Læringscyklusser. Tekstforståelse og informationshåndtering, forbundet i én læreproces

Forfattere

  • Volkmar Engerer Det Informationsvidenskabelige Akademi - IVA

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.7633

Nøgleord:

læring, socialkonstruktivisme, informationskompetence, biblioteker, universiteter, emne

Resumé

Denne artikel er et forsøg på at knytte den traditionelle tekstbaserede humanistiske læring på universitetet til informationshåndterende aktiviteter som fx litteratursøgning. Der tages udgangspunkt i en kognitiv-kon­struk­tivistisk læringsforståelse under decideret henvisning til dens individuel-kognitive og gruppemæssig-sociale elementer. Både selve tekstforståelsen og dynamikken mellem forståelsesbaserede og teksthåndterende aktiviteter konciperes cyklisk. Tekstforståelse som læringsaktivitet består i cykliske skift mellem en individuel, kognitiv bearbejdelse af stoffet og en kommunikativ afprøvning af den opnåede viden i den lærende gruppe. Overgangen mellem forståelsesorienteret læring og tekstsøgning er ligesom cyklisk struktureret, da informationssøgningsaktiviteter både tager afsæt fra og peger hen imod en fordybet tekstforståelse, idet al meningsfuld håndtering af information, udvidelse eller vinkling baserer sig på en forudgående forståelse af udgangstekster. Samtidig leder alle informationssøgningsaktiviteter hen til en ny forståelse, hvor udvidelsen/vinklingen intellektuelt forarbejdes i en ny runde af forstående læsning. Hovedsigtet med denne artikel er at pege på dynamikken i en iterativ universitetspædagogisk læringsmodel, hvor tekstforståelse og ‑håndtering skifter med hinanden i en, for den lærende, meningsfyldt sekvens. Dette har bl.a. den pædagogiske konsekvens, at man allerede i undervisningen bør tilstræbe ikke at begrænse læring til tekstforstående aktiviteter alene, men at placere dem i undervisningen på en didaktisk vis i en frugtbar læringsmæssig sammenhæng med informationshåndterende aktiviteter.

 

 

This article is an attempt to link traditional text-based and humanistic learning at a higher educational level to information managing activities such as information search. The starting point is a cognitive-constructivist understanding of learning, with an emphasis on its individual-cognitive and group-based social elements. How students understand a text and the dynamics of understanding and text managing activities are modeled cyclically. Text understanding as the basic learning activity consists of cyclic shifts between an individual, cognitive processing of the material and a communicative testing of the achieved knowledge in the learning community. The transitions between understanding-oriented learning and text search are structured cyclically as well, since information search activities are both based on and point to a deepened text understanding: Meaningful management of information rests on a previous understanding of texts; at the same time, information seeking activities lead to a new understanding, where the elaborated text collection is intellectually processed in a new round of reading. This paper discusses the results of a study which was able to identify the dynamics for an iterative pedagogical learning model typical of higher education, where the learning individual’s text understanding and text management alternate in a meaningful sequence. This supports pedagogical theories that suggest teaching should not focus on text understanding activities alone, but combine such understanding with information management activities.

Downloads

Publiceret

2014-03-01

Citation/Eksport

Engerer, V. (2014). Læringscyklusser. Tekstforståelse og informationshåndtering, forbundet i én læreproces. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 72–83. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.7633