Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, eller RTF-dokumentfilformat.
 • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
 • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

Forfattere kan enten bidrage til Peripeti's temanumre ved at respondere på det specifikke call for papers, eller indsende synopser eller manuskripter uopfordret til vores åbne forskningsnummer.

Temanummer:
Abstracts og manuskripter indsendes til temanummerets redaktører, som tager stilling til om artiklen kan antages til videre bearbejdning og udgivelse. Artiklen gennemgår i så fald fagfællebedømmelse. krav til sprog, længde og indhold vil være at finde i temanummerets tilhørende call for papers. Redaktørerne på de enkelte temanumre og deres kontaktoplysninger er ligeledes angivet i det pågældende call for papers, der offentliggøres her på siden og på peripeti.dk

Det åbne forskningsnummer:

Sideløbende med vores årlige temanummer udgiver Peripeti løbende forskningsartikler i et digitalt åbent nummer, der uden tematiske bindinger formidler aktuelle forskningsbidrag i artikelform inden for dramaturgi, teater- og performancestudier samt kunstnerisk forskning på scenekunstområdet. Kriteriet for udgivelse er, at forskningsbidraget lever op til videnskabelige standarder på fagområdet og til tidsskriftets formål, nemlig ”at beskrive og kontekstualisere udviklinger inden for dansk og international scenekunst og dramaturgi, at offentliggøre især dansk og skandinavisk dramaturgisk forskning og cirkulere aktuelle forskningsbidrag i både en videnskabelig, uddannelsesmæssig og branchefaglig kontekst”. Artikler udgives enten på dansk eller engelsk.

Artikelforslag – enten i form af en synopsis eller et artikeludkast – indsendes til forskningsredaktøren på det åbne nummer, som tager stilling til om artiklen kan antages til videre bearbejdning og udgivelse. Artiklen gennemgår fagfællebedømmelse efter samme procedure som tidskriftets øvrige artikler. Artikler publiceres løbende på Peripeti’s online-platform (OJS) i det åbne nummer, som afsluttes ved årets udløb. Artikler udgives Open Access og uden karensperiode. Copyright tilhører Peripeti og forfatterne. Hensigten er at udgive 4-6 artikler årligt i det åbne nummer.

Forskningsredaktør, 2019-2020, Thomas Rosendal Nielsen: thomas.rosendal@cc.au.dk

Skrive-vejledning for Peripeti

Manuskripter skal indleveres i word-format. En normalside i Peripeti er på 3.000 anslag og den normale længde er 12-13 sider, i alt ca. 36.000 enheder, inklusiv mellemrum, litteraturliste og noter.

Teksten skal indeholde:

- Kort overskrift.

- Forfatternavn i kursiv

- Brødtekst med afsnitsoverskrifter og fodnoter.

- Evt. tekst til illustrationer

I slutningen af artiklen:

- Et abstract (3 - 4 linjer på dansk og engelsk)

- En præsentation af forfatteren (2 - 3 linjer) med de vigtigste fakta, herunder akademisk titel, nuværende stilling, vigtige tidligere publikationer.

- Litteraturliste

Undgå at lave din egen typografi, dvs. manuelle afsnitsindrykninger, orddeling, mv.

Benyt times new roman 12 p i hele artiklen.

Brug ikke indryk.

Brug ikke punktum eller VERSALER i overskriften.

Der kan benyttes fed og kursiv i brødteksten.

Brug kun ét linjeskift mellem afsnit.

Noter holdes til et minimum og laves som fodnoter ikke slutnoter.

Retningslinjer

Litteraturlisten sorteres alfabetisk efter forfatterens efternavn. Der skal benyttes Harvard stilen (http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/)

Bøger: Efternavn, Fornavn, udgivelsesår. Titel. Udgivelsessted: Forlag.

Antologi-artikel: Efternavn, Fornavn, udgivelsesår.  Titel. In: Redaktørnavn(e) (red.). Antologititel. Udgivelsessted: Forlag,

Tidsskrift-artikel: Efternavn, Fornavn. (udgivelsesår).  Titel. Tidsskriftnavn, nr., årgang, s. xx.

Titler angives på dansk, hvis de har en gængs dansk titel ellers originaltitel.

Vi følger den seneste danske retstavning. Udenlandske eller ukendte termer skrives i kursiv.

Vi anvender grammatisk kommatering.

Vi skelner mellem bindestreger (korte) og tankestreger (lange). Bindstreger (-) bruges kun til orddeling. De lange tankestreger (–) anvendes ved indskudte sætninger og punktopdeling.

Tal fra nul til ni skrives med bogstaver. Fra 10 og opefter anvendes talsystemet.

Årstal skrives med tal, f.eks. 1950’erne.

Betoninger eller fremhævning af ord markeres med kursiv – og ikke med fed eller anførselstegn. Anvendelsen af betoninger skal holdes til et absolut minimum.

Alle citater oversættes til dansk. Korte citater på ca. tre linjer eller derunder skal anføres i hovedteksten med dobbelte anførselstegn. Lange citater på mere end tre linjer skal adskilles fra den øvrige tekst med tom linje over og under. Der skal ingen anførselstegn om lange citater.

Citatet skal ikke markeres med tabuleringsindrykning (af hensyn til layout).

Ophold i citatet, hvor der springes over et tekststykke markeres med parenteser og tre

punktummer (…).

Forfatterens eller redaktionens kommentarer skal altid anføres i kantparenteser.

Rene litteraturhenvisninger placeres i en parentes i teksten (Forfatter årstal, s. xx) og ikke som fodnote.

Formen (ibid., s. xx) kan anvendes som forkortelse, hvis forfatteren henviser til samme kilde mange gange.

Første gang en person nævnes angives en titel samt både for- og efternavn og evt. fødsels-/dødsår i parentes.

Internetadresser anvendes kun, hvis de er strengt nødvendige, men husk at tjekke om de faktisk virker.

Billedmateriale kan medsendes i begrænset omfang, men det er altid op til redaktionen om vi benytter os af billederne.

Det er vigtigt, at du har undersøgt alle rettighedsforhold.

 

/// ENGLISH /// Writing Guidelines for Peripeti

Articles should be submitted in Word format. One page in Peripeti consists

of 3,000 characters and the usual length of an article is 12-13 pages. That

amounts to 36,000 characters in total including spaces, bibliography and

notes.

 

The text should include:

- A short title

- The author’s name in italics

- The main text with section headings and footnotes

- Captions for illustrations

 

At the end of the article there should be:

- An abstract (3 - 4 lines in Danish and English)

- A writer’s bio (2 - 3 lines) that includes important facts such as academic

title, current position and significant earlier publications.

- A bibliography

 

Text

Please use Times New Roman size 12 throughout the entire article.

Please refrain from using indentations.

Do not use full stops or CAPITAL LETTERS in the title.

You may use bold and italicised text in the main body of your text.

Emphasis can be conveyed with italics, not with bold letters or citation

marks.

The use of emphases should be limited to the absolute minimum.

Terms in a language other than English or unusual terms should be

italicised.

We distinguish between hyphens (short) and em dashes (long). Hyphens (-) are used to join words whereas dashes (—) are used to denote breaks in

sentences.

Use just one line change between sections.

Notes should be kept to a minimum and included as footnotes rather than

endnotes.

Numbers from zero to nine are written with letters. From 10 and up, use

numbers. Years should be written with numbers e.g. 1950s.

 

Referencing

The bibliography should be ordered alphabetically after the authors’ last

names. Please use Harvard Style citations (http://libweb.anglia.ac.uk/

referencing/).

Books: Last name, First name, Year of publication. Title. Place of

publication: Publisher.

Article in an Anthology: Last name, First name, Year of publication.

Title. In: Names of editors (ed.). Title of the Anthology. Place of

publication: Publisher.

Journal Article: Last name, First name. (Year of publication). Title. Name

of Journal, no., year, p. xx.

 

Quotes

All quotes, unless they are in Danish, should be translated into English.

Short quotes of three lines of less should be marked in the text with

“double citation marks”. Longer quotes of more than three lines are

separated from the main text with an empty line above and below. Longer

quotes do not require citation marks.

Quotes should not be marked by indentations.

Omissions to quotations should be marked by parentheses and three full

stops (…).

Comments by the author or editors should always be placed in [square

brackets].

Direct references to literature should be placed in parentheses within the

main body of the text (Author, Year, p. xx) and not as footnotes.

The form (ibid., p. xx) can be used as an abbreviation if the author refers to

the same text numerous times in a row.

The first time a person is mentioned, their title should be mentioned as

well as their first and last names and possibly their year of birth/death in

parentheses. Internet links should be used only when strictly necessary. Please remember to check if they work.

 

Images

Visual material can be included in the article, but the editorial group

always has the last say in whether or not the images will be used.

It is important that you have secured the rights to use the images.

Make sure to have images of an appropriate quality and size — at least 300

dpi. Please include captions for all images (Artist/photographer’s name, Year, etc).

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

 Persondatapolitik for Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Thomas Rosendal Nielsen

Adresse: Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C

Telefonnr.: +45 87163025

Mail: thomas.rosendal@cc.au.dk

Hjemmeside: http://www.peripeti.dk/om_peripeti/

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Bruger-, abonnent og forfatteroplysninger:
 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse.
 1. Kontaktoplysninger på medlemmer af tidskriftet (redaktører, fagfællebedømmere):
 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig, når du tilmelder dig nyheder fra tidsskriftet på enten peripeti.dk eller https://tidsskrift.dk/peripeti. Hvis du er redaktør, forfatter eller fagfællebedømmer indhenter vi nogle gange offentligt tilgængelige oplysninger fra din eller din arbejdsplads’ hjemmeside eller anmoder om dem i forbindelse med korrespondance.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som tidsskrift har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 

Formålene med at behandle oplysninger om tidskriftets brugere og medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive tidsskriftets aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At kunne levere og opkræve betaling for varer og ydelser du har bestilt
 • At administrere din relation til tidsskriftet

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine bruger- og medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af tidsskriftets berettigede og legitime interesser som er:

 • At vi kan kontakte dig, hvis du deltager i produktion af tidsskriftet
 • At kunne planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter
 • At kunne orientere dig om tidsskriftets aktiviteter (arrangementer, udgivelser)
 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At opbevare data omkring afsenderforhold (forfatterskab, redaktionelt ansvar, fagfællebedømmelse) under hensyn til god videnskabelig praksis

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som bruger af eller abonnent på tidsskriftet eller som redaktør, forfatter eller bedømmer på tidsskriftet:

Brugere, abonnenter: Vi sletter oplysninger om dig senest et halvt år efter at du har opsagt dit abonnement.

Redaktører, forfattere og bedømmere: Vi opbevarer oplysninger om dig, indtil du beder os om at slette dem.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Aarhus, d. 20.8.2020