Rene toner, falske nyheter

Skillingsviser i det tidligmoderne Skandinavia

Forfattere

  • Siv Gøril Brandtzæg Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/kok.v47i128.118030

Nøgleord:

Skillingsviser, 1700-tallet, Skandinavia, nyhetsformidling, fantastiske nyheter

Resumé

This article discusses skilling ballads as a news medium in the early modern period, and it suggests that in Scandinavia the news ballad was the most important journalistic genre for a broad public. Through a reading of ballads conveying news of fantastical creatures, the article considers how skilling ballads negotiated the borders between the true and the false, and how some of our contemporary mechanisms for revealing fake news can be detected in the early modern news ballads.

Forfatterbiografi

Siv Gøril Brandtzæg, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Siv Gøril Brandtzæg er forsker ved Inst.for språk og litteratur ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Hun har skrevet artikler om britisk og skandinavisk populærlitteratur, på 1700-tallet, og har redigert en bok om europeiske aviser i den tidligmoderne perioden. Hun leder prosjektet Skillingsvisene i Norge, 1550-1950: Den forsømte Kulturarven.

Referencer

Arkivverket.no: Matros Trosners dagbok 1710-1714. https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/norges-dokumentarv/matros-trosners-dagbok-1710-1714
Broadside Ballads Online from the Bodleian Library (Oxford). http://ballads.bodleian.ox.ac.uk/view/edition/23817.
Bates, Alan W. Emblematic monsters: unnatural conceptions and deformed births in early modern Europe. Clio Medica 77, Wellcome Series in the History of Medicine. Amsterdam og New York:Rodopi, 2005.
Betænkning over een stor og u-sædvanlig Fisk, som siden den 5 Augusti Aar 1748 her ved Kiøbenhavn er fangen, og af mange humdrede Mennisker med ey mindre Fornøyelse end Forundring er bleven beskuen (...) Den er af det slags, som natur-kyndigerne kaldes Sverd Fisk, eller Thennin, af en overmaade Størrelse. Trykt i København, u.å. (NTNU Gunnerusbiblioteket, v. box 38:1123)
Beyer, Jürgen. Lay prophets in Lutheran Europe (c.1550–1700). Leiden: Brill, 2017.
Bjørnsen, B. R. Sunnmørsk Draumkvæde frå Norddal: Rim-forteljinga om Eids-Marit som vart «henrykt» og såg himmel og helvete. Ålesund: Reidar Bj. Bjørnsen, 1961.
Brandtzæg, Siv Gøril. «Skillingsvisene i Norge 1550–1950: Historien om et forsømt forskningsfelt.» Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2 (2018): 93–109. DOI:10.18261/issn.1500-1989-2018-02-02
Brandtzæg, Siv Gøril. «Newsworthy ballads of the eighteenth century: a media perspective on Norway’s neglected cultural heritage.» Arv. Nordic Yearbook of Folklore 74 (2018): 17–44.
Brandtzæg, Siv Gøril, og Karin Strand. «The Scandinavian ‘skilling ballad’, 1550–1950: charting a transnational cultural heritage.» Cheap Print and the People: European Perspectives on Popular Literature. Red. David Atkinson og Steve Roud. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2019: 139-169.
Det forunderlige Hav-Dyr, som udi Junii maaned indeværende Aar 1747 er fanget til Norwich i Grævskabet Nordfolck udi Engelland, og er endnu levende. Samme haver hoved som en Buk, Rumpe som en stor Engelsk Hund med Haar paa, Fødder som en Ore, men lidet kortere, og overdragne med en tyk Hud, ligesom Fødderne af en And (NTNU Gunnerusbiblioteket, v. box 38:1123).
