Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)


Læring og Medier (LOM) er et elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde.

Meddelelser

 

Call: LOM#18: Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed

 

De fleste danske uddannelsesinstitutioner har inden for de senere år implementeret større it-systemer og indkøbt nye teknologier til at understøtte uddannelsesaktiviteterne. Der er først og fremmest tale om teknologiske systemer, portaler og platforme, der eksempelvis betegnes som e-læringssystemer, læringsportaler, Learning Management Systems, Virtual Learning Environments.

Inden for ungdomsuddannelsesområdet og de videregående uddannelser er e-læringssystemer såsom Moodle, Fronter, itslearning, Lectio, Blackboard og Canvas blevet implementeret, mens man på folkeskoleområdet er i gang med at udrulle Brugerportalsinitiativet, der blandt andet involverer, at samtlige folkeskoler implementerer en læringsplatform.

I dette temanummer af tidsskriftet Læring og Medier ønsker vi at sætte fokus på de pædagogiske og didaktiske implikationer ved indførelsen af sådanne systemer, portaler og platfore. I temanummeret ønsker vi at belyse følgende problemstillinger:

 • Hvad er en læringsportal/en læringsplatform?
 • Hvilke rammer og mulighedsrum opstiller teknologierne?
 • Hvordan begrænser og/eller fremmer systemerne undervisernes pædagogiske og didaktiske muligheder?
 • Er der en indbygget pædagogik/didaktik i systemerne, eller skal denne rammesættes?
 • Er der tale om en “udlicitering” af pædagogiske og didaktiske metoder til systemudviklere, eller bliver pædagogikken og didaktikken sat fri på nye måder?
Tidsskriftet modtager både teoretiske artikler med diskussioner af teknologier, teknologiforståelse og pædagogik/didaktik og empirisk baserede artikler om undersøgelser af og erfaringer med brug af it-systemer i pædagogiske praksisser.
 
Sendt: 2017-03-20 Mere...
 

Call: LOM#18 (English): Systems, portals and platforms between regulation and freedom

 

Within the last few years, most educational institutions have implemented large-scale IT systems to support educational activities. First and foremost, institutions have bought systems, portals or platforms, also known as Learning Management Systems or Virtual Learning Environments.

Within Danish secondary and higher education institutions, systems such as Moodle, Fronter, itslearning, Lectio, Blackboard and Canvas have been implemented. Within primary education, Danish schools are currently a part of a national initiative called “Brugerportalsinitiativet” that involves the implementation of learning platform within all Danish primary schools.

In this issue of the Learning and Media journal, we wish to focus on the pedagogical and didactical implications of introducing such systems, portals and platforms within an educational setting. This issue wishes to address the following questions:

 • What is a learning platform or a Learning Management System?
 • What opportunities does the technology offer?
 • How does the technology limit or enhance the teacher’s pedagogical opportunities?
 • Do the systems have a build-in pedagogy?
 • Do we “outsource” pedagogical and didactical methods to system developers, or does the technology expand the pedagocial and didactical freedom?

The journal accepts both theoretical papers and empirically based papers involving studies of us of IT systems in educational contexts.

 
Sendt: 2017-03-20 Mere...
 

Tema og redaktører på kommende numre af LOM

 

Oversigt over kommende temaer og redaktører i Tidsskriftet Læring og Medier

 
Sendt: 2010-11-10 Mere...
 
Flere meddelelser...

Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback

I dette nummer af LOM sætter vi sætter fokus på portfolioen og dens mange forskellige anvendelsesmuligheder ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi efterlyser artikler inden for bredden af potentialer og understøttelsesformer. Samtidig efterlyser vi artikler inden for et bredt spektrum af genrer: artikler om eksisterende erfaringer med brug af portfoliometoden, reviews af forskning og bøger om portfoliometoden, evalueringer af dens effekter og kvalitet ift. uddannelsesmæssige udfordringer, didaktiske nytænkninger af og eksperimenter med metoden, etc.

De seneste år er portfolioen som lærings-, undervisnings- og evalueringsform blevet en integreret del på mange forskellige niveauer i uddannelsessystemet. Portfolioen er for de lærende et redskab til at dokumentere og reflektere over deres forståelse af egen læring. For underviseren kan portfolioen være med til at skabe sammenhæng og progression i undervisningen og være en metode til at få indsigt i de lærendes læringsudbytte. Som evalueringsredskab er ideen med portfolioen, at den kan synliggøre læring i bred forstand og dermed åbne for nuanceret evaluering af den lærendes udvikling, ligesom den er med til at facilitere feedback.

Progressionen kan tænkes ift. mange aspekter: udvikling af enten faglig viden i fag, på tværs af fag eller ift.  forskellige anvendelseskontekster eller af mere implicit viden i form af fx socialisering til uddannelsessystemet, trivsel eller motivation. Samtidig kan der opereres med mange forskellige progressionsforståelser, hvor en central distinktion går på forholdet mellem lineær og planlagt progression på den ene side og mere processuel eller cirkulær progression på den anden side. Spørgsmålet er således, hvilke muligheder der knytter sig specifikt til portfolioen.

Også refleksion er et mangespektret begreb med mange underkategorier eller afledte/relaterede begreber som ’kritisk refleksion’, ’refleksiv tænkning’, ’refleksiv bevidsthed’, ’selv-refleksion’, ’refleksion i handling’, ’refleksion over handling’, ’metakognition’, ’metalæring’, etc. Igen er det centralt at belyse, hvori portfolioens potentiale i forhold hertil kan forstås, og hvilke muligheder, dette giver.  

Portfolioens potentiale synes bredt forankret, og dette kan understøttes af forskellige teknologier: blogs, wikier, virtuelle mapper, deciderede portfolioværktøjer m.m.

I dette temanummer søger vi at belyse følgende problemstillinger gerne med baggrund i evalueringer af konkrete portfolioforløb:

 • Definition: Hvad kan en portfolio være og hvad er dens rolle i forskellige pædagogiske sammenhænge?
 • Anvendelsesmuligheder: Hvad er portfolioens anvendelsesmuligheder som lærings-, undervisnings- og evalueringsform?
 • Kvalitet: Hvad er portfoliometodens kvalitet og effekt for læring og undervisning?
 • Teknologi: Hvilke teknologier understøtter portfolioens opbygning og brug, og hvad er de forskellige teknologiers potentiale?
 • Integration af feedback: Feedback kan organiseres på forskellig vis – selvfeedback, peer-feedback, underviserfeedback – og have forskelligt fokus – præstationer, processer og udviklinger inden for et fagligt felt. Hvordan kan feedback integreres i portfolioen?
 • Progression: Hvordan kan koblingen mellem portfolioen og progression forstås?
 • Refleksion: Hvordan understøttes den lærendes refleksion ifm. portfolioforløb, og hvilken betydning har refleksion for læringsudbyttet?

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Ane Qvortrup, Jens Jørgen Hansen, Inger-Marie Falgren Christensen
PDF

Artikler

Christina Højlund, Jeppe Egendahl, Lene Mark
PDF
Laila Kjærbæk, Inger-Marie Falgren Christensen
PDF
Jens Jørgen Hansen, Nina Bonderup Dohn
PDF
Ditte Jacobsen, Jesper Glarborg Bahrenscheer
PDF
Ane Qvortrup, Tina Bering Keiding
PDF

Artikler uden for tema

Mikkel Hvidtfeldt Andersen
PDF
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK