Nyeste nummer

Årg. 40 Nr. 2 (2019): Psykisk sygdom og socialkognitive vanskeligheder

I de senere år er der kommet et øget fokus på såkaldte socialkognitive vanskeligheder hos patienter med psykiatriske lidelser (Cotter et al., 2018). Social kognition handler om de komplekse færdigheder, som mennesker anvender, når de interagerer med hinanden. Det drejer sig for eksempel om forståelsen af andre menneskers sindstilstand, ønsker og behov samt en forståelse af, at andre mennesker ikke nødvendigvis tænker og føler det samme, som man selv gør. Social kognition er et stort og omfattende felt, og det er derfor af stor interesse at undersøge, hvilke områder der især kan give udfordringer hos mennesker med svær psykisk sygdom.
Fokus for dette temanummer er en beskrivelse af de socialkognitive vanskeligheder, som kan være til stede hos mennesker med forskellige former for svær psykisk sygdom, særligt autismespektrumlidelser og skizofreni, samt de metoder, som kan anvendes ved undersøgelse af vanskelighedernes art og omfang.

Publiceret: 2019-12-16

Introduktion

Se alle numre

PSYKE & LOGOS er et videnskabeligt tidsskrift, der udkommer med to temanumre om året. De enkelte temanumre gør typisk status på centrale dele af den igangværende internationale og nationale forskning inden for temaområdet. Der sigtes typisk mod at dække temaet bredt i form af såvel teoretiske som empiriske og mere praksisrettede artikler. Der gives således plads for såvel traditionelle forskningsartikler samt artikler, der beskæftiger sig med praksis og artikler, der rejser kritiske og konstruktive metodediskussioner. Tidsskriftet sigter mod en integrativ vidensskabelse, der omfatter både teoretisk, empirisk og praktisk funderet vidensudvikling.

PSYKE & LOGOS nr. 1 bestræbes på at udkomme i juni og nr. 2 i december med 200-350 sider per nummer.