Døds Tanker Over den hastige Døds Tilfælde Som skeede paa Bye-Fiorden den 7. Octobris Ao.1750. Da ser fromme Siæle, Nemlig: Fire Agtbare Mænd, med en Dreng og en Pige Fra Stoed, paa deres hiem-Reyse fra Trondhiem i haardt Veyr og Storm forulykkedes, og omkomme paa Søen, og saa sørgelig som hastig maatte skilles fra deres Qvinder, Børn og Forældre; (…) Til Opmuntring for Alle, men i sær til Trøst for de igienlevende Bedrøvede, Sangviis forfattede af Baard Andersen, ældste Bøygde-Skolemester i Stoeds Gield, Trykt i Trondheim, u.å. (NTNU Gunnerusbiblioteket, v. box 31: 904.).
Een/Nye Viise/om/En Huusmands Kone boende/en halv Miil fra den Stad Winger faa/Miile fra Christiania i Norge/Som sked den 4. April. 1720.fødde/et vandskabt Foster ligesom 2 PigeBørn med alle/fuldkomne Ledemoder(som havde 2 Hoveder og /Gevexter derudi ligesom en Fontange/havde 4/Arme og 4 Fødder men ickun en Mave/som dis/se 2de Coropra vare ved/hvilcket Foster en/Times Tid efter Fødselen døde; udi Riim befattes under dend Melodie:/Vender om med Poenitentze/&c. Tryckt Aar 1720. Hentet fra Det Kongelige Biblioteks samlinger, København, http://www.kb.dk/e-mat/dod/130023287677_color.pdf.
Een samtale imellem den Vantroende og Troende, om Atskillige underlige skabte Ting, som fødes i Naturen, hvoraf sees et klar Exempel i det vanskabte Lam som er fød i Hollænder Byen paa Christianshafns Amager den 4 Martii 1728, hos een Bonde nafnlig Jean Theisen (…) Trykt i København, 1728. (NTNU Gunnerusbiblioteket, v. box 38:1120).
En Merckværdig Stoer og forunderlig Fisk som blev fangen/dog icke uden stor Møye ved Genff/og havde et Ansigt som et Menniske/paa Hovudet en Krone med nogle Kaars/paa Livet en Kaarde og tvende KrigsFaner/som hosføyede Figur udviser: samme Fisk var 3 Alen høy og 5 Alen lang. Trykt i København, 1709 (NTNU Gunnerusbiblioteket, v. box 38: 1116).
En Ny Vise/om/En Underlig Fødsel/som er sket/ i Væ i Skaane/den 7.Maij Aar 1581. Hentet fra ProQuest-databasen Early European Books ved Bodleian library i Oxford. https://search.proquest.com/legacyredirect/eeb/index
En sandfærdig Nye Viise om Den besønderlige hændelse, der haver tildraget sig med en gudfryktig Danne-Qvinde, ved Navn Marthe Nielsdatter Eyde, boende paa Sønmøer, som ved Michaelitider 1767 blev syg av Hovedsvimmel, og hendes Svaghed tog jevnlig til, indtil den 19 Januarii 1768, da hun i 6 Timer var ganske død og uden Følelse; Men imidlertid saae Afgrundens Fælhed og hørte et jammerligt Skrig, samt paa et andet Sted saae GUD sidde paa sin Majestætiske Throne, omringet af Englers mange Tusinde, og at tilbedes af alle Hellige og Udvalgte etc. Ja blev underrettet af en Engel, som kom flyvende til hende fra den store Skares Mangfoldighed, at hun endnu hadde en kort Tid tilbage at leve, og imidlertid kundgiøre de Ting, som han nu vilde sige hende, med meget meere som af en vidløftig Historie er uddraget, og fuldstændig fortælles i efterfølgende Viise. Riimviis forfattet under den Melodie: O kiære Siæl! frygt aldrig meer, etc. Efter Naboernes Bekræftelse om Tildragelsens Riktighed, og deres Begiæring til Trykken Befordet. Trykt Aar 1769 (NTNU Gunnerusbiblioteket, v. box 33:987).
