Call for papers - fagenes dannelsesbidrag

2021-04-16

Dannelse sker ikke i et vakuum, men er derimod rammesat og betinget af en lang række materielle, sociale og kulturelle faktorer. Dannelsesbegrebet bliver til tider italesat, i den pædagogiske og didaktiske debat, som et fænomen, der kan iagttages, forstås og analyseres løsrevet fra de kontekster, hvori det optræder og er forankret. En frugtbar diskussion af dannelsesbegrebet i skole og uddannelse må dog nødvendigvis tages med udgangspunkt i en sensitivitet for det situerede, det vil sige, at dannelse skal begribes kontekstuelt. En måde at gøre dette på er gennem skolens og læreruddannelsens fag. Skole og uddannelse har ingenlunde monopol på dannelse, hvorfor det er meningsfuldt at tale om dannelseskontekster. Familien, foreningslivet og en lang række af de fællesskaber, som børn og unge deltager i er således dannelseskontekster, hvori dannelsesprocesser manifesterer sig forskelligt. På denne vis kan skolens fag ligeledes betragtes som selvstændige dannelseskontekster med forskellige dannelsesbidrag. Eksempelvis er det at lære at læse, skrive og forstå tekster ikke blot instrumentelle teknikker, men noget, der er absolut nødvendigt for den enkelte elev som en indgang til en skrivende og symbolsk kultur og fællesskaber. Med andre ord er fagenes dannelsesbidrag døre til fællesskaber, demokratisk deltagelse og virke, socialisering og identitetsdannelse.

Der er tre dannelsesområder, set i forhold til skolens fag, der er interessante og som vil have forskellige udtryk, potentialer og udfordringer set i relation til dannelsesbidrag: det sproglige og kulturelle område (bl.a. dansk og øvrige sprogfag, historie, samfundsfag), det matematiske og naturvidenskabelige område (bl.a. STEM-området) og det kunstneriske og praktiske område (bl.a. madkundskab, idræt, billedkunst, håndværk og design). Herudover kan dannelsesbidrag også identificeres gennem læreruddannelsens fag, hvilket ligeledes gælder for områderne lærerens grundfaglighed i forhold til almen dannelse samt pædagogik og lærerfaglighed. Artikler til dette call kan rette sig mod alle tre områder, og ambitionen er at få en bred grad af repræsentation af fag i nummerets artikler, der således kan kvalificere diskussionen af fagenes dannelsesbidrag.   

Kommende nummer af Studier i Læreruddannelse- & Profession sætter fokus på fagenes dannelsesbidrag i skole og læreruddannelse og inviterer således forfattere til at bidrage til et nummer, der har som ambition at øge og kvalificere vores viden om fag og dannelse i forhold til skole og læreruddannelse.

Det kan være (men ikke udelukkende) i relation til følgende temaer:

Historiske perspektiver på dannelsesbegrebet i faglige kontekster

Håndens og åndens dannelsesprocesser- og potentiale

Læreruddannelsens fag og professionsdannelse

Fagdidaktik, undervisning og dannelse

Fag, nye teknologier og digital dannelse

Fagenes samspil og særlige dannelsesbidrag

Sammenhænge mellem dannelse i fagene og dannelseskontekster uden for skole og læreruddannelse

Dannelse i fagene i et bæredygtighedsperspektiv

 

Redaktionen imødeser artikler, der har udgangspunkt i både teoretiske og empiriske arbejder – og både i form af afsluttede projekter og work in progress. Abstracts og artikler indsendes fortrinsvis på dansk, men det er også muligt at indsende på engelsk. Se i øvrigt tidsskriftets hjemmeside for retningslinjer for forfattere: https://tidsskrift.dk/index.php/SLP/about/submissions#authorGuidelines

  

Deadlines:
17/5 2021: Deadline for indsendelse af abstract (max 300 ord) - sendes til vs4@kp.dk

11/6 2021: Svar på hvorvidt artikelforslaget er accepteret til videre arbejde

23/8 2021: Artikel indsendes på https://tidsskrift.dk/SLP efter gældende retningslinjer

December 2021: Nummeret udkommer elektronisk på tidsskriftets hjemmeside

 

Abstract skal indeholde:

Overskrift

3-5 emneord

Problemstilling, forskningsspørgsmål, teser, metodiske overvejelser, fund og konklusioner

Information (navn & mailadresse) på forfatter(e) og tydelig angivelse af kontaktperson (navn + mailadresse)

 

Henvendelser vedrørende dette call kan rettes til redaktionen:

Vibeke Schrøder, vs4@kp.dk

Thomas Thyrring Engsig, tte@ucn.dk

Rene B Christiansen, rbc@pha.dk

Studier i læreruddannelse og -profession kræver ikke afgivelse af copyright ved publicering. Dvs. at artikler - efter publicering i Studier i læreruddannelse og -profession - kan udgives i andre sammenhænge efter anmodning til redaktionen. Det indsendte manus må ikke tidligere være blevet publiceret i nordiske tidsskrifter, og det må heller ikke være sendt parallelt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret.