Call for papers forår 2020 - Differentiering i fag, skole og læreruddannelse

2020-03-30

At differentiere betyder at sætte en forskel, at adskille, at spalte, at nuancere og henviser som oftest til, at nogen differentierer noget eller nogle. Historisk betragtet er der en lang række differentieringsprocesser knyttet til skolen og til uddannelsesprocesser i almindelighed, hvor nogle af disse må antages at være uddannelsespolitisk, pædagogisk og didaktisk intentionelle og formodentligt velovervejede, og andre må snarere forstås som værende underliggende og ikke-intentionelle og må nødvendigvis forstås på et mere strukturelt niveau. Med andre ord har differentieringsprocesser i fag, skole og uddannelse altid fundet sted, men har gennem tiden antaget forskellige former og udtryk på baggrund af varierende samfundsmæssige og policy-forankrede strømninger og fordringer og pædagogiske og almen- og fagdidaktiske udviklinger.

Differentiering i fag, skole og læreruddannelse har gennem årtier været anvendt som begreb til at begribe sorterings og -fordelingsprocesser samt til at sætte undervisningsmæssige forskelle i fagundervisningen og kan således henvise til differentiering på elevniveau, der som fænomen særligt var kendt før undervisningsdifferentiering blev indført som et grundlæggende pædagogisk og didaktisk princip med indførelsen af enhedsskolen i 1993, og til undervisningsdifferentiering, der nødvendigvis må forstås som værende indlejrede i sociale og faglige praksisser. Således henviser begrebet differentiering altså også til de forskellige differentierende greb en lærer griber til i undervisningen af elever, der per definition møder skole og fag med forskellige forudsætninger for at være, lære og dannes som mennesker. Begrebet differentiering kan også, med udgangspunkt i en mere almen- og specialpædagogisk forankring, forstås som skolens imødekommelse af den mangfoldighed, skolen konstitueres af. Skolen og skolens fag skal til stadighed balancere mellem hensynet til individet på den ene side og fællesskabet på den anden, og netop denne mangfoldighed sætter fordringer om differentierede deltagelsesmuligheder i skolens undervisnings- og læringsfællesskaber.

Differentiering som talentforløb, profillinjer og lignende tiltag på læreruddannelsen er ligeså et udtryk for en differentierende tilgang til uddannelse og professionsdannelse, eller måske snarere en række intentioner om at styrke en differentieret læreruddannelse, som imødekommelse på en mangfoldig gruppe af studerende. Dette synes at forekomme som et underbelyst aspekt ved læreruddannelsen, og vi har brug for at fremdrage erfaringer hermed og diskuterer potentialer og udfordringer.

Kommende nummer af Studier i Læreruddannelse- & Profession sætter fokus på differentiering i fag, skole og læreruddannelse og inviterer således forfattere til at bidrage til et nummer, der har som ambition at øge og kvalificere vores viden om differentiering set i relation til skolen, læreruddannelsen og de fag, der udspiller sig i disse kontekster.  

Studier i læreruddannelse og -profession inviterer således til at bidrage med artikler inden for temaet:

                                                   Differentiering i fag, skole og læreruddannelse

Det kan være (men ikke udelukkende) i relation til følgende temaer:

Historiske perspektiver på undervisningsdifferentiering i skole og fag

Talentpleje og specialiseringsmoduler som vej til en differentieret læreruddannelse

Differentierede deltagelsesformer og undervisnings- og læringsfællesskaber

Differentiering og alternative skole og -undervisningsformer

Mangfoldighed, social baggrund, køn og differentiering

Differentiering, læremidler og curriculum

Differentiering og teknologi

Redaktionen imødeser artikler, der har udgangspunkt i både teoretiske og empiriske arbejder – og både i form af afsluttede projekter og work in progress. Abstracts og artikler indsendes fortrinsvis på dansk, men det er også muligt at indsende på engelsk. Se i øvrigt tidsskriftets hjemmeside for retningslinjer for forfattere: https://tidsskrift.dk/index.php/SLP/about/submissions#authorGuidelines

  

Deadlines:
1/5 2020: Deadline for indsendelse af abstract (max 300 ord) - sendes til vs4@kp.dk

15/5 2020: Svar på hvorvidt artikelforslaget er accepteret til videre arbejde

14/8 2020: Artikel indsendes på https://tidsskrift.dk/SLP efter gældende retningslinjer

November 2020: Nummeret udkommer elektronisk på tidsskriftets hjemmeside

 

Abstract skal indeholde:

Overskrift

3-5 emneord

Problemstilling, forskningsspørgsmål, teser, metodiske overvejelser, fund og konklusioner

Information (navn & mailadresse) på forfatter(e) og tydelig angivelse af kontaktperson (navn + mailadresse)

 

Henvendelser vedrørende dette call kan rettes til redaktionen:

Vibeke Schrøder, vs4@kp.dk

Thomas Thyrring Engsig, tte@ucn.dk

Rene B Christiansen, rbc@pha.dk

Studier i læreruddannelse og -profession kræver ikke afgivelse af copyright ved publicering. Dvs. at artikler - efter publicering i Studier i læreruddannelse og -profession - kan udgives i andre sammenhænge efter anmodning til redaktionen. Det indsendte manus må ikke tidligere være blevet publiceret i nordiske tidsskrifter, og det må heller ikke være sendt parallelt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret.