https://tidsskrift.dk/SLP/issue/feed Studier i læreruddannelse og -profession 2023-02-21T12:44:09+01:00 Henrik Kasch hkas@ucsyd.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/136154 Bæredygtig udvikling i læreruddannelse og skole 2023-02-21T11:53:59+01:00 Preben Olund Kirkegaard pok@ucn.dk 2023-02-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/136155 Bæredygtighedsbegrebets betydning, etik og etikdidaktik 2023-02-21T11:56:37+01:00 Lisa Rygaard Frost Kristensen lrk@ucn.dk <p>[DK]<br>Bæredygtighed er et begreb, der besidder en enorm sproglig vidde og bruges i så mange kontekster, at det kan være svært at få greb om, hvad begrebet betyder. Begrebet kan opfattes som en allestedsnærværende flydende betegner, men er begrebet bare tomt eller er det muligt at indkredse noget, der går på tværs af begrebets brugsområder? Med baggrund i en sprogfilosofisk begrebsanalyse bidrager denne artikel først og fremmest med en udlægning af begrebets vidde samt en samlende grundforståelse af bæredygtighed, som i særdeleshed knytter sig til etik. I indkredsningen af bæredygtighedsbegrebets etik betones det, at det er særligt fremtrædende i den etiske argumentation og begrundelse for bæredygtighed, at vi bør tage et etisk hensyn til noget, vi i en eller anden forstand er på afstand af (fjernhedsetik).<br>Det tematiseres derefter, hvordan man kan arbejde med bæredygtighedsbegrebets (fjernheds)etik i skolen og i den forbindelse præsenteres et bud på bæredygtighedsbegrebets etikdidaktik. Dette eksemplificeres i forhold til undervisningsfaget engelsk. Det teoretiske grundlag for denne udlægning af, hvordan man kan facilitere (fjernheds)etiske bæredygtighedsrefleksioner, knytter primært an til kulturdidaktik, interkulturel læring samt forsknings- og praksisfeltet ’filosofi med børn’.</p> <p>[UK]<br>Sustainability is a concept that possesses linguistic width and is used in so many contexts that it can be hard to grasp what it actually means. Sustainability may be perceived as an all-encompassing, empty signifier. But is it just an empty concept, or is it possible to capture a certain core quality across the concept’s multifaceted use? Based on a conceptual analysis, which draws on philosophy of language, this article will first and foremost present a basic understanding of sustainability, which promotes ethics as a dominant feature. In the ethical argumentation for sustainability, it is a central point that we should (also) take responsibility for that which and those whom we are at a distance of. <br>Finally, this article thematizes how you may work with sustainability ethics in school. More specifically, it is exemplified how the didactics of sustainability ethics may look in the subject English in the Danish folkeskole. The theoretical foundation behind this perspective is intercultural learning, intercultural education, and philosophy for children.</p> 2023-02-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/136156 Er der en whole school derude? 2023-02-21T11:57:56+01:00 Nadia R. Rathje nrr@edu.au.dk <p>[DK]<br>På trods af at whole school-tilgangen i en årrække har været promoveret i både policy og forskning som en produktiv tilgang til at arbejde med og udvikle uddannelse for bæredygtig udvikling, peger et igangværende casestudie på, at tilgangen tilsyneladende ikke er hverken særlig kendt eller brugt i den danske skole. Denne artikel præsenterer indledningsvis whole school-tilgangen og diskuterer dens sammenhæng med bæredygtig udvikling og med nogle af de udfordringer, casestudiet finder. Desuden undersøges forholdet mellem begrundelser, fagligt indhold og didaktik, når caseskolerne arbejder med bæredygtig udvikling. Studiet finder, at didaktikken står svagere end begrundelser og indhold, og argumenterer for, hvorfor den pædagogiske, didaktiske dimension er væsentlig i arbejdet med bæredygtig udvikling i et whole school-perspektiv. Afslutningsvis diskuteres forholdet mellem whole school-tilgangen som et policy, best practice-begreb og som en refleksiv ramme til at udvikle skole, der arbejder med, for og som bæredygtighed fra et systemisk perspektiv.</p> <p>[UK]<br>Is there a Whole School out there?<br>– Potentials and barriers in a whole school approach to education for sustainable development<br>Despite the fact that the whole school approach has for a number of years been promoted in both policy and research as a productive approach to working with and developing education for sustainable development, an ongoing case study indicates that the approach is apparently neither well known nor used in the Danish school. This article initially presents the whole school approach and discusses its connection with sustainable development and with some of the challenges that the case study has going. In addition, the relationship between justifications, professional content and didactics is examined when the case schools work with sustainable development. The study finds that didactics are weaker than reasons and content and argues that the pedagogical, didactic dimension is essential in the work with sustainable development in a whole school perspective. In conclusion, the relationship between the whole school approach as a policy, best practice concept and as a reflexive framework for developing schools that work with, for and as sustainability from a systemic perspective is discussed.