Nyeste nummer

Årg. 42 Nr. 2 (2021): Rehabiliteringspsykologi
Forsidebillede: David Marcu/Unsplash

Når et menneske rammes af alvorlig sygdom, bør der ikke kun være fokus på de somatiske symptomer og følger, men også på de psykologiske konsekvenser ved at blive ramt af svær sygdom. At livet pludselig forandres af sygdom, kan betragtes som et traume. Det, at skulle leve et liv, der pludselig er forandret, og at skulle forsone sig med midlertidigt eller varigt nedsatte funktioner, kan afstedkomme psykologiske reaktioner, som f.eks. depression, nedsat livskvalitet og skam.

Artiklerne i dette nummer præsenterer en række danske eksempler og perspektiver på rehabiliteringspsykologi. Både somatiske og psykiske sygdomme er repræsenteret. Mens alle artikler behandler en problemstilling, der kan anses for at være central i rehabiliteringspsykologisk sammenhæng, har nogle af artiklerne en tilgang til forståelse og intervention, der stammer fra andre dele af psykologien eller fra et andet fag. Det giver nummeret en vis bredde. Hovedparten af artiklerne er dog rehabiliteringspsykologiske i såvel tilgang som problemstilling, hvilket giver kontinuitet i forhold til feltet, og læseren får mulighed for at lære feltet at kende.

Publiceret: 2022-02-10

Introduktion

Artikler

Se alle numre

PSYKE & LOGOS er et videnskabeligt tidsskrift, der udkommer med to temanumre om året. De enkelte temanumre gør typisk status på centrale dele af den igangværende internationale og nationale forskning inden for temaområdet. Der sigtes typisk mod at dække temaet bredt i form af såvel teoretiske som empiriske og mere praksisrettede artikler. Der gives således plads for såvel traditionelle forskningsartikler samt artikler, der beskæftiger sig med praksis og artikler, der rejser kritiske og konstruktive metodediskussioner. Tidsskriftet sigter mod en integrativ vidensskabelse, der omfatter både teoretisk, empirisk og praktisk funderet vidensudvikling.

PSYKE & LOGOS nr. 1 bestræbes på at udkomme i juni og nr. 2 i december med 200-350 sider per nummer.