For redaktører

Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst. Læs videre og find ud af hvad, der er værd at vide for tidsskrift-redaktører.

Indhold

1. Hvad er fordelene ved at udgive på tidsskrift.dk?

2. Kan mit tidsskrift udkomme på tidsskrift.dk?

3. Softwaren bag tidsskrift.dk og det redaktionelle arbejde

4. Open Science

5. Indeksering i forskellige databaser

 

1. Hvad er fordelene ved at udgive på tidsskrift.dk?

  • Det er gratis for de enkelte redaktioner at publicere tidsskrifter på tidsskrift.dk. Tidsskriftet indgår en kontrakt med Det Kgl. Bibliotek, hvor servicen vedr. etablering, drift og efterfølgende support er nærmere beskrevet.
  • Tidsskrift.dk understøtter hele det redaktionelle workflow fra call-for-paper, til indsendelse af artikel, fagfællebedømmelse og udgivelse. Tidsskrift.dk gør det med andre ord muligt at samle hele det redaktionelle arbejde ét sted.
  • I samarbejde med den enkelte redaktion hjælper Det Kgl. Bibliotek med at etablere tidsskriftets side på tidsskrift.dk. Redaktioner tilbydes en grundig indføring i opsætning og brug af den anvendte publiceringssoftware, Open Journal Systems (OJS). Læs mere i afsnittet 3. Softwaren bag tidsskrift.dk og det redaktionelle arbejde.
  • På tidsskrift.dk kan redaktioner udgive tidsskrifter som Open Access. Open Access betyder, at læsere kan få adgang til tidsskriftets indhold uden login og betaling. Vælger I at publicere jeres tidsskrift som Open Access, kan det nå bredere ud - til andre forskere og det øvrige samfund.
  • Det Kgl. Bibliotek hjælper gerne redaktionerne med at tilknytte et Digital Object Identifier (DOI) til tidsskriftets artikler samt vejleder i, hvordan tidsskriftet kan blive optaget i Directory of Open Access Journals (DOAJ). Disse tiltag øger tidsskriftets synlighed, gennemslagskraft og videnskabelige troværdighed. Læs mere i afsnittet 5. Indeksering i forskellige databaser.

 

2. Kan mit tidsskrift udkomme på tidsskrift.dk?

For at sikre et højt niveau blandt de tidsskrifter, der bliver udgivet på tidsskrift.dk, skal de enkelte tidsskrifter leve op til en række fastlagte krav, der beskrives i det følgende. Der er tale om en helhedsvurdering, så et tidsskrift skal ikke nødvendigvis opfylde samtlige kriterier for at blive optaget.

Tidsskriftet skal som udgangspunkt have et videnskabeligt sigte. Redaktionen skal have en videnskabelig tilgang til det redaktionelle arbejde, og de udgivne artikler skal fagfællebedømmes eller på anden måde kvalitetssikres.

Det er en forudsætning at mindst en af tidsskriftets redaktører er affilieret ved en (eller flere) af følgende institutionstyper med base i Danmark, Grønland eller Færøerne:

  • Universitet
  • Forskningsprogram ved en forskningsinstitution
  • Institution under Kulturministeriet, f.eks. museum
  • Videnskabeligt selskab og/eller forening med redaktionel tilknytning til dansk universitet
  • Professionshøjskole

Nedenfor gennemgås yderligere krav til tidsskriftet.

Studentertidsskrifter

Studentertidsskrifter, der udgiver bearbejdede versioner af studerendes opgaver eller selvstændige artikler kan også udkomme på tidsskrift.dk.

Disse tidsskrifter ses som en uddannelse i akademisk praksis og giver de studerende indsigt og træning i at skrive, bedømme og udgive artikler. Tidsskrifterne skal være tilknyttet en af de relevante institutioner nævnt ovenfor og have tilknyttet et rådgivende organ (advisory board).

Kulturelle tidsskrifter

Kulturelle tidsskrifter, der er tilknyttet et statsanerkendt museum eller anden institution under kulturministeriet, har ofte bredere målgrupper og kan derfor være populærvidenskabeligt prægede. Indholdet af tidsskrifterne skal dog bygge på et videnskabeligt grundlag.

Open Access eller forsinket adgang

Vi anbefaler redaktionerne på tidsskrift.dk at udgive deres tidsskrifter Open Access, dvs. alle læsere får fri adgang til indholdet uden forsinkelse, login eller betaling.

Det er dog tilladt for tidsskrifterne at have en abonnementsordning, men det er i så fald et krav, at alle udgivelser skal være frit tilgængelige senest 6 måneder efter udgivelsen for sundhedsvidenskab og naturvidenskab og senest 12 måneder efter udgivelse for samfundsvidenskab og humaniora.

ISSN

Forud for ansøgning om publicering på tidsskrift.dk skal tidsskriftet have et dansk eller nordisk registreret ISSN. Hvis tidsskiftet ikke har det, skal det være et tidsskrift med eksplicit dansk tilknytning.

Nyoprettede tidsskrifter kan først søge om ISSN efter udgivelse af første nummer og skal derfor ikke fremvise dansk/nordisk ISSN på optagelsestidspunktet.

Danske ISSN numre tildeles af Det Kgl. Bibliotek, og du kan besøge denne side for at ansøge om et.

Redaktionens ansvar

De enkelte redaktioner er ansvarlige for at sikre, at ophavsretten ikke krænkes, og at de ikke deler personfølsomme oplysninger.

Redaktionerne skal selv opdatere oplysninger på deres hjemmeside og må gerne samarbejde med andre firmaer om layout og publicering, design af hjemmeside etc. Større ændringer af hjemmesidens design kan dog kun ske efter rådførelse med tidsskrift.dk.

Eksisterende tidsskrift og tidligere versioner

Hvis et tidsskrift, der er blevet optaget på tidsskrift.dk, tidligere er udkommet i en anden version, eksempelvis under et andet navn, kan disse versioner ligeledes optages på tidsskrift.dk.

Tidsskrifterne skal fremadrettet udgives på tidsskrift.dk. Vælger et tidsskrift at opretholde egne hjemmesider skal der fra disse hjemmesider linkes til artiklernes Landing Pages på tidsskrift.dk. En artikels Landing Page er den side, hvorpå man finder al information om den enkelte artikel samt et link til artiklens pdf.

Ophør

Vælger et tidsskrift at flytte til en anden server, dvs. i fremtiden blive udgivet andetsteds end på tidsskrift.dk, skal de allerede udgivne artikler forblive tilgængelige på tidsskrift.dk.

Ændring af krav

Tidsskrift.dk har været i drift siden 2007 og kravene til tidsskrifterne har ændret sig løbende. Nytilkomne krav er kun blevet pålagt de tidsskrifter, der efterfølgende har søgt om optagelse.

De enkelte redaktioner kan dermed føle sig sikre på, at de betingelser, som de skriver under på, ikke senere ændres, så de ikke længere ser sig i stand til at udgive på vores platform.

Man vil af samme årsag kunne finde enkelte tidsskrifter, der med hensyn til karensperiode ikke lever op til de nuværende krav.

Interesseret?

Send en mail til tidsskrift.dk@kb.dk, hvis du ønsker at dit tidsskrift skal udkomme på tidsskrift.dk.

 

3. Softwaren bag tidsskrift.dk og det redaktionelle arbejde

Tidsskrift.dk er baseret på softwaren Open Journal Systems (OJS). Softwaren understøtter tidsskriftsredaktioners redaktionelle arbejde, idet udgivelse af tidsskriftet kan ske i én samlet arbejdsgang fra indsendelse af artiklen, til fagfællebedømmelse, tilretning og udgivelse. Layout af artikler foregår uden for softwaren og skal leve op til læsbarhedskrav.

I har dog også mulighed for kun at anvende tidsskrift.dk som en platform til udgivelse af jeres tidsskrift og køre det redaktionelle arbejde særskilt fx via e-mail. De færdige tidsskrifter med artikler samt metadata herom kan da enkelt uploades til udgivelse igennem softwaren.

