Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 1 (2009)

“Ude i verden har man heller ikke en brugsanvisning” – erfaringer fra et eksperimentelt laboratorieforløb i fysik i gymnasiet

  • Lene Møller Madsen
  • Christine Holm
  • Lasse Seidelin Bendtsen
Fremsendt
april 2, 2014
Publiceret
2009-03-02

Resumé

I foråret 2008 gennemførte 2.x på Rysensteen Gymnasium et ugelangt eksperimenteltlaboratorieforløb om mekanik. Som medlem af Danske Science Gymnasier – DASG – og deltagere iDASG-projektet “Dataopsamling og Databehandling” har det været muligt for de deltagende lærerepå Rysensteen at indkøbe forskelligt dataopsamlings- og databehandlingsudstyr til undervisningen ifysik. Det er elevernes anvendelse – og lærernes didaktiske overvejelser omkring anvendelsen – af detteudstyr der er omdrejningspunktet for denne artikel. Baseret på observationer, interviews og samtalerredegør artiklen for de undervisningsmæssige overvejelser før, under og efter det gennemførte undervisningsforløb. Samtidig gives der indsigt i hvordan eleverne anvender udstyret, og hvilke didaktiskeudfordringer lærerne står over for i et eksperimentelt fysikforløb der skal øge elevernes naturfagligekompetencer. In the spring of 2008 the students in 2.x at Rysensteen Gymnasium conducted alaboratory course in physics concerning experiments in mechanics. As a memberof Danish Science Gymnasiums (DASG) and participant in the DASG-project “Datacollection and Dataprocessing” it has been possible for the participatingteachers at Rysensteen to buy different data collection and data processingequipment for physics teaching. It is the students’ use of – and the teachers’didactical considerations of the use of – this equipment that is the focus of thisarticle. Based on observations, interviews and conversations the article outlinesthe teachers’ considerations before, during and after the laboratory exercise. The article further gives insights into the students’ use of the equipment andwhich didactical challenges the teachers face in an experimental course inphysics intended to increase the students’ science competencies.