaste lys over de studerendes praksis ikke blot i undervisningslokalet men også før og efter undervisningen - i formelle såvel som uformelle læringssituationer. Vi er interesserede i bidrag, der kortlægger, diskuterer, kigger kritisk på, hvordan (nye) digitale teknologier påvirker de studerendes digitale læringsstrategier, deres studieteknik og kvaliteten af læringen. Anvender studerende blot digital teknologi til mere effektiv understøttelse af traditionelle studieaktiviteter eller er nye digitale læringsstrategier opstået - og i hvilket omfang knytter strategierne sig til henholdsvis konkrete kurser og studerendes bredere studiemæssige succes?

Det er ligeledes interessant at belyse, hvilke aktører, der kan spille en rolle ift. at styrke de studerendes digitale læringsstrategier. Hvad er institutionens rolle? Hvad er underviserens rolle? Hvilke(n) rolle(r) kan supportfunktioner (biblioteker, studieservice osv.) spille? Hvor styrkes de studerendes digitale læringsstrategier bedst - i eller udenfor faglige kontekster?

Vi efterlyser teoretiske bidrag, empiriske studier og konkrete cases om følgende:

* Hvad er digitale læringsstrategier – og hvad er forholdet mellem digitale læringsstrategier og digitale kompetencer?

* Hvordan kan studerendes digitale læringsstrategier kortlægges – i både formelle og uformelle læringsmiljøer?

* Hvordan kan man beskrive udviklingen i studerendes digitale læringsstrategier, fx i form af taksonomier?

* Hvilke læringsdesigns kan understøtte udvikling af digitale læringsstrategier?

* Hvilken rolle spiller GDPR og kravet om databehandleraftaler i forbindelse med udvikling af sådanne læringsdesigns og digitale læringsstrategier generelt?

* Hvilke supportfunktioner kan understøtte studerendes udvikling af digitale læringsstrategier? Hvad er disse supportfunktioners rolle og hvilket didaktisk design er de funderet i?

* Andre relaterede emner

Vigtige datoer
  • Interessetilkendegivelse i form af et abstract på 100 - 200 ord indsendes senest d. 10. juni 2020 til temanummerets redaktører via e-mail.
  • Redaktionen tilkendegiver foreløbig accept/afslag senest d. 20. juni 2020
  • Manuskript (eller medieproduktion) indsendes senest d. 24. august 2020
  • Review sendes til forfatteren primo oktober 2020
  • Endeligt manuskript indsendes primo november 2020
  • Temanummeret udkommer i december 2020