Når artiklerne udgives, gør softwaren det muligt for søgemaskiner som Google Scholar at høste og dele information om artiklerne. Softwaren kan håndtere persistente identifikatorer som DOI og ORCID. Data kan desuden eksporteres til referencehåndteringssystemer.

OJS er udviklet af Public Knowledge Project (PKP). PKP udvikler også software til udgivelse af e-bøger og preprints samt software til at høste metadata på internettet. I øjeblikket udgives der ca. 25.000 tidsskrifter og årbøger globalt. Softwaren er open source. Udviklingen koordineres af PKP og foregår i tæt dialog mellem PKP og brugerne i et veludbygget fællesskab.

Som nyt tidsskrift på tidsskrift.dk giver vi jer et kursus, hvor vi hjælper jer i gang med at bruge softwaren. For at få en større forståelse af den redaktionelle arbejdsgang i softwaren, vil vi anbefale alle nye redaktører at læse PKP's rigtig gode gennemgang af den redaktionelle arbejdsgang grundigt.

Tidsskrift.dk driver desuden et tidsskrift, OJS på dansk, hvor der løbende udgives vejledninger, bliver informeret om nye værktøjer og opsætningsmuligheder m.m.

 

4. Open Science

Den åbne adgang til forskningspublikationer (Open Access) udgør en væsentlig del af Open Science, og Det Kgl. Bibliotek tilbyder tidsskrift.dk som publiceringsplatform til tidsskrifter, der ønsker at publicere Open Access.

Udover at supportere tidsskrifterne i brugen af selve platformen, yder Det Kgl. Bibliotek support til tidsskrifterne i Open Access-publiceringspraksis, herunder valg af Creative Commons-licenser og indeksering i Sherpa Romeo og DOAJ m.m. - læs mere herom i næste afsnit.

 

5. Indeksering i forskellige databaser

For at øge synligheden af tidsskrifterne på tidsskrift.dk er det en god idé at blive indekseret i forskellige databaser. Når tidsskriftets artikler høstes hertil, hjælper det læsere i hele verden med at finde dem. Jo flere databaser, tidsskriftet indekseres i, jo bredere et publikum, når I ud til.

Tidsskrifterne på tidsskrift.dk bliver indekseret i Discovery (Primo), som er Det Kgl. Biblioteks bibliotekssøgemaskine samt i WorldCat, som er verdens største database for biblioteksressourcer.

Når artiklerne høstes, anbefaler vi altid, at dette sker til artiklens Landing Page på tidsskrift.dk (dvs. siden med information om artiklen samt link til artiklens pdf) eller via et Digital Object Identifier (DOI), og ikke direkte til artiklens pdf-fil.

Vi tilbyder tidsskrifterne at få tildelt en DOI gennem Crossref til hver enkelt artikel i tidsskriftet. For at kunne få tildelt DOI’er skal tidsskriftet og artiklerne opfylde visse krav, som vi sender til jer, hvis I skriver til os, at I ønsker at få DOI’er. Når artiklerne har fået en DOI, vil de blive indekseret i Crossrefs database.

Vi tilbyder derudover, efter aftale med det enkelte tidsskrift, hjælp til at blive indekseret i andre databaser. Hver enkelt database har specifikke krav, som tidsskriftet skal opfylde for at kunne blive indekseret deri.

DOAJ er en database for Open Access-tidsskrifter på alle sprog. Du finder mere information om DOAJ og kriterierne for at få indekseret dit tidsskrift deri på denne side.

Sherpa Romeo er en database over tidsskrifters Open Access (OA) politikker, og ved at registrere dit tidsskrift her, hjælper du til at skabe gennemsigtighed om dit tidsskrifts politik om OA. Læs om krav til at blive registreret.

Nedenfor finder du en liste med links til forskellige databasers kriterier, som tidsskriftet skal opfylde, for at blive indekseret deri:

Vi anbefaler, at tidsskrifter på tidsskrift.dk følger COPE (Committee on Publication Ethics)’s retningslinjer for den redaktionelle praksis. COPE arbejder gennem undervisning og support for et kulturskifte indenfor publiceringsverdenen, hvor etik skal indgå som en naturlig del af den redaktionelle praksis.