</p> 2023-02-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/136157 Lærerstuderendes forestillinger om bæredygtighed og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) 2023-02-21T11:58:56+01:00 Hanne Fie Rasmussen hfra@ucl.dk Ane Qvortrup anq@sdu.dk <p>[DK]<br>Vi står midt i en Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)-æra foranlediget af et globalt kald på uddannelse og undervisning, der bidrager til en bæredygtig omstilling. Her spiller lærere – og dermed også læreruddannelser – en central rolle. Gennem abduktive analyser af lærerstuderendes gruppesamtaler om bæredygtighed og UBU undersøges deres forståelser af bæredygtighed og forestillinger om UBU. Undersøgelsen viser, at de lærerstuderende udviser en stor vilje i forhold til at gøre en forskel, men oplever at mangle et fundament, der gør det muligt at rette deres undervisning mod UBU. Samtidig abonnerer de på forskellige forståelser af bæredygtighedsbegreb. Mange henviser til en svag fortolkning, mens andre henviser til stærkere fortolkninger. På tværs af positionerne ser vi, at mange har det til fælles, at deres udlægninger er simple og ikke så nuancerede. Artiklen må ses som et bidrag i diskussionen om, hvilken rolle bæredygtighed og UBU kan og skal spille i fremtidens læreruddannelse.</p> <p>[UK]<br>We are in the midst of an Education for Sustainable Development (ESD) era prompted by a global call for education and training that contributes to a sustainable transition. Here, teachers – and thus also teacher education – play a central role. Through abductive analyzes of teacher students’ group discussions about sustainability and ESD, their understandings of sustainability and ideas about ESD are examined. The study shows that the teacher students show a great will in relation to making a difference, but experience a lack of a foundation that makes it possible to direct their teaching towards ESD. At the same time, they subscribe to different understandings of the concept of sustainability. Many refer to a weak interpretation, while others refer to stronger interpretations. Across the positions, we see that many have it in common that their explanations are simple and not so nuanced. This article contributes to the current discussion about what role sustainability and ESD can and must play in future teacher education.</p> 2023-02-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/136158 ”Jeg har flere gange oplevet, at man oftest selv har svaret, det skal bare lige graves frem” 2023-02-21T12:00:14+01:00 Lisbeth Lunde Frederiksen lluf@via.dk Elisabeth Halse elha@via.dk <p>[DK]<br>En bæredygtig skole kræver lærere, der er i stand til at forny og udvikle praksis løbende i takt med udviklingen af samfundet. I nærværende forskningsprojekt er potentialet i læringsrum, kaldet læringscirkler, i form af peermentoring for 4. årgangsstuderende og nyuddannede lærere, blevet undersøgt. Hensigten har været, at deltagerne skulle lære af praksis, om praksis, i praksis i et samspil med teori for derigennem at blive i stand til dels at få mod på lærerjobbet dels at få kompetencer til fremadrettet at facilitere egen og kollegers fortsatte professionelle udvikling. Studiet viser, at deltagelse i læringscirkler (LC) har mulighed for at understøtte fortsat professionel udvikling bl.a. ved at give deltagerne kompetencer i at facilitere andres refleksion, selv at reflektere mere dybdegående og ved give deltagerne erfaringer med, at teori kan bruges til at forstå og løbende udvikle praksis. Yderligere har LC mulighed for at give deltagerne anerkendelse og dermed udvikle vitalisering i arbejdet.</p> <p>[UK]<br>A sustainable school requires teachers who are able to innovate and develop practice continuously as the development of society. In the present research project, the potential of learning spaces, called learning circles, in the form of peer mentoring for student teachers and newly qualified teachers, has been investigated. The intention has been for the participants to learn from practice, about practice, in practice in an interaction with theory thereby be able to gain courage in the teaching job and gain competencies to facilitate their own and colleagues’ continual professional development. The study shows that participation in learning circles (LC) has the opportunity to support continual professional development, e.g. by giving the participants skills in facilitating the reflection of others, by reflecting more in-depth themselves and by giving the participants experiences that theory can be used to understand and continuously develop practice. In addition, LC has the opportunity to give participants recognition and thus to develop revitalization in the work. </p> 2023-02-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og tidsskrift