Artikeltyper

Tidsskriftets læsere kan i princippet være: undervisere fra alle fag, universitetspædagogiske forskere, universitetsuniversitetspædagoger/uddannelsesudviklere, samt uddannelsesledere og administratorer. Artikler inden for alle kategorier skal være gjort forståelige for en alment interesseret universitetspædagogisk offentlighed, gennem introduktion og forklaring af ikke alment kendte begreber og specifikke faglige forhold, som indgår i artiklerne.

Artikeltyper
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift arbejder med fire artikelgenrer:

 • Videnskabelige artikler
 • Faglige artikler
 • Debatterende artikel
 • DUT Guides

Videnskabelige artikler undergår dobbelt-blind peer review og er BFI-givende. De faglige artikler undergår også peer review (men forfattere gøres opmærksom på, at disse artikler ikke er BFI-givende). DUT Guides vurderes af redaktionen samt en bedømmer i åbent review.

Genrerne, som er beskrevet herunder, skal ikke nødvendigvis opfattes som gensidigt udelukkende kasser. Derfor kan der være tilfælde, hvor en artikel vil være i en gråzone mellem genrer. Kontakt redaktionen, hvis du er i tvivl.

Det er vigtigt, at forfatteren i forvejen angiver, hvilken genre artiklen tilhører.  

Videnskabelige artikler
En videnskabelig artikel er en dokumentation af en undersøgelse, som på baggrund af et systematisk undersøgelsesdesign bidrager med ny viden til den universitetspædagogiske forskning, teoretisk og/eller empirisk. For denne type artikler lægger redaktionen særlig vægt på, at forfatteren beskriver den allerede tilgængelige teori og forskning på området, og der lægges ligeledes vægt på, at forfatteren argumenterer for sit bidrag. 

Eksempler på hvad videnskabelige artikler i DUT typisk kan beskrive:

 • Case (teoretisk og metodisk forankret)
 • Empirisk undersøgelse
 • Teoretisk undersøgelse/argumentation
 • En analytisk forskningsoversigt
 • Resultatformidling fra undersøgelser og projekter

Faglige artikler
En faglig artikel er i bredeste forstand en dokumentation af løsningen på, eller udvikling i forbindelse med, et praktisk problem, der vedrører universitetspædagogisk praksis eller universitetsuddannelse. For denne type artikler lægger redaktionen særlig vægt på, at forfatteren detaljeret beskriver konteksten såvel som de tiltag, der er blevet gjort. Redaktionen lægger ydermere vægt på, at tiltaget eller udviklingsprojektet har en originalitet, der gør, at andre kan lade sig inspirere og tage ved lære. 

Eksempler på, hvad faglige artikler i DUT typisk kan beskrive:

 • Et konkret udviklingsprojekt
 • Udvikling af undervisning, uddannelse, læremidler, projekter
 • Case (i undervisning, eksamen, vejledning m.m.)
 • Resultatformidling fra undersøgelser og projekter 

Debatterende artikel
En debatterende artikel er debatskabende eller et indlæg i den danske universitetspædagogiske debat og skal være af bred relevans for DUTs læserskare. Redaktionen vurderer og beslutter indledningsvist om bidraget har tilstrækkelig tyngde, aktualitet og bred relevans for DUTs målgruppe, og om det lever op til kriterierne for genren.

Redaktionen beslutter dernæst, om bidraget bedømmes af redaktionen selv eller af eksterne sagkyndige i en åben bedømmelsesproces.

Strukturen/overskrifterne i debatterende artikler bestemmes af forfatterne, men bidraget skal indsendes i den korrekte skabelon.

Omfanget af en debatterende artikel er højest 3000 ord (ekskl. referencer), men bidrag må gerne være kortere.

Vurderingskriterier

En debatterende artikel skal:

 1. Være debatskabende eller et debatindlæg
 2. Være af tilstrækkelig almen interesse, dvs. løfte sig over snævre faglige eller institutionelle sammenhænge eller interesser
 3. Have en klar problemstilling/argumentation/position
 4. Bygge på et tilstrækkelig grundlag (dokumentation/evidens/ræsonnement/erfaring/oplevelse)
 5. Indsendes i den korrekte skabelon (Skabelon til Debatterende artikel)
 6. Overholde formalia og layout i skabelonen

DUT Guides
Formålet med DUT Guides er at formidle praksisnære råd til undervisere på danske universiteter. Rådene er situerede i og begrundede med den nyeste forskning fra det pågældende emnefelt. Genren er forskellig fra fx et teoretisk paper eller et systematisk review (Videnskabelige artikler) og fra formidling af erfaringerne med et konkret pædagogisk udviklingsprojekt (Faglige artikler).

Forfatterne kan være særligt inviterede af DUT-redaktionen baseret på deres ekspertise og praktiske erfaringer med et relevant emne. Ønsker man at indsende en DUT Guide uopfordret, er det vigtigt, at man kontakter redaktionen, før man begynder at skrive. Redaktionen forbeholder sig retten til at sortere i og vælge blandt de indkomne forslag.

DUT Guides betragtes som formidlende artikler og vurderes i åbent review, hvor forfatteren modtager respons fra redaktionen samt en anden ekspert inden for emnefeltet. 

DUT Guides fylder maksimalt 3.000 ord (referencer ikke talt med). 

Sprog
Manuskripter indsendt til Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift skal være skrevet på dansk, norsk, svensk eller engelsk.