Call for Papers – efterår 2019 Forældresamarbejde – en udfordring for læreruddannelsen og et vilkår for skolen

2019-10-11

Læreres og forældres samarbejde er noget af det første, man støder på i folkeskoleloven, hvor der i § 1, i den allerførste sætning, står: ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling”.  I lovens paragraf 2, stykke 3, slås der desuden fast, at: ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”. Samarbejdet er med andre ord helt centralt for skolens opgave og virke og for, at den kan opfylde sit formål.

Samarbejdet er imidlertid ikke uden udfordringer. Både professionshøjskolernes egne dimittendundersøgelser og evalueringer af læreruddannelsen peger på forældresamarbejdet som en særlig udfordring.  De studerendes tilegnelse af viden og kompetencer i forhold til samarbejdet med forældre vurderes lavt og opleves som problematisk af både undervisere og studerende.

Det er et vanskeligt område at arbejde med, og studerende oplever, at de ikke har den nødvendige viden og kompetencer i forhold til at kunne etablere og kontinuerligt sikre et godt og betydningsfuldt forældresamarbejde, når de efter endt uddannelse finder ansættelse i skolen og møder deres elevers forældre.

Kommende nummer af Studier i Læreruddannelse- & Profession sætter derfor fokus på dette område og inviterer til bidrag til et nummer, der har som ambition at bidrage til at øge og kvalificere vores viden om læreres samarbejde med forældre i forhold til skolens formål og opgave.

Studier i læreruddannelse- og profession inviterer således til at bidrage med artikler inden for temaet:

Forældresamarbejde – en udfordring for læreruddannelsen og et vilkår for skolen

 

Det kan være (men ikke udelukkende) i relation til arbejdet med følgende temaer:

Hvad er kendetegnende for forældresamarbejde – og det gode forældresamarbejde - i skolen?

Læreruddannelsens forestillinger om forældresamarbejde og lærerprofessionens konstruktioner og positioneringer af forældre

Skolen som arena for samarbejde

Kan forældresamarbejde læres eller alene gøres?  - Hvordan skabes rammer for praktisk og refleksiv læring om forældresamarbejde?

Forældresamarbejde og fag – om fagdidaktiske perspektiver på forældresamarbejde

Digitale mediers betydning i forældresamarbejdet

Kulturelle og sociale udfordringer i forældresamarbejdet eksempelvis i forhold til børn og familier i udsatte positioner

Historiske perspektiver på skolens samarbejde med hjem og forældre

 

Redaktionen imødeser artikler, der har udgangspunkt i både teoretiske og empiriske arbejder – og både i form af afsluttede projekter og work in progress. Abstracts og artikler indsendes fortrinsvis på dansk, men det er også muligt at indsende på engelsk. Se i øvrigt tidsskriftets hjemmeside for retningslinjer for forfattere: https://tidsskrift.dk/index.php/SLP/about/submissions#authorGuidelines

 

Deadlines:
2/12 2019: Deadline for indsendelse af abstract (max 300 ord) - sendes til vs4@kp.dk

16/12 2019: Svar på hvorvidt artikelforslaget er accepteret til videre arbejde

2/3 2020: Artikel indsendes på https://tidsskrift.dk/SLP efter gældende retningslinjer

Juni 2020: Nummeret udkommer elektronisk på tidsskriftets hjemmeside

 

Abstract skal indeholde:

Overskrift

3-5 emneord

Problemstilling, teser, fund og konklusioner samt artiklens forskningsspørgsmål

Information (navn + mail) på forfattere og tydelig angivelse af kontaktperson (navn + mail)

 

Henvendelser vedrørende dette call kan rettes til:

Vibeke Schrøder, vs4@kp.dk

Thomas Thyrring Engsig, tte@ucn.dk

Rene B Christiansen, rbc@pha.dk

 

Studier i Læreruddannelse og Profession kræver ikke afgivelse af copyright ved publicering. Dvs. at artikler - efter publicering i Studier i Læreruddannelse og -profession - kan udgives i andre sammenhænge, efter anmodning til redaktionen. Det indsendte manus må ikke tidligere være blevet publiceret i nordiske tidsskrifter, og det må heller ikke være sendt parallelt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret.