Nyeste nummer

Årg. 41 Nr. 1 (2020): Institutionsliv
					Se Årg. 41 Nr. 1 (2020): Institutionsliv

Dette temanummer indeholder 12 artikler, der tager fat på aktuelle problemstillinger
i sociale institutioner i dag. Temanummerets artikler kan grupperes
i tre dele: artikler om institutionsliv, om transition til et selvstændigt voksenliv
og artikler om professionelles refleksioner over deres arbejde.

Seks artikler beskriver sider af institutionsliv. Institutionsliv er det liv, der
udspiller sig i sociale institutioner under de rammer, der er stillet til rådighed,
og det liv, der er præget af institutionernes logik – et institutionsliv, der rummer
potentialer såvel som begrænsninger.

Tre artikler fokuserer på unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv. De
tre artikler viser tilsammen, at sociale relationer er væsentlige, men deres
betydning er forskellig, set i forhold til unges situation.

Tre artikler handler om, hvordan den professionelles personlige forståelser
og forholdemåder er på spil. Det er relevant at se nærmere på, hvordan professionelle
kan håndtere de udfordringer, de oplever som personlige, og som
har betydning for både deres trivsel i arbejdet og for deres muligheder for at
drage omsorg for og støtte udvikling og læring hos de børn og unge, de arbejder
med. Dette tema handler bl.a. om interventioner over for professionelle,
f.eks. pædagoger eller folkeskolelærere, og forståelser af dynamikker
i de sociale samspil i pædagogisk arbejde.

Publiceret: 2020-08-06

Introduktion

Artikler

Se alle numre

PSYKE & LOGOS er et videnskabeligt tidsskrift, der udkommer med to temanumre om året. De enkelte temanumre gør typisk status på centrale dele af den igangværende internationale og nationale forskning inden for temaområdet. Der sigtes typisk mod at dække temaet bredt i form af såvel teoretiske som empiriske og mere praksisrettede artikler. Der gives således plads for såvel traditionelle forskningsartikler samt artikler, der beskæftiger sig med praksis og artikler, der rejser kritiske og konstruktive metodediskussioner. Tidsskriftet sigter mod en integrativ vidensskabelse, der omfatter både teoretisk, empirisk og praktisk funderet vidensudvikling.

PSYKE & LOGOS nr. 1 bestræbes på at udkomme i juni og nr. 2 i december med 200-350 sider per nummer.