Om tidsskriftet

Fokus og område

Learning Tech har som mål at publicere forskning af høj kvalitet vedrørende læremidler og didaktisk anvendelse af teknologi – ud fra en bred teknologiforståelse. 

Peer review-proces

Læremiddel.dk’s tidsskrift er godkendt til Den Bibliometriske Forskningsindikators (BFI) autoritetsliste, og alle artikler undergår anonym fagfællebedømmelse (double blind peer review).
Kriterier for accept af manuskripter

Ud over at artikler skal respektere tidsskriftets formål og formelle retningslinjer, vægter Learning Tech følgende kriterier for artikler:

1.    Relevans og ny viden

Artiklens problemstilling skal være relevant i forhold til det aktuelle tema. Hvis artiklen ikke indleveres i relation til det aktuelle tema, skal den være relevant i forhold til tidsskriftets formål. Det vægtes også, at artiklen bidrager med nye vinkler, udfolder og analyserer eksisterende problemstillinger eller bidrager til teori- og/eller metodeudvikling i forhold til det forskningsfelt, det aktuelle tema og tidsskriftet som helhed ønsker at medvirke til at kvalificere.

2.    Metodisk, metodologisk, teoretisk og empirisk transparens

Artikler skal have grundige redegørelser for metodiske og metodologiske valg og fremgangsmåder. Grundlaget for artiklens analyser og fortolkninger bør angives, så det tydeligt fremgår hvilket materiale eller stof (teoretisk som empirisk), der er genstand for analyse og fortolkning – det være sig empirisk observations- eller interviewmateriale, historiske kilder, pædagogiske teorier og strømninger, statistik, fagbeskrivelser etc. Desuden lægges der vægt på konsistens i de anvendte metoder og teorier.

3.     Formål og fremstilling

Artiklens formål og problemstilling skal fremstilles tydeligt, være velbegrundet og afgrænset ved hjælp af faglige vinkler. Der skal være en tydelig fremadskridende argumentation med klare pointer og konklusio- ner. Artiklen bør desuden indeholde en perspektivering af de præsenterede resultater og konklusioner til relevant praksis. Eksempelvis i relation til grundskole/friskole, gymnasium eller professionshøjskole.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Tidsskriftshistorik

Historien bag Learning Tech

Både nationalt og international er der behov og interesse for systematisk og anvendelsesorienteret forskning med fokus på produktion, vurdering og anvendelse af analoge og digitale læremidler.

Nationalt Videncenter for Læremidler, Læremiddel.dk, har siden oprettelsen i 2007 arbejdet på at udvikle og forfine et fagsprog om læremidler og bud på en læremiddeldidaktik – ikke mindst med henblik på didaktisk anvendelse af it og teknologi. Desuden har videncenteret set det som sin opgave at opsamle og formidle national og international forskning i og om læremidler.

I den forbindelse udgav Læremiddel.dk i perioden 2008-2015 tidsskriftet Læremiddeldidaktik med artikler om forskellige typer af læremiddelforskning, projektrapportering og teoriudvikling.

Fra Læremiddeldidaktik til Learning Tech
I 2016 skiftede Læremiddel.dks tidsskrift navn til Learning Tech. Som navnet antyder, beskæftiger tidsskriftet sig med teknologier anvendt med læring og undervisning for øje. Med Learning Tech overgik tidsskriftet til at være et egentligt forskningstidsskrift med fokus på at udgive solide forskningsartikler underlagt formaliserede peer review processer.

Fra efteråret 2015 er tidsskriftet godkendt til Den Bibliometriske Forskningsindikators (BFI) autoritetsliste. I den forbindelse ændrede tidsskriftet navn til Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi.

Med Learning Tech er målet at publicere forskning af høj kvalitet vedrørende læremidler og didaktisk anvendelse af teknologi – ud fra en bred teknologiforståelse. 

Som den engelske titel på tidsskriftet antyder, inviteres internationale forskere til at skrive i tidsskriftet, og visionen er, at Learning Tech med tiden udelukkende vil udkomme på engelsk og blive en reference for læremiddelforskere internationalt.