Dette nummer af Psyke & Logos adskiller sig fra de sædvanlige udgivelser af tidsskriftet ved ikke at have et egentligt tema, der binder artiklerne sammen. De enkelte artikler dækker over så forskellige temaer som bl.a. bæredygtig trivsel, hvorvidt vi som mennesker har en virkelighedssans eller ej, menneskets seksualitet i en evolutionspsykologisk forståelsesramme og hvordan psykofysiologiske systemer kan indgå i forståelsen af stress. Bevæger vi os lidt ind på HR-området, finder vi artikler, der fokuserer på jobtilfredshedsbegrebet, coachingpsykologi i Danmark og Femfaktorprofilen: et videnskabeligt forankret værktøj til professionel personvurdering. De næste artikler omhandler hhv., hvori det psykologiske består i pædagogisk psykologisk praksis, og hvordan vitaliseringspsykologien kan bidrage til at kvalificere det konkrete arbejde med genoprettende ret i forhold til kriminelle unge og deres ofre. En anden artikel beskriver mulighederne for at skabe et begreb om fællesskab inden for et poststrukturalistisk paradigme på basis af en empirisk interesse i at undersøge unge muslimers deltagelse i religiøse fællesskaber. Næste artikel argumenterer for betydningen af, at man forstår forandringsprocesser fra marginaliserede positioner i retning af mere mulighedsgivende positioner som noget, der bliver til gennem en række komplekse processer. I de to sidste artikler er blikket rettet mod Grønland, først i form af en artikel, der omhandler ældre mennesker i Paamiut, der fortæller om resiliens i et perspektiv, der kontekstualiserer resiliens i forhold til sociale relationer, naturen og kosten, dernæst med fokus på, hvordan unge i Paamiut beskriver resiliens i et fremadrettet perspektiv, der handler om at skabe sammenhæng mellem oplevelser, relationer og konkrete muligheder i den kontekst, som de unge lever i.
Publiceret: 2013-12-31

Introduktion

Abstracts - English