Call til temanummeret 2024

2022-11-08

Kvalitet i dansk læreruddannelse: Hvad ved vi om det?

Et bredt politisk flertal har 2022 indgået en aftale om en ny og mere ambitiøs læreruddannelse med fokus på højere kvalitet, flere timer, feedback og vejledning, øvelser, mere praktik og praksissamarbejde med folkeskolen (UFM 13.9.2022). De rekordmange reformer i de sidste halvtreds år (1966, 1991, 1997, 2001, 2006, 2012) vidner om en stor interesse for og kulturkamp om uddannelsen. De politiske reformdiskussioner drejer sig imidlertid ofte om strukturelle og kvantitative forhold, hvilket efterlader et underbelyst spørgsmål om læreruddannelsens kvalitet, herunder om kvaliteten i læreruddannelsens forskellige uddannelsesaktiviteter?

I Danmark har der over mange år og af forskellige grunde været en begrænset forskningsindsats i dansk læreruddannelse, og de fleste referencer i eksisterende forskningsprojekter og rapporter stammer fra international forskning (Slottved et al., 2019) og internationale sammenligninger (Weisdorf, 2020). Indtil videre findes få forsøg på at tilvejebringe overblik over forskningsviden om dansk læreruddannelse (fx Dorf, 2018; Rasmussen, 2022) og få egentlige forskningsreviews i Danmark (om teori-praksis (Nielsen, 2012); om læreruddanneres professionelle læring (Albrechtsen & Kvols, 2016)). Hertil kommer, at den eksisterende viden er spredt, idet der hverken findes en systematisk registrering, database eller et samlet review over forskning i dansk læreruddannelse. Spørgsmålet bliver da, hvordan vi skal kunne udvikle læreruddannelsen på en forskningsbaseret måde, når vi ikke har en kumulative viden om den danske læreruddannelses kvalitet på basis af empiriske studier?

I Studier i læreruddannelse og -profession har vi haft to temanumre som handler om hhv. læreruddannelsesdidaktik (nr. 1, 2018) og indgange til lærerprofessionen (nr. 1, 2021). Med dette call ønsker vi at sætte fokus på, hvad vi ved om kvalitet eller kvaliteter i dansk læreruddannelse. Kvalitetsbegrebet har fortrinsvist været brugt ud fra policy-, evaluerings- og styringslogikker (Andersen & Jacobsen, 2016; Rambøll, 2018; Styrelsen for forskning og uddannelse, 2018). På trods af det har begrebet generelt vundet indpas i pædagogisk forskning (Hansen, 2020; Hansen et al., 2020), forskning i undervisningskvalitet (Blikstad-Balas et al., 2021), forskning i lærerkvalitet (Darling-Hammond, 2000) og efterhånden også i forskning i læreruddannelse (Imig et al., 2016; Imig & Imig, 2007; Lee & Ehmke, 2021; Zhu et al., 2017). Kvalitetsbegrebet er imidlertid omdiskuteret (Dahler-Larsen, 2008; Elf, 2021; Fenstermacher & Richardson, 2005; Hansen, 2020) og fordrer en afklaring. Som udgangspunkt kan man med Thomas Illum Hansen skelne mellem erfaret kvalitet, dokumenteret kvalitet og foreskrevet kvalitet (Hansen et al., 2020). Vi indkalder derfor artikler til et temanummer om kvalitet i dansk læreruddannelse, der forholder sig til et eller flere af disse kvalitetsaspekter. Artiklerne kan fx omhandle:

  • kvalitetsperspektiver på læreruddannelsens opgave og intentioner (lovgivere, udøvere, brugere, aftagere)
  • kvalitet i læreruddannelsen undervisning på campus og i praktik
  • læreruddannerens faglighed og uddannelse (herunder adjunktforløb)
  • professionsforståelser og kvalitet
  • innovationstiltag i læreruddannelsen, der har som mål at løfte kvaliteten inden for et delområde, fx simulation, core practices, udviklingslaboratorier, universitetsskoler, skolebaseret læreruddannelse eller forsøg med naturfags-, musik- eller sprogprofiler.
  • vidensgrundlag, udviklingsviden og forskningsviden i læreruddannelsen
  • evaluering af og kvalitetssikring i læreruddannelsen
  • internationale erfaringer med og viden om læreruddannelsen

Studier i Læreruddannelse og -profession publicerer kun forskningsartikler, dvs. præsentationer af systematiske og metodisk transparente undersøgelser, der genererer ny empirisk eller teoretisk viden, og som forholder sig til eksisterende forskning på området.

Procesdatoer

1.3.2023     Seneste frist for indsendelse af abstracts til LUP

1.4.2023     Redaktionelle tilbagemeldinger på abstracts

1.9.2023     Indsendelse af artikel

1.2.2024     Forventet publicering

Abstract skal indeholde:

Titel, forfatter(e), 3-5 emneord, problemstilling, forskningsspørgsmål, metodiske overvejelser, (forventede) fund og konklusioner (maks. 1500 tegn alt inklusive).

Referencer

Albrechtsen, T., & Kvols, A. M. (2016). Læreruddanneres professionelle læring - et litteraturreview. I:

Andersen, H. L., & Jacobsen, J. C. (red.). (2016). Uddannelseskvalitet i en globaliseret verden : vidensøkonomiens indtog i de videregående uddannelser.

Blikstad-Balas, M., Klette, K., & Tengberg, M. (red.). (2021). Ways of Analyzing Teaching Quality. Potentials and Pitfalls. Scandinavian University Press. https://doi.org/10.18261/9788215045054-2021.

Dahler-Larsen, P. (2008). Kvalitetens beskaffenhed. Syddansk Universitetsforlag.

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher Quality and Student Achievement. Education Policy Analysis Archives, 8(0), 1. https://doi.org/10.14507/epaa.v8n1.2000.

Dorf, H. (2018). Skolepolitik og undervisningskvalitet i Danmark. Aarhus Universitetsforlag.

Elf, N. (2021). The Surplus of Quality: How to Study Quality in Teaching in Three QUINT Projects. In M. Blikstad-Balas, K. Klette, & M. Tengberg (red.), Ways of Analyzing Teaching Quality. Potentials and Pitfalls (s. 53-88). Scandinavian University Press. https://doi.org/doi:10.18261/9788215045054-2021-02.

Fenstermacher, G. D., & Richardson, V. (2005). On Making Determinations of Quality in Teaching. Teachers College Record, 107(1), 186-213.

Hansen, T. I. (2020). The quality of quality: Toward a semiotics of quality in learning materials. LEARNING TECH (8), 39-60.

Hansen, T. I., Frydensbjerg Elf, N., Misfeldt, M., Gissel, S. T., & Lindhardt, B. K. (2020). Kvalitet i dansk og matematik: Et lodtrækningsforsøg med fokus på undersøgelsesorienteret dansk- og matematikundervisning. Læremiddel.dk. https://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2020/05/Slutrapport_Kvalitet-i-Dansk-og-Matematik.pdf.

Imig, D., Wiseman, D. L., Wiseman, A., & Imig, S. R. (2016). What Is High Quality Teacher Education? I: J. Chi-Kin Lee & C. Day (red.), Quality and Change in Teacher Education: Western and Chinese Perspectives (s. 77-94). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24139-5_5.

Imig, D. G., & Imig, S. R. (2007). Quality in Teacher Education: Seeking a Common Definition. I: T. Townsend & R. Bates (red.), Handbook of Teacher Education (s. 95-112). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/1-4020-4773-8_7.

Lee, J. C.-K., & Ehmke, T. (red.). (2021). Quality in Teacher Education and Professional Development. Chinese and German Perspectives. Routledge.

Nielsen, T. K. (2012). Brobygning mellem teori og praksis. Forskningskortlægning. https://projekter.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/brobygning/publikationer/Brobygning_Forskningskortlaegning.pdf.

Rambøll. (2018). Kvalitet i undervisningen på læreruddannelsen. Delanalyse 2 i Evalueringen af læreruddannelsen. Styrelsen for Forskning og Uddannelse. https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2018/filer/Delanalyse2.pdf.

Rasmussen, J. (2022). Viden om læreruddannelsen. Aarhus Universitetsforlag. https://unipress.dk/udgivelser/v/viden-om-l%C3%A6reruddannelsen/.

Slottved, M., Foged, S. K., & Nøhr, K. (2019). Læreruddannelse i et internationalt perspektiv – En litteraturkortlægning. VIVE – Viden til Velfærd. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. https://www.vive.dk/da/udgivelser/laereruddannelsen-i-et-internationalt-perspektiv-15228/.

Styrelsen for forskning og uddannelse. (2018). Kvalitet og relevans i læreruddannelsen : ekspertgruppens evaluering og vurdering af læreruddannelsen af 2013. Styrelsen for Forskning og Uddannelse. https://ufm.dk/publikationer/2019/filer/endelig-rapport_evaluering-af-laereruddannelsen.pdf.  

Weisdorf, A. K. (2020). Læreruddannelsen i globalt perspektiv : et komparativt studie af læreruddannelsen i Danmark, England, Finland, Holland, New Zealand, Norge, Ontario, Singapore, Sverige og Tyskland. Danske Professionshøjskoler. https://danskeprofessionshøjskoler.dk/ny-rapport-laereruddannelsen-i-globalt-perspektiv/.  

Zhu, X., Goodwin, A. L., & Zhang, H. (2017). Quality of Teacher Education and Learning. In Theory and Practice: Springer Singapore.