Meddelelser

Call for Papers: Særnummer om Kollektivitet

2019-03-05

Call for Papers: Kollektiv

I de seneste år har vi set kunstnere skabe blivende arbejdsfællesskaber i performancekunst, scenekunst, billedkunst og skrift. De kalder sig kollektiver, frie grupper, netværk, sværme eller platforme. De udfordrer samtidens krav om konkurrence, individualisering og effektiv professionalisme. De kæmper aktivt mod ensomhed, stress og hypermobile livsformer. De skaber nye forbilleder for social organisation og økonomi. De skaber utopiske fællesskaber og gentænker kunstarbejdets bæredygtighed. Og de skuffer hinanden og os andre, når de går fra hinanden.

Kollektivitet kan læses som et opgør med den individuelle kunstnersignatur. Men er det kunstneriske kollektiv nærmere en fremskrivning af kunstens aura end et opgør med den (Van Imschoot 2004)? Er kollektivet blot et trin på den individuelle kunstners karrierestige? Og hvis dialektikken mellem den originale kunstner og den kollektive bevægelse var definerende for det 20. århundredes innovative kunstproduktion (Perloff 2006), hvordan ser den dynamik så ud i det 21. århundrede?

Kollektivisme udstiller og angriber uundgåeligt ”bredere sociale og økonomiske produktionsbetingelser” (Stimson og Scholette 2007). Så hvad sker der når kollektive arbejdsformer implementeres inden for rammerne af etablerede kunstinstitutioner? Kan kollektivet segmentere institutionen indefra? I en tid med stigende strukturel prekarisering af kunst- og kulturarbejderen kan tilvalget af det uafhængige kollektivs fællesskab både forstås som strategi, modstand og nødvendighed. Men hvem tjener kollektivet? Hvad efterlod historiske kollektiver til samtiden – og til eftertiden? Var det 1960ernes historiske kollektiver som banede vejen for liberal individualisme (Cveji´c 2005)? Hvor nogle af de nye fællesskabers infrastrukturer tilsyneladende opløses med de kollektiver, der har skabt dem, er der andre som hærder, og får en blivende effekt (Spahr 2018). Hvad er forholdet mellem de ofte flygtige utopiske øjeblikke af samskaben og endnu uforløst forandringspotentiale som kollektiver kan være bærere af, og så de elementer af en kollektiv praksis som af eftertiden kanoniseres, institutionaliseres – og måske samtidig korrumperes? Og hvilke historiske og geografiske forskelle skal vi huske på, når kollektiver samskaber under kommunismens, socialismens og kapitalismens bannere?

Vi inviterer med dette call for papers til undersøgelser af det kunstneriske kollektivs anatomi, arbejds- og livsformer. Bidrag kan være af kunstnerisk, essayistisk og akademisk karakter og kollektivt forfattede bidrag hilses særligt velkommen.

Mulige emner inkluderer, men er ikke begrænset til:
- Samtidens kollektive arbejdsformer
- Historiske kollektiver i kunsten
- Kunstnergrupper i politiske bevægelser
- Kollektivets æstetik
- Kollektivets temporalitet
- Kollektivitet som aktivisme
- Institutionalisering af kollektivet
-  Kollektiv ledelse
- Nye organisationsformer og kollektive infrastrukturer i kunsten
- Forholdet mellem samarbejde og kollektivitet
- Økonomisk og social bæredygtighed
- Deleøkonomi og platformkapitalisme
- Samskabelse og originalitet
- Autonomi og rettigheder

Call for Papers: Collective
In recent years, we have seen artists create permanent working communities in performance art, performing arts, fine arts, and writing. They categorize themselves as collectives, free groups, networks, swarms or platforms. They challenge contemporary demands for competition, individualization, and effective professionalism. They fight actively against loneliness, stress, and hypermobile life forms. They create new models for social organization and economy. They create utopian communities and rethink the sustainability of artistic labour. And they disappoint each other and all of us when they break up.

