Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut Forskning i og udvikling af universitetsundervisning og -pædagogik da-DK <p>DUT udkommer elektronisk via Statsbibliotekets Open Journal System (Tidsskrift.dk) og DUNs hjemmeside (DUN-net.dk) forår og efterår. Det er gratis og frit tilgængeligt at læse og downloade artikler fra tidsskriftet.</p> <p>Det er ikke muligt at abonnere på Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, men hvis du er <a href="https://dun-net.dk/om-dun/medlemmer/bliv-dun-medlem/" target="_blank" rel="noopener">medlem af DUN</a>, får du tilsendt en nyhedsmail med link til udgivelsen, når den nyeste udgave er online. Linket vil også være tilgængeligt her på siden, så snart tidsskriftet er publiceret.&nbsp;<br><br><strong>© Copyright</strong></p> <p>Artikler publiseret i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, må bruges (downloades) og genbruges (distribueres, kopieres, citeres) til ikke-kommercielle formål med reference til forfattere og Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift.&nbsp;</p> <p>Artikler indsendt til Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift må ikke publiseres i andre tidskrifter.<br><br><strong>Betingelser</strong></p> <p>Artikler i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra dem.</p> <p>Følgende betingelser skal dog være opfyldt:</p> <ul> <li class="show">Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“</li> <li class="show">Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“</li> <li class="show">Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives ift. ovenstående bibliografiske oplysninger.</li> </ul> rtoft@edu.au.dk (Rikke Toft Nørgård) dut@dun-net.dk (Trine Langberg Grønfeldt) Wed, 03 May 2023 12:21:44 +0200 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Kolofon https://tidsskrift.dk/dut/article/view/137115 Copyright (c) 2023 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/137115 Mon, 01 May 2023 00:00:00 +0200 Stilladsering af logbog som metode til reflekteret læring https://tidsskrift.dk/dut/article/view/133178 <table> <tbody> <tr> <td width="558"> <p>Logbog som metode til understøttelse af refleksion kan være med til at bygge bro over kløften mellem teori og praksis som beskrevet af bl.a. nyuddannede psykologer. Studiet undersøger betydningen for de studerendes læringsoplevelse af stilladsering af logbogsmetoden gennem organiserede refleksionsøvelser og feedback i et praksisfællesskab.</p> <p>Skriftlige og mundtlige evalueringer blandt 30 kandidatstuderende på psykologi samt beskrivelser af egen læring i eksamensopgaverne danner sammen med en fokusgruppe datamaterialet for analysen. </p> <p>Undersøgelsen viste, at refleksionsøvelserne uddybede og forankrede de studerendes læringsoplevelse og bidrog som et direkte afsæt til logbogsskrivningen. Peer-feedback bidrog til inspiration og fortrolighed med logbogsmetoden via aktiv deltagelse i praksisfællesskabet. Indsatsen ved logbogsskrivningen undervejs i faget mindskede generelt fokus på eksamensopgaven som præstation og tydeliggjorde læringsprocessen samt fokus på at studere. Via organisering af refleksioner i et praksisfællesskab samt peer-feedback fremmer logbogen som metode og eksamensform de psykologistuderendes læring og understøtter relationen mellem akademisk teori og psykologfaglig praksis.</p> </td> </tr> </tbody> </table> Aida Hougaard Andersen Copyright (c) 2023 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/133178 Mon, 01 May 2023 00:00:00 +0200 Fra forsøg til forankring: Flersproget faglig skrivning på bacheloruddannelsen i biokemi https://tidsskrift.dk/dut/article/view/133905 <p>I videregående uddannelse har det i lang tid været nødvendigt for studerende at kunne navigere mellem flere sprog, særligt dansk og engelsk. Dette stiller store krav til de studerende, men det udfordrer også deres undervisere, som ikke nødvendigvis oplever, at de har den tilstrækkelige viden eller ekspertise til at hjælpe de studerende med at udvikle faglige kommunikative kompetencer på flere sprog. I denne artikel diskuterer vi denne problemstilling i relation til et projektkursus på bacheloruddannelsen i biokemi på Københavns Universitet. Her har kursets undervisere og to sprogkonsulenter siden 2016 samarbejdet om et tiltag, som skal styrke de studerendes faglige skrivning på dansk og engelsk. I artiklen beskriver vi først selve projektkurset, hvorefter vi præsenterer indholdet på to skriveworkshops, der skal støtte de studerendes arbejde med et biokemisk essay, som de skal skrive på enten dansk eller engelsk. Vi præsenterer og forklarer konkrete øvelser og aktiviteter, som indgår i tiltaget, og som andre, der arbejder med skrivekompetencer på flere sprog, vil kunne inddrage i egne undervisningsforløb. Endelig diskuterer vi, med afsæt i evalueringer, styrker og svagheder ved tiltaget, herunder de problemstillinger og muligheder, der ligger i det tværfaglige samarbejde. </p> Sanne Larsen, Karen Skriver, Katja Årosin Laursen Copyright (c) 2023 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/133905 Mon, 01 May 2023 00:00:00 +0200 Tilhør og anerkendelse – studenterperspektiver på psykosociale problemer i videregående uddannelse https://tidsskrift.dk/dut/article/view/133901 <p>Det er velkendt, at mange studerende på de videregående uddannelser mistrives på forskellige måder og af forskellige årsager. Vi ved dog mindre om, hvordan de oplever at være studerende på en videregående uddannelse. Formålet med denne artikel er at vise, hvilke kampe studerende med psykosociale vanskeligheder kæmper for at føle tilhør til deres uddannelse og at opnå en meningsfuld tilknytning til studie- og læringsmiljøerne. Empirisk bygger artiklen på dybdegående interviews med 47 studerende fra syv danske videregående uddannelsesinstitutioner om deres erfaringer med psykosociale problemer. Artiklen arbejder teoretisk med at analysere psykosociale processer som (manglende) oplevelser af tilhør og anerkendelse. Analytisk vises tre overordnede forhold, der står centralt i studerendes erfaringer med at håndtere psykosociale vanskeligheder i forhold til uddannelse: temporale strukturer, ekstraarbejde og skam. På den baggrund diskuteres, hvordan en øget interesse for de studerendes tilhør kan bidrage til at kvalificere uddannelsesinstitutionernes evne til at rumme unge med psykosociale problemer.</p> Lene Larsen, Aske Stigemo, Trine Wulf-Andersen, Lone Krogh, Annie Aarup Jensen Copyright (c) 2023 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/133901 Mon, 01 May 2023 00:00:00 +0200 DUT Guide on meaningful digital teaching-learning interactions https://tidsskrift.dk/dut/article/view/136265 <p>Digital teaching-learning interactions are never neutral. Rather, they involve a multi-way process with many interactants, motives, materials, and actions affecting students’ sense-making. To make digital interactions meaningful on the students’ part, this guide suggests supporting students’ feelings of autonomy, competence, and relatedness. Based on research and experiences from practice, this guide provides six tips for educators on what to consider and how to plan for meaningful digital teaching-learning interactions in higher education.</p> Maria Hvid Stenalt, Dorte Sidelmann Rossen Copyright (c) 2023 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/136265 Mon, 01 May 2023 00:00:00 +0200 Towards a Pedagogy of Higher Education https://tidsskrift.dk/dut/article/view/136316 <p>Towards a Pedagogy of Higher Education – The Bologna Process, Didaktik and Teaching af Gunnlaugur Magnússon og Johannes Rytzler, Routledge 2022, 151 sider. På engelsk.</p> <p>En ambitiøs og teoretisk bog, der, fra et kritisk-didaktisk perspektiv, giver sit bud på en universitetspædagogik post-Bologna. Bogen er med sit grundige pædagogiske og filosofiske begrebsarbejde et væsentligt bidrag til dansk universitetspædagogik, fordi den udfordrer det dominerende fokus på studerendes læring, kompetenceudvikling og employability og tvinger læseren til at gentænke fundamentale spørgsmål, såsom: Hvad er universitetets pædagogiske rolle? Hvad skal studerende lære, og hvordan? Hvad er underviserens rolle? Hvilket samfund og hvilken verden ønsker vi at leve i?</p> <p>Bogen vil til tider lidt meget og har teoretisk en afsøgende karakter, men dens grundlæggende pædagogisk-didaktiske bidrag fremstår klart og velskrevet. Jeg vil anbefale den til alle, der kerer sig om – og ønsker et sprog for – universitetets pædagogiske opgave.</p> Kasper Anthon Sørensen Copyright (c) 2023 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/136316 Mon, 01 May 2023 00:00:00 +0200 Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser https://tidsskrift.dk/dut/article/view/136298 <p>Madelung, B. (2022). <em>Pædagogisk kompetenceudvikling på videregående uddannelser</em>. Frederiksberg. Frydenlund.</p> <p>Er du ansvarlig for pædagogisk kompetenceudvikling, og/eller er du underviser, der gerne vil for­stå rammerne for egne muligheder for pædagogisk opkvalificering, kan håndbogen <em>Pædagogisk kompetenceudvikling på videregående uddannelser </em>give nye indsigter og inspiration<em>.</em> I bogen er anlagt et holistisk syn i form af institutionel og organisatorisk kontekstualisering af pædagogisk udviklingsarbejde. Ens konkrete kontekst er vigtig at afkode for at forstå samspillet mellem organisation, ledelse og underviser. Bogen er teoretisk funderet og med øvelser undervejs, der kan bruges til at ”’oversætte” teorierne til egen praksis. Dertil kommer præsentation af mange konkrete værktøjer. </p> Hanne Nexø Jensen Copyright (c) 2023 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/136298 Mon, 01 May 2023 00:00:00 +0200 Ubehagelig udvikling https://tidsskrift.dk/dut/article/view/137060 <p>Den nye normal er blevet digital – eller det troede vi, mens corona-pandemien stod på og i månederne, der fulgte. Nu er der løbet mere vand i åen og vi er blevet klogere – eller er vi? For hvad har vi egentlig lært af den periode, hvor universiteterne lukkede ned for campusundervisningen? Hvad betyder det for universitetsundervisernes identitet? Betyder det noget overhovedet? I denne artikel vil jeg bidrage med et indlæg til debatten om, hvad vi kan lære af ubehaget i situationer, hvor der sker en dramatisk ændring af vilkårene for undervisning, eksemplificeret ved dengang i 2020-2022, hvor midlertidig fjernundervisning var hverdag.</p> Mette Krogh Christensen Copyright (c) 2023 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/137060 Mon, 01 May 2023 00:00:00 +0200 DUT har en central rolle i den danske universitetspædagogik https://tidsskrift.dk/dut/article/view/137116 Lars Ulriksen Copyright (c) 2023 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/137116 Mon, 01 May 2023 00:00:00 +0200