En Underlig Skabning seet paa et Barn som blev født til Verden den 13. Sept.1720, kl: 7 om Aftenen i Teylgaardstræde udi Kiøbenhavn/hvilket haver langt Haar og to store Knuder bag paa Hovedet/og en gandske flad Næse/paa den høire Haand 6 Fingre og paa den høire Fod 6 Tær/begge Beenene ere gandske tycke og krumer imod hverandre/haver ogsaa ingen Gemegt men 2 Yfver som et Faar/efter denne Viisis videre Indhold. Trykt i København, 1720. (NTNU, Gunnerusbiblioteket, v. box 38: 1119).
Et Underligt Spectacel hvorledis En Koe haver født en Kalf her uden for Staden paa Vester Broe/og samme Kalf haver haft et hovet snart som et Menniske at see til/med et stort støcke Kiød i Panden/og derunder sad tvende Øyen/og en Mund hafde hand efter et Menniskis Mund (…) Trykt i København, 1719 (NTNU, Gunnerusbiblioteket, v. box 38:1118).
Fet, Jostein. Lesande bønder. Litterær kultur i norske allmugesamfunn før 1840. Oslo: Universitetsforlaget, 1995.
Horstbøll, Henrik, Menigmands medie: Det folkelige bogtryk i Danmark, 1500–1840, en kulturhistorisk undersøgelse. København: Det Kongelige Bibliotek, 1999.
Johannesson, Lena. «Kliché på kliché? Nyhetsidiom och folkkonstikonografi i det svenska skillingtryckets bildvärld». Trykte Visor: Perspektiv på skillingtryck som källmaterial. Red. Märta Ramsten, Karin Strand og Gunnar Ternhag. Stockholm: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2015. 39–84.
Jones, Angela McShane. «The Gazet in Metre; or the rhyming newsmonger: The English broadside ballad as intelligencer: A New Narrative». News and Politics in Early Modern Europe (1500-1800). Red. Joop W. Koopmans. Leuven og Paris: Peeters, 2005. 131–150.
Klasson, Magne. «Matros Trosners tekstlige univers». Upublisert BA-oppgave ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Universitetet i Oslo, 2019.
Lyng Falkenberg, Lise, «Nyhedsformidling – gemt og glemt i skillingstryk». Upublisert dr.avhandling. Syddansk Universitet, 2003.
Mcllvenna, Una. «When the News was sung.» Media History 22: 3-4 (2016). 317-333.
National Organization for Rare diseases: Meckel Syndrome. https://rarediseases.org/rare-diseases/meckel-syndrome/
Näslund, Shirley. «Den mångstämmiga monstervisan – röster, intertexter och kontexter i skillingtryck om sällsamma skepnader.» Arkiv för nordisk filologi 125 (2010): 127–154.
Piø, Iørn. Produktionen af Danske Skillingsviser mellem 1770–1821, og samtidens syn på Genren. København: Københavns Universitets fond til tilvejebringelse af læremidler, 1969.
Shakespeare, William. The Winter’s Tale. http://shakespeare.mit.edu/winters_tale/full.html
Schiørring, Nils, Det 16. og 17. Århundredes verdslige danske visesang. København: Thaning og Appels forlag, 1950.
Strand, Karin, «With a rough piece of twine». ARV: Nordic Yearbook of Folklore (2018), 17–43.
Vosoughi et al. «The spread of true and false news online.» 09 Mar 2018: Vol. 359, Issue 6380, pp. 1146-1151. DOI: 10.1126/science.aap9559. http://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146. (Lastet ned 01. 03. 2019.)
Wilson, Dudley. Signs and Portents: Monstrous Births from the Middle Ages to the Enlightenment. London: Routledge, 1993.

Publiceret

2020-01-02

Citation/Eksport

Brandtzæg, S. G. (2020). Rene toner, falske nyheter: Skillingsviser i det tidligmoderne Skandinavia. K&K - Kultur Og Klasse, 47(128), 11–38. https://doi.org/10.7146/kok.v47i128.118030