Call for papers til K&K 136 (ES23): Queerteori i Norden – betydning, potentialer og dissonanser

2022-09-08

Betydning

I temanummeret spørger vi, hvordan queerteori har påvirket den nordiske samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning. Queerteori kom til Norden fra USA i slutningen af 1990’erne. Siden da har flere forskere arbejdet med teoridannelsen eller elementer fra samme, dog uden at queerteori er blevet et altdominerende rammeværk. Derfor efterspørger vi bidrag, som kan kaste lys over queerteoris nordiske receptionshistorie, fx ved at foretage historiografiske kortlægninger af eksisterende nordiske queerstudier, og hvordan queerteori er blevet inkorporeret i en nordisk kontekst. Kortlægningerne kan gælde hele den nordiske region eller enkelte nordiske lande. Desuden kan de beskæftige sig med den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning generelt eller enkeltdiscipliner herindenfor.

Potentialer

Samtidig ønsker vi at undersøge, hvilke analytiske potentialer queerteori indeholder. Hvorfor er queerteori en perspektivrig teoridannelse? Hvad gør den af nyt? Uden at begrænse sig hertil kunne bidrag, der diskuterer disse spørgsmål, for eksempel udforske queerteoris potentiale til at udfordre etablerede heteronormative tankefigurer inden for fiktionalitets- og fortælleteori, til at genforhandle og queere den litterære og kunsthistoriske kanon, til at videreudvikle formalistiske studier og tænkningen af form, til at dekonstruere etablerede identitetskategorier, og til at understøtte en bredere normalitetskritik, både med henblik på køn og seksualitet og på disses sammenvævninger med race, klasse, nationalt tilhørsforhold og medborgerskab.

Artikelbidrag med fokus på queerteoris analytiske potentialer kan også bestå af empiriske studier, der eksplicit arbejder med et queerteoretisk analyseperspektiv og reflekterer over perspektivets betydning for en konkret analyse. Studier fra alle dele af den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning i Norden er meget velkomne.

Dissonanser

Endelig vil vi gerne diskutere analytiske dissonanser knyttet til queerteori. Hvilke spændinger og friktioner er knyttet til queerteoretisk tænkning og kulturanalyse, samt til teoridannelsens møde med forskellige fagfelter og andre teoretiske tilgange? Mulige bidrag med fokus på disse spørgsmål kunne for eksempel diskutere forholdet mellem transstudier og queerteori, sammentænkning af queerteori med non-normative heteroseksuelle praksisser som BDSM, fetichisme og ekshibitionisme, queerteoris kombination med intersektionelle problemstillinger og kritiske racestudier, eller teoridannelsens møde med feministisk nymaterialisme og affektstudier.

Opsummering

Vi inviterer forslag til artikler, der udforsker queerteoris betydning for studier af det æstetiske, kulturelle, sociale og politiske i Norden, herunder også gerne krydsfelterne mellem disse, i det intersektionelle som det også manifesterer sig i og på tværs af kultur og klasse.

Uden at begrænse sig hertil kunne mulige artikelemner være:

  • Historiografiske kortlægninger af queerteori som ”rejsende teori” fra USA til Norden, herunder af teoridannelsens hidtidige betydning for den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning, eller enkeltdiscipliner herindenfor.
  • Diskussioner af queerteoris analytiske potentialer, gerne eksemplificeret med konkrete empiriske analyser.
  • Queerteoretiske udfordringer af den litterære og kunsthistoriske kanon eller heteronormative tankefigurer inden for fortælleteori og formalisme.
  • Diskussioner af spændinger knyttet til queerteoris møde med feministisk nymaterialisme, affektstudier, transstudier o.l.
  • Queerteoris forhold til intersektionelle analyser og kritiske raceperspektiver.
  • Queerteori og studier af reproduktion og non-reproduktiv sex, inklusive heteroseksuelle non-normative praksisser.
  • Forholdet mellem queerteori og formalistiske, næranalytiske praksisser og metoder.

Deadline for at indsende abstracts er 1/11 2022. Abstracts må max fylde 500 ord og bør sendes til nedennævnte redaktører. Deadline for at indsende artikelbidrag er 1/3 2023. Artiklerne må max fylde 36000 tegn og modtages på dansk, norsk og svensk. Særnummeret forventes at udkomme ultimo 2023.

Spørgsmål kan sendes til redaktørerne af særnummeret: Henrik Zetterberg-Nielsen (norhn@cc.au.dk) og Niels Nyegaard (niels.nyegaard@stk.uio.no).