 Collectivity can be read as a contestation of the individual artist’s? signature. But is the artist collective closer to a multiplication of the aura of art than an undermining of it (Van Imschoot 2004)? Is the collective just a step on the individual artist’s? career ladder? And if the dialectic between the original artist and the collective movement was defining for the 20th Century's innovative art production (Perloff 2006), how does that dynamic look in the 21st Century?

Collectivism exhibits and inevitably attacks "wider social and economic conditions of production" (Stimson and Scholette 2007). So what happens when collective forms of work are implemented within the frames of established art institutions? Can the collective challenge and change the institution from within? In a time of increasing structural precarity, especially for the artist worker and the cultural worker, the independent collective’s community can be understood as strategy, resistance and necessity. But who does the collective serve? What did historical collectives leave for the present - and for posterity? Was it the historical collectives of the 1960s, which provided food for liberal individualism (Cveji´c 2005)? Where some of the new communities’ infrastructures seem to be disintegrating with the collectives that have created them, others are solidifying and having a lasting effect (Spahr 2018). What is the relationship between the often ephemeral utopian moments of co-creation and yet unresolved potential for change collectives may carry, and then the elements of a collective practice that are eventually canonized, institutionalized - and perhaps even corrupted at the same time? And what historical and geographical differences should we keep in mind when collectives co-create and gather under the banner of communism, socialism, and capitalism?

With this call for papers we invite studies of the artist collective's anatomy, work and life forms. Contributions may be of an artistic, essayistic and academic nature, and collectively authored contributions are particularly welcomed.

Possible topics include, but are not limited to:

 • Contemporary forms of collective work
 • Historical artist collectives
 • Artist groups in political movements
 • The aesthetics of the collective
 • The temporality of the collective
 • Collectivity as activism
 • The institutionalisation of the collective
 • The collective in the institution
 • New organizational forms and collective infrastructures in art
 • Collective management
 • The relationship between cooperation and collectivity
 • Economic and social sustainability
 • Sharing economy and platform capitalism
 • Co-creation and originality
 • Autonomy and rights
Læs mere om Call for Papers: Særnummer om Kollektivitet

Nyeste nummer

Årg. 7 Nr. 14 (2010): Arkiv/arkivering

Peripeti nr. 14 stiller skarpt på et fremadstormende felt inden for såvel teater- og performancekunst, nemlig udforskningen af relationen mellem arkiv og live-begivenhed. I forhold til kunstneriske og kuratoriske praksisser ar man talt om, at en arkivisk impuls eller ligefrem arkivfeber skulle have sat ind i løbet af de sidste godt ti års tid. En feber, der bl.a. omfatter kunstneriske inventioner i eksisterende museumssamlinger og reenactments af legendariske performances fra 1960'erne og 70'erne. Skulle man nævne et par nylige eksempler på udstillinger og biennaler, der har tematiseret arkiv of performance-relationen kunne man f.eks. pege på History Will Repeat itself på KunstWerke i Berlin i 2007-8, PERFORMA-biennalen i New York 2005, Archive Fever i New York i 2007, Reality Check på Statens Museum for Kunst i København 2008, og Lost and Found, Queering the archive i Kunsthallen Nikolaj i København 2009. Inden for teater- og performanceforskningen har arkivfeberen tilsvarende sat sig igennem som, om ikke et opgør med, så i hvert fald en udfordring af hævdvundne ontologier man traditionelt har opereret med, f.eks. i form af modstillingen mellem live-begivenheden og dokumentationen af denne, nærvær og fravær, nu og dengang. Temanummeret præsenterer en række forskningsartikler og essays, der undersøger dette krydsfelt.

Publiceret: 2020-08-24

Redaktionelt Forord

Værket

Bøger

English Summaries

Se alle numre

Peripeti er et tidsskrift for dramaturgiske studier, som udkommer to gange om året. Titlen henviser til et centralt begreb indenfor teatervidenskab og dramaturgi, hvor peripeti er betegnelsen for et omslag eller vendepunkt. Det sætter fokus på markante vendepunkter i teaterkunsten gennem en række temanumre om emner som dramatik, teaterforestillinger, dans, performance og dramaturgi indenfor nye medier og film.