Studier i læreruddannelse og -profession https://tidsskrift.dk/SLP Læreruddannelsens Ledernetværk (LLN) da-DK Studier i læreruddannelse og -profession 2445-8538 <p><span style="font-family: Calibri;"><em><span style="font-size: medium;">Studier i Læreruddannelse og Profession </span></em><span style="font-size: medium;">kræver ikke afgivelse af copyright ved publicering. Dvs. at artikler - efter publicering i </span><em><span style="font-size: medium;">Studier i Læreruddannelse og -profession - </span></em><span style="font-size: medium;">kan udgives i andre sammenhænge, efter anmodning til LUP-redaktionen.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: medium;">Det indsendte manus må ikke tidligere være blevet publiceret i nordiske tidsskrifter, og det må heller ikke være sendt parallelt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret. </span></span></p> <p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: medium;">For artikler publiceret i 'Studier i læreruddannelse og -profession' tillades at læsere kan downloade, kopiere, distribuere, udskrive, søge eller linke til og citere fra til ethvert lovligt formål. 'Studier i læreruddannelse og -profession' tillader således ikke at læsere bruger artikler eller dele af dem i egne artikler uden at citere, eller på anden vis anvender dem til kommercielle formål (CC BY-NC)</span></span></p> <p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: medium;">'Studier i læreruddannelse og -profession tillader at forfatteren kan arkivere publiceret artikel (post-print) på egen institutions bibliotek (Institutional Repository) , hvis samtidigt forfatteren linker til artiklens DOI nummer.<br></span></span></p> <p>&nbsp;</p> Status og fremtid for Studier i Læreruddannelse og -Profession https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/132891 Stefan Ting Graf Copyright (c) 2022 2022-06-15 2022-06-15 7 2 4 4 10.7146/lup.v7i2.132891 Learning to Notice og brug af videooptaget undervisning i læreruddannelsen https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/132892 <p>Studiet undersøger lærerstuderendes udvikling af professionel opmærksomhed med afsæt i konceptet Learning to Notice (LTN), deres brug af fagsprog og begreber, begge dele med afsæt i videooptaget undervisning fra skolefaget dansk i folkeskolen. Resultaterne peger på, at struktureret observation grundlæggende styrker studerendes opmærksomhed på lærerens handlemuligheder i klasseværelset og på et potentielt læringsudbytte i forbindelse med integration af videooptaget undervisning i campusundervisning. Samtidig har studerende vanskeligt ved at beskrive, analysere og forudsige hændelser i undervisningen og anvende faglige begreber om de elementer, de lægger mærke til. De studerende får typisk øje på relationer mellem elever og lærere, mens fokus på danskfaglige problemstillinger træder i baggrunden. Med udgangspunkt i projektets resultater ser vi brug af video og systematisk observation (LTN) på læreruddannelsen som et område, hvor videre studier kan bidrage til større forståelse for studerendes indsigt i læreres praksis og herunder de beslutninger og temaer, som undervisning består af i klasseværelset.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Abstract<br>The study examines students’ development of the concept Learning to Notice (LTN), their use of professional language and concepts, based on video-recorded teaching from the school subject Danish in primary school. The results indicate that structured observation fundamentally strengthens students’ awareness of the teacher’s options for action in the classroom and of a potential learning outcome associated with the integration of video-recorded teaching in campus teaching. At the same time, students have difficulty describing, analyzing, and predicting events in teaching and applying academic concepts about the elements they notice. The students typically see relationships between students and teachers, while the focus on subject matters falls into the background. Based on the project’s results, we see the use of video and systematic observation methods in teacher education as an area where further studies can contribute to a greater understanding of students ’insight into teachers’ practice and including the decisions and themes that teaching consists of in the classroom.</p> Marie Falkesgaard Slot Gitte Hjarnø Martin Reng Christa Berner Moe Copyright (c) 2022 2022-06-15 2022-06-15 7 2 21 21 10.7146/lup.v7i2.132892 At observere undervisningskvalitet https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/132893 <p>Internationalt er der en stigende interesse for at identificere undervisningskvalitet med observationssystemer. Dette studie sammenligner to observationssystemer og undersøger, hvordan de bestemmer kvalitet forskelligt. I første del af artiklen sammenligner vi designet på to observationssystemer med en velkendt analyseramme, som fokuserer på koderne og deres oprindelse samt observationsenhedernes størrelse og kodningsproceduren. Det ene observationssystem, PLATO fra Stanford University, henter sine koder fra value-add-forskning i effektiv undervisning, mens koderne i det andet, PLOT, vores selvdesignede og anvendte observationssystem, bygger på en fænomenologisk forståelse af undervisning. I andet trin af studiet anvender vi begge observationssystemer på de samme 12 lektioners undervisning og sammenligner forskellene i kodningerne. Vi finder frem til, at tidsenheden er et afgørende designelement i observationssystemerne og kan ses som et kvalitetskriterium i sig selv. Til sidst præsenterer vi en skitse til et revideret design, som forener det bedste fra begge observationssystemer.