Kriterier for artikler

DUT-skabeloner - SKAL BRUGES

Skabelon til DUT Guide

Skabelon til Faglig artikel

Skabelon til Videnskabelig artikel

Skabelon til tabeller, billeder og grafer

Sprog artiklen kan skrives på

 • Dansk
 • Svensk
 • Norsk
 • Engelsk 

Kriterier for videnskabelige artikler

[Titel]

 • Titlen er præcis og tegner et retvisende billede af artiklens indhold 
[Introduktion]
 • Artiklen har et tydeligt formål og/eller forskningsspørgsmål
 • Artiklens forskningsmæssige og/eller praktiske bidrag er beskrevet
[Teori]
 • Centrale begreber er klart beskrevet / defineret

[Metode]

 • Forfatteren beskriver og begrunder udvælgelse af materiale (kvalitative/kvantitative/kilder)
 • Forfatteren argumenterer tilstrækkeligt for valg af analysemetode / fremgangsmåde
 • Den valgte metode er hensigtsmæssig givet artiklens formål/forskningsspørgsmål

[Resultater]

 • Forfatteren dokumenterer sine fund/resultater/påstande (fx ved brug af citater, displays, statistiske analyser)
 • Resultaterne er præsenteret, så det er nemt for læseren at skabe sig et overblik (fx ved brug af figurer, tabeller)

[Diskussion]

 • Artiklens påstande/resultater diskuteres i lyset af den præsenterede teori og/eller forskning
 • Styrker og svagheder ved den valgte fremgangsmåde diskuteres
 • Argumentationen er klar og konsistent og der er belæg for de fremsatte påstande 

[Konklusion]

 • Konklusionen er klar og passende balanceret i lyset af artiklens styrker og svagheder

[Sprog]

 • Sproget er klart og ikke unødig kompliceret

[Referencer]

 • Følg seneste APA-standarder


Kriterier for faglige artikler

[Titel]

 • Er titlen præcis, og tegner den et retvisende billede af artiklens indhold?

[Problemstilling]

 • Er der gjort tydeligt rede for den pædagogiske problemstilling, som har motiveret artiklen?
 • Er den pædagogiske problemstilling væsentlig, aktuel og af tilpas almen interesse?

[Litteratur]

 • Er centrale begreber klart beskrevet?
 • Henviser forfatteren til relevant universitetspædagogisk eller anden emnerelevant litteratur? 

[Initiativ]

 • Er initiativet beskrevet så detaljeret, at det vil kunne eftergøres af andre?
 • Beskriver forfatteren, hvad han eller hun ønskede at opnå med initiativet?

[Kontekst]

 • Er konteksten fyldigt beskrevet (fx holdstørrelser, undervisningsformer, eksamensformer)?

[Resultat]

 • Vurderer forfatteren, om handlingen har haft den ønskede virkning?
 • Er der observationer eller andet empirisk materiale, som belyser en (evt. manglende) virkning?

[Diskussion]

 • Diskuterer forfatteren artiklens pointer/resultater i lyset af den præsenterede litteratur?
 • Forholder forfatteren sig kritisk til både styrker og svagheder ved egne handlinger/initiativer?

[Konklusion]

 • Er konklusionen klar og balanceret givet initiativets styrker og svagheