Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af manuskript

Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, eller RTF-dokumentfilformat.
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
  • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

Forfattere kan enten bidrage til Peripeti's temanumre ved at respondere på det specifikke call for papers, eller indsende synopser eller manuskripter uopfordret til vores åbne forskningsnummer.

Temanummer:
Abstracts og manuskripter indsendes til temanummerets redaktører, som tager stilling til om artiklen kan antages til videre bearbejdning og udgivelse. Artiklen gennemgår i så fald fagfællebedømmelse. krav til sprog, længde og indhold vil være at finde i temanummerets tilhørende call for papers. Redaktørerne på de enkelte temanumre og deres kontaktoplysninger er ligeledes angivet i det pågældende call for papers, der offentliggøres her på siden og på peripeti.dk

Det åbne forskningsnummer:

Sideløbende med vores årlige temanummer udgiver Peripeti løbende forskningsartikler i et digitalt åbent nummer, der uden tematiske bindinger formidler aktuelle forskningsbidrag i artikelform inden for dramaturgi, teater- og performancestudier samt kunstnerisk forskning på scenekunstområdet. Kriteriet for udgivelse er, at forskningsbidraget lever op til videnskabelige standarder på fagområdet og til tidsskriftets formål, nemlig ”at beskrive og kontekstualisere udviklinger inden for dansk og international scenekunst og dramaturgi, at offentliggøre især dansk og skandinavisk dramaturgisk forskning og cirkulere aktuelle forskningsbidrag i både en videnskabelig, uddannelsesmæssig og branchefaglig kontekst”. Artikler udgives enten på dansk eller engelsk.

Artikelforslag – enten i form af en synopsis eller et artikeludkast – indsendes til forskningsredaktøren på det åbne nummer, som tager stilling til om artiklen kan antages til videre bearbejdning og udgivelse. Artiklen gennemgår fagfællebedømmelse efter samme procedure som tidskriftets øvrige artikler. Artikler publiceres løbende på Peripeti’s online-platform (OJS) i det åbne nummer, som afsluttes ved årets udløb. Artikler udgives Open Access og uden karensperiode. Copyright tilhører Peripeti og forfatterne. Hensigten er at udgive 4-6 artikler årligt i det åbne nummer.

Forskningsredaktør, 2019-2020, Thomas Rosendal Nielsen: thomas.rosendal@cc.au.dk

Skrive-vejledning for Peripeti

Manuskripter skal indleveres i word-format. En normalside i Peripeti er på 3.000 anslag og den normale længde er 12-13 sider, i alt ca. 36.000 enheder, inklusiv mellemrum, litteraturliste og noter.

Teksten skal indeholde:

- Kort overskrift.

- Forfatternavn i kursiv

- Brødtekst med afsnitsoverskrifter og fodnoter.

- Evt. tekst til illustrationer

I slutningen af artiklen:

- Et abstract (3 - 4 linjer på dansk og engelsk)

- En præsentation af forfatteren (2 - 3 linjer) med de vigtigste fakta, herunder akademisk titel, nuværende stilling, vigtige tidligere publikationer.

- Litteraturliste

Undgå at lave din egen typografi, dvs. manuelle afsnitsindrykninger, orddeling, mv.

Benyt times new roman 12 p i hele artiklen.

Brug ikke indryk.

Brug ikke punktum eller VERSALER i overskriften.

Der kan benyttes fed og kursiv i brødteksten.

Brug kun ét linjeskift mellem afsnit.

Noter holdes til et minimum og laves som fodnoter ikke slutnoter.

Retningslinjer

Litteraturlisten sorteres alfabetisk efter forfatterens efternavn. Der skal benyttes Harvard stilen (http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/)

Bøger: Efternavn, Fornavn, udgivelsesår. Titel. Udgivelsessted: Forlag.

Antologi-artikel: Efternavn, Fornavn, udgivelsesår.  Titel. In: Redaktørnavn(e) (red.). Antologititel. Udgivelsessted: Forlag,

Tidsskrift-artikel: Efternavn, Fornavn. (udgivelsesår).  Titel. Tidsskriftnavn, nr., årgang, s. xx.

Titler angives på dansk, hvis de har en gængs dansk titel ellers originaltitel.

Vi følger den seneste danske retstavning. Udenlandske eller ukendte termer skrives i kursiv.

Vi anvender grammatisk kommatering.

Vi skelner mellem bindestreger (korte) og tankestreger (lange). Bindstreger (-) bruges kun til orddeling. De lange tankestreger (–) anvendes ved indskudte sætninger og punktopdeling.

Tal fra nul til ni skrives med bogstaver. Fra 10 og opefter anvendes talsystemet.

Årstal skrives med tal, f.eks. 1950’erne.

Betoninger eller fremhævning af ord markeres med kursiv – og ikke med fed eller anførselstegn. Anvendelsen af betoninger skal holdes til et absolut minimum.

Alle citater oversættes til dansk. Korte citater på ca. tre linjer eller derunder skal anføres i hovedteksten med dobbelte anførselstegn. Lange citater på mere end tre linjer skal adskilles fra den øvrige tekst med tom linje over og under. Der skal ingen anførselstegn om lange citater.

Citatet skal ikke markeres med tabuleringsindrykning (af hensyn til layout).

Ophold i citatet, hvor der springes over et tekststykke markeres med parenteser og tre

punktummer (…).

Forfatterens eller redaktionens kommentarer skal altid anføres i kantparenteser.

Rene litteraturhenvisninger placeres i en parentes i teksten (Forfatter årstal, s. xx) og ikke som fodnote.

Formen (ibid., s. xx) kan anvendes som forkortelse, hvis forfatteren henviser til samme kilde mange gange.

Første gang en person nævnes angives en titel samt både for- og efternavn og evt. fødsels-/dødsår i parentes.

Internetadresser anvendes kun, hvis de er strengt nødvendige, men husk at tjekke om de faktisk virker.

Billedmateriale kan medsendes i begrænset omfang, men det er altid op til redaktionen om vi benytter os af billederne.

Det er vigtigt, at du har undersøgt alle rettighedsforhold.

 

/// ENGLISH /// Writing Guidelines for Peripeti

Articles should be submitted in Word format. One page in Peripeti consists

of 3,000 characters and the usual length of an article is 12-13 pages. That

amounts to 36,000 characters in total including spaces, bibliography and

notes.

 

The text should include:

- A short title

- The author’s name in italics

- The main text with section headings and footnotes

- Captions for illustrations

 

At the end of the article there should be:

- An abstract (3 - 4 lines in Danish and English)

- A writer’s bio (2 - 3 lines) that includes important facts such as academic

title, current position and significant earlier publications.

- A bibliography

 

Text

Please use Times New Roman size 12 throughout the entire article.

Please refrain from using indentations.

Do not use full stops or CAPITAL LETTERS in the title.

You may use bold and italicised text in the main body of your text.

Emphasis can be conveyed with italics, not with bold letters or citation

marks.

The use of emphases should be limited to the absolute minimum.

Terms in a language other than English or unusual terms should be

italicised.

We distinguish between hyphens (short) and em dashes (long). Hyphens (-) are used to join words whereas dashes (—) are used to denote breaks in

sentences.

Use just one line change between sections.

Notes should be kept to a minimum and included as footnotes rather than

endnotes.

Numbers from zero to nine are written with letters. From 10 and up, use

numbers. Years should be written with numbers e.g. 1950s.

 

Referencing

The bibliography should be ordered alphabetically after the authors’ last

names. Please use Harvard Style citations (http://libweb.anglia.ac.uk/

referencing/).

Books: Last name, First name, Year of publication. Title. Place of

publication: Publisher.

Article in an Anthology: Last name, First name, Year of publication.

Title. In: Names of editors (ed.). Title of the Anthology. Place of

publication: Publisher.

Journal Article: Last name, First name. (Year of publication). Title. Name

of Journal, no., year, p. xx.

 

Quotes

All quotes, unless they are in Danish, should be translated into English.

Short quotes of three lines of less should be marked in the text with

“double citation marks”. Longer quotes of more than three lines are

separated from the main text with an empty line above and below. Longer

quotes do not require citation marks.

Quotes should not be marked by indentations.

Omissions to quotations should be marked by parentheses and three full

stops (…).

Comments by the author or editors should always be placed in [square

brackets].

Direct references to literature should be placed in parentheses within the

main body of the text (Author, Year, p. xx) and not as footnotes.

The form (ibid., p. xx) can be used as an abbreviation if the author refers to

the same text numerous times in a row.

The first time a person is mentioned, their title should be mentioned as

well as their first and last names and possibly their year of birth/death in

parentheses. Internet links should be used only when strictly necessary. Please remember to check if they work.

 

Images

Visual material can be included in the article, but the editorial group

always has the last say in whether or not the images will be used.

It is important that you have secured the rights to use the images.

Make sure to have images of an appropriate quality and size — at least 300

dpi. Please include captions for all images (Artist/photographer’s name, Year, etc).

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Peronlige oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart.