Call for papers: Hvordan bliver man til som lærer - i læreruddannelse og skole?

2020-09-16

Kommende nummer af Studier i Læreruddannelse- & Profession sætter fokus på nye uddannelses- og deltagelsesformer i læreruddannelse og skole og inviterer således forfattere til at bidrage til et nummer, der har som ambition at øge og kvalificere vores viden om uddannelses- og deltagelsesformer i læreruddannelse og skole.

Når man beskæftiger sig med uddannelse, læring og dannelse må man nødvendigvis opholde sig ved spørgsmål om telos og i særlig grad endemål samt vejene dertil. Med andre ord må man stille teleologiske spørgsmål, når man beskæftiger sig med uddannelse og således forholde sig til spørgsmål vedrørende uddannelsens overordnede formål, men ligeledes må man forholde sig til de implicitte og eksplicitte forestillinger om endemål og tilblivelsesprocesser, der udgør den grund uddannelsen står på. I lige så lang tid, som vi har holdt skole og har haft en læreruddannelse, har der eksisteret en optagethed af spørgsmålet: hvordan bliver man til som lærer? Når dette spørgsmål stilles, rettes opmærksomheden mod de tilblivelsesprocesser, der er på spil, i forbindelse med det at blive lærer. Nationalt såvel som internationalt eksisterer mangfoldige erfaringer med og viden om, hvilke implikationer forskellige måder at forstå og praktisere læreruddannelse på har for de studerendes deltagelsesbaner i læreruddannelsen samt for deres tilegnelse af de kundskaber, kompetencer og færdigheder, der er forudsætningen for at virke som lærer i henhold til skolens formålsparagraf.

Læreruddannelsen er politiseret og står ofte foran omkalfatringer, der får betydning for forestillingerne om, hvordan man bliver til som lærer. Et forhold der, i denne sammenhæng, ofte træder frem er forholdet mellem læreruddannelse og skolens praksis eller, i andre gevandter, forholdet mellem teori og praksis. Med læreruddannelsesloven i 1894 blev de såkaldte øvelsesskoler indført, og ved alle seminarier skulle de studerendes praktik foregå i tilknytning til en øvelsesskole. Etableringen af øvelsesskoler medførte således et særligt fokus på praktikkens betydning i uddannelsen af lærere, og forhold omkring netop praktikkens betydning for læreres tilblivelsesprocesser har været et kardinalpunkt for læreruddannelsen lige siden. Ønsket om øvelsesskoler er blevet reaktualiseret, og vi ser for indeværende en række bud på nybrud i forbindelse med at skabe flere og andre forbindelser mellem skolen praksis, læreruddannelse og den pædagogiske og didaktiske forskning. Går vi i virkeligheden blot i ring og ender ved øvelsesskoler på ny, eller er der nye forståelses- og praksisformer undervejs? Med andre ord; hvordan kan vi begribe og rammesætte det at blive til som lærer - i skole og læreruddannelse?

 Studier i læreruddannelse og -profession inviterer således til at bidrage med artikler inden for temaet:

                                                    Hvordan bliver man til som lærer - i læreruddannelse og skole?

Det kan være (men ikke udelukkende) i relation til følgende temaer:

 • Forholdet mellem læreruddannelse og skole i et historisk perspektiv
 • Normative perspektiver på lærerfaglighed - hvilke kompetencer og færdigheder konstituerer god lærerfaglighed?
 • Mod øget akademisering eller tættere praksistilknytning 
 • Hvilke videns- og praksisformer kan bidrage til lærerprofessionalitet?
 • Hvad er en god nok lærer? Tilblivelsesprocesser i spændet mellem forskningsbasering og kompetence-orientering
 • Stedbaseret professionsdidaktik: hvordan kan forskellige steder bidrage til opøvelse af lærerprofessionalitet?
 • Praktikken som bastard - hvad kan den bruges til, og hvilken rolle spiller den?

Redaktionen imødeser artikler, der har udgangspunkt i både teoretiske og empiriske arbejder – og både i form af afsluttede projekter og work in progress. Abstracts og artikler indsendes fortrinsvis på dansk, men det er også muligt at indsende på engelsk. Se i øvrigt tidsskriftets hjemmeside for retningslinjer for forfattere: https://tidsskrift.dk/index.php/SLP/about/submissions#authorGuidelines

Deadlines:

01/11 2020: Deadline for indsendelse af abstract (max 300 ord) - sendes til vs4@kp.dk  

15/11 2020: Svar på hvorvidt artikelforslaget er accepteret til videre arbejde

01/02 2021: Artikel indsendes på https://tidsskrift.dk/SLP efter gældende retningslinjer

Juni 2021: Nummeret udkommer elektronisk på tidsskriftets hjemmeside

 

Abstract skal indeholde:

 • Overskrift
 • 3-5 emneord
 • Problemstilling, forskningsspørgsmål, teser, metodiske overvejelser, fund og konklusioner
 • Information (navn & mailadresse) på forfatter(e) og tydelig angivelse af kontaktperson (navn + mailadresse)

 Henvendelser vedrørende dette call kan rettes til redaktionen:

Vibeke Schrøder, vs4@kp.dk

Thomas Thyrring Engsig, tte@ucn.dk

Rene B Christiansen, rbc@pha.dk

Studier i læreruddannelse og -profession kræver ikke afgivelse af copyright ved publicering. Dvs. at artikler - efter publicering i Studier i læreruddannelse og -profession - kan udgives i andre sammenhænge efter anmodning til redaktionen. Det indsendte manus må ikke tidligere være blevet publiceret i nordiske tidsskrifter, og det må heller ikke være sendt parallelt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret.