Årg. 32 Nr. 2 (2011): Traume, Lidelse, Resiliens

					Se Årg. 32 Nr. 2 (2011): Traume, Lidelse, Resiliens

Dette temanummer samler en række artikler, der beskriver traume, lidelse og modstandskraft og disse tre perspektivers indbyrdes sammenhæng. Som helhed åbner de nuancerede og handleduelige perspektiver på udsathed, lidelse og modstandskraft. De forskellige forfattere kommer bl.a. ind på posttraumatisk stress i et bio-psyko-socialt perspektiv, forskning inden for posttraumatisk vækst (PTG)-området og forskellige prædiktorer for posttraumatisk vækst på mikro-, meso- og makroniveau. En artikel undersøger spiritualitet som overlevelse hos tibetanske flygtninge og en anden kigger på begrebsapparatet indenfor resiliensforskning. De næste tekster præsenterer hhv. en tolkning af social identitetsteori ud fra nyere objekt-orienterede teorier, kaster lys over Foucaults magtforståelse og beskæftiger sig med, hvordan støtteprocesser i en lokalforankret støtteforening kan hjælpe krigsveteraner med PTSD. En artikel beskriver, hvordan umiddelbar psykosocial støtte til haitianske jordskælvsoverlevere afhjalp noget af deres lidelse og næste artikel præsenterer en Lord of the Flies-tilgang til mobning, der dækker over forståelser, der forbinder mobning med en indbygget krigerisk indstilling i mennesker, mens artiklen efter sætter fokus på mobning på arbejdspladsen. I sidste tekst er målet at skabe en dialog mellem to fundamentalt forskellige tilgange til psykoterapeutisk traumebehandling – den narrative og den evidensbaserede tilgang.

Publiceret: 2011-12-31

Abstracts - English