Arkiver

 • Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
  Nr. 1 (2016)

  Det første nummer af Learning Tech indeholder en status og et perspektiv på læremiddelforskningen i Skandinavien med særligt fokus på Danmark og Norge. 

  Målet med nummeret er at skabe et afsæt for at forstå hvad og hvem, der har præget forskningsindsatsen på læremiddelfeltet i Skandinavien og derefter skabe et overblik, der i treklangen mellem læremidler, teknologi og didaktik folder et perspektiv ud i forhold til, hvordan læremidler, didaktik og teknologi kan tænkes sammen med undervisning og læring og ikke mindst med hvilken kvalitet og hvilket udbytte? Du kan også læse nummeret her.

 • Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
  Nr. 2 (2017)

  Learning Tech 2  har temaoverskriften Læreplaner og it og indeholder fem peer reviewed artikler, der undersøger og forholder sig til, hvilken rolle it har spillet i læreplaner gennem tiden, og hvordan it spiller en stadig større rolle i skolernes hverdag og generelt i måden at drive uddannelse på. Du kan også læse nummeret her.

 • Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
  Nr. 3 (2017)

  Learning Tech 3 har temaoverskriften Spil og digitale læremidler i undervisningen. Det tredje nummer af tidsskriftet indeholder tre peer reviewed artikler. De to første artikler giver et praksisnært indblik i lærerens udvikling af kompetencer i forhold til brug af spil og digitale læremidler i undervisningen. Den tredje artikel undersøger, hvad der sker med unges læsevaner, når de digitale tekster og bøger vinder indpas i de unges hverdag. Du kan også læse nummeret her.

 • Forsiden af Learning Tech 4

  Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
  Nr. 4 (2018)

  Learning Tech 4 indeholder tre fagdidaktiske studier og er skrevet på baggrund af NOFA 6, den sjette nordiske fagdidaktiske konference, som blev afholdt i Odense i maj 2017. Artiklerne har fokus på fagene historie, fremmedsprog og matematik. Du kan også læse nummeret her.

 • Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
  Nr. 5 (2018)

  I dette nummer af Learning Tech sætter vi fokus på multimodalitet. Teorierne om multimodalitet har de seneste år været anvendt og diskuteret flittigt blandt forskere over hele verden. Ikke mindst i forhold til analyse og udvikling af didaktiske designs, har teorierne vist deres værdi. Derfor er tiden moden til at gøre status, kigge fremad – og til siden. Du kan også læse nummeret her.

 • Forsidebillede af Learning Tech 6

  Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
  Nr. 6 (2019)

  I dette nummer af Learning Tech præsenterer vi 11 artikler, som er skrevet af en række forskere i tilknytning til forsknings- og udviklingsprojektet Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler. Artiklerne undersøger læringsplatforme i Danmark med en række forskellige vinkler såsom brugerinddragelse, platformenes faglige anvendelser, lærernes transformationer og meget mere. Du kan også læse nummeret her.

 • Forsiden af Learning Tech 7

  Didaktiske designs – nærbilleder, fjernundervisning og kortlægning
  Nr. 7 (2020)

  Didaktiske designs – nærbilleder, fjernundervisning og kortlægning er titlen og temaet for Learning Tech 7, som indeholder artikler, der både kigger på elevers trivsel og mestringsoplevelser under corona-nedlukningen, lektielæsning, studieaktivitetsmodellen i videregående uddannelse, litterær elevfaglighed, elevopgaver og elevprodukter i matematik og sidst men ikke mindst giver en præsentation af resultaterne fra et systematisk forskningsreview. Du kan også læse nummeret på tidsskriftets hjemmeside.

 • Forsiden af Learning Tech 8

  IARTEM 2019
  Nr. 8 (2020)

  Dette nummer af Learning Tech er reserveret til nogle af de spændende præsentationer, som blev leveret på IARTEM-konferencen 2019. IARTEM er et internationalt netværk af læremiddelforskere, som samarbejder om at bringe forskningen i læremidler fremad og ud i verden. Temaet for konferencen var: Researching Textbooks and Educational Media from multiple perspectives: Analysing the texts, studying their use, determining their impact. Således er der stort sammenfald mellem konferencens tema og dette tidsskrifts fokus.

  Du kan også læse nummeret på tidsskriftets hjemmeside

 • Praksisfortolkninger af læremidler
  Nr. 9 (2021)

  I dette nummer af Learning Tech, Praksisfortolkninger af læremidler, er der fokus på teoretisk og empirisk forskning, der undersøger og kortlægger læreres og elevers brug af læremidler i undervisningen – digitale såvel som analoge. Dermed er fokus læremiddeldidaktisk i et fagdidaktisk perspektiv, både i forhold til intenderet, aktualiseret og realiseret læringsdesign. Læremidlerne og brugen af dem kategoriseres og analyseres fra forskellige vinkler og fra forskellige fag – både matematik, dansk, spansk og historie. Til sammen giver de otte artikler forskellige bud på brugen af læremidler i forskellige praksisser og en række forskellige forhold mellem og omkring læremidler tages op.

  Du kan også læse nummeret på tidsskriftets hjemmeside 

   

 • Teknologiforståelsens fagdidaktik
  Nr. 10 (2021)

  Temaet for dette nummer af Learning Tech er teknologiforståelse og har titlen Teknologiforståelsens fagdidaktik. Teknologiforståelse er præsenteret som en ny faglighed, der er på vej ind i det danske uddannelsessystem. Udvikling af teknologiforståelsesfagligheden har indtil videre været særligt udbredt i grundskolen og den tilhørende læreruddannelse, hvor der siden 2018 har pågået forskellige forsøg med udvikling af faget og fagligheden. På ungdomsuddannelserne gøres erfaringer med lignende nye fagligheder så som erhvervsuddannelsernes fag Erhvervsinformatik og gymnasieuddannelsernes fag Informatik. Endelig giver den nye faglighed også anledning til overvejelser og forsøg på de videregående uddannelser.

  I dette temanummer sættes der fokus på faglighedens identitet, indhold og praksis som den tænkes og kommer til udtryk i forskellige kontekster. Hermed kan artiklerne være med til at kvalificere den aktuelle debat om teknologiforståelse med både empiriske og teoretiske forankrede bud, der tilsammen viser faglighedens eller rettere faglighedernes enhed og mangfoldighed.

 • Nye teknologier – nye potentialer. Nye udfordringer – nye didaktiske designs
  Nr. 11 (2022)

  I dette nummer af Learning Tech omhandler artiklerne både, hvilke spørgsmål nye teknologier kan rejse i uddannelsesmæssige kontekster, og hvilke svar de kan bidrage med. Mulighederne for at inddrage nye teknologier i uddannelse og undervisning kan give anledning til udvikling af nye didaktiske designs med konsekvenser, fordele og ulemper for både undervisere og lærende. Nogle af disse belyses i dette nummer af Learning Tech. Nummeret undersøger imidlertid ikke alene, hvilke potentialer nye teknologier kan udfolde; det undersøger også, hvordan kontekstuelle udfordringer og ændringer stiller krav tilbage mod teknologien – med nye spørgsmål til følge.

 • Læreren og læremidlerne
  Nr. 12 (2023)

  Temaet for dette nummer af Learning Tech er: læreren og læremidlerne. Med denne overskrift peger vi på en helt grundlæggende relation i læreres professionelle arbejde. Den traditionelle didaktiske trekant illustrerer undervisningens enhed i form af relationerne mellem lærer, elev og indhold. Undervisning er dog meget mere end dette, og netop læremidlerne har også en central plads i både planlægningen, gennemførelsen, evalueringen og udviklingen af undervisning. Der er på det seneste publiceret vigtige studier om læremiddelbrug i undervisningen, ikke mindst i dette tidsskrift, samt studier der undersøger læremidler som artefakter og tekster. Der er både en relation og inter- aktion mellem lærer og læremiddel, sådan at læreren gør noget ved læremidlerne, men læremidlerne gør også noget ved læreren.

 • Digitale teknologier i undervisningen
  Nr. 13 (2023)

  Med baggrund i en samfundsmæssig udvikling, hvor særligt digitale teknologier, data og teknologiforståelse får stigende opmærksomhed i uddannelsessystemet, i skolen og i undervisning generelt, vil vi med dette nummer af Learning Tech give et aktuelt indblik i og diskutere forskellige didaktiske perspektiver og begrundelser for at inddrage teknologier i undervisningen. Afsættet for dette nummer er et ønske om at hæve blikket fra den nære undervisningspraksis og give plads til fokus på didaktiske refleksioner over teknologi i undervisningen samt de muligheder og begrænsninger, som teknologier giver i denne sammenhæng. Artiklerne i dette nummer har det til fælles, at de anlægger et kritisk-konstruktivt perspektiv på teknologi og dennes potentialer og begrænsninger i forbindelse med undervisning, uddannelse og læring.

 • Learning Tech 14: AI og didaktik i uddannelse

  AI og didaktik i uddannelse
  Nr. 14 (2024)

  AI-teknologi har de senere år gjort store fremskridt og har (måske) potentialet til at revolutionere måden, vi underviser og lærer på. Som så ofte før, når ny teknologi møder uddannelsessektoren, har debatten om AI’s betydning for uddannelse delt vandene. Brugen af AI i undervisning kan potentielt personalisere læring, øge elevernes motivation og engagement, og hjælpe lærerne og underviserne med effektivt at evaluere elevernes progression. Omvendt tegner kritiske røster et billede af et uddannelsessystem med en større grad af social isolering. Frygten for en dehumanisering af arbejdsområder, der tidligere var menneskets domæne, samt en ikke-demokratisk og på anden vis uforholdsmæssig stor magt til diverse tech-giganter, er også markant.