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Abstract<br>Internationally, systematic observation systems play an increasing role for identify teaching quality. This study compares two observation systems and explores how they deal with teaching quality differently. In the first part of the article, we compare the designs of the two systems through the lens of a well-known analytic framework focusing on codes and their origin, grain size of coding and coding procedures. The one, called PLATO from Stanford University, derives its codes from value-add research in effective instruction, while the codes in PLOT, our self-designed and applied observation system, are based on a phenomenological approach to teaching. In a second step we apply both systems on the same teaching (12 lessons) in order to compare changes in the coding across basic forms of teaching and student activity’. We identify that time is a crucial factor and may be seen as a quality criterion in itself. At the end, we present an outline of revised design for observation systems that takes the best of both observation systems.</p> Karsten Agergaard Stefan Ting Graf Copyright (c) 2022 2022-06-15 2022-06-15 7 2 22 22 10.7146/lup.v7i2.132893 Uddannelse til kompetente mentorer for nyuddannede lærere https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/132894 <p>Artiklen giver overblik over nyere viden om mentoruddannelser for lærere, der skal give kompetencer til at understøtte nye læreres fortsatte professionelle udvikling. Igennem et litteraturstudie er følgende centrale temaer for uddannelsen fremkommet:<br> 1) ”Refleksion og kritisk tilgang” i forhold til a) teori, b) lære nye lærere at reflektere og have en kritisk tilgang til refleksionen og c) metarefleksion over egen mentoring. 2) ”Metoder – Inquiry based, aktionslæring og educative mentoring med et trifokalt blik”. 3) ”Faglige elementer”, forstået som a) teoretisk viden om mentoring, b) kommunikationsviden og færdigheder, c) observation og dataindsamling, d) arbejde med teori-praksiskoblingen, e) viden om didaktik, undervisning og læring og f) viden om voksenundervisning. 4) ”Relationer”, kunne forstå og tackle relationer, både egne og andres.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Abstract <br>This article provides an overview of recent knowledge of mentoring programs that qualifies teachers to become competent mentors for newly qualified teachers´ continual professional development. <br> Through a literature study, the following central themes for the education have emerged: 1) “Reflection and critical approach” in relation to a) theory, b) teaching new teachers to reflect and have a critical approach to reflection and c) meta-reflection on one’s own mentoring. 2) “Methods – Inquiry based, action learning, and educative mentoring with a trifocal perspective”. 3) “Means”, understood as a) theoretical knowledge about mentoring, b) communication knowledge and skills, c) observation and data collection, d) work with the theory-practice connection, e) knowledge about methods and approaches, teaching and learning and f) knowledge about adult education. 4) “Relationships”, be able to understand and tackle relationships both own and others.</p> Lisbeth Lunde Frederiksen Elisabeth Halse Copyright (c) 2022 2022-06-15 2022-06-15 7 2 24 24 10.7146/lup.v7i2.132894 Rammeskift og repositionering https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/132895 <p>I artiklen sammenligner vi tre læreres syn på skole-hjem-samarbejdet før og under lockdown i forbindelse med indsatsen mod COVID-19. Lærerne er udvalgt på baggrund af et tidligere studie, da de positionerer sig på tre meget forskellige måder i forhold til skole-hjem-samarbejdet. På baggrund af interviews med disse lærere foretaget før og under lockdown, analyserer vi (1) forskelle og ligheder mellem de tre læreres syn på skole-hjem-samarbejdet inden lockdown, og undersøger dernæst (2) med udgangspunkt i Goffmans rammeteori og positioneringsteori, hvordan de respektive lærere håndterer det rammeskift, som omlægningen til hjemmeundervisning efter reglerne for nødundervisning medfører. Konklusionen er, at lærerne fastholder deres forskellige positioneringsstrategier i forhold til forældrene, hvilket giver dem særdeles forskellige udgangspunkter for at repositinere sig efter det rammeskift, som hjemmeundervisningen udgør.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Abstract<br>In this paper we analyze different strategies by which teachers position themselves in the teacher-parent cooperation, by comparing three teachers’ views on the cooperation before and after the COVID-19 Danish school lockdown. The teachers were selected based on a previous study where it was identified that they held distinct positions on, what was expected in the cooperation. Interviews were conducted with the teacher before and during the lockdow, and analyzed by applying Goffmann’s frame theory and positioning theory. The result is a demonstration of, how the individual teacher handles the “change in frames” that the school lockdown and teaching from home entails. The conclusion is that the teachers maintain their positioning-strategies in regard to the parents, which gives them very different basis for repositioning themselves after the change in frame.</p> Anne Mette Brøgger Breining Jørn Bjerre Copyright (c) 2022 2022-06-15 2022-06-15 7 2 25 25 10.7146/lup.v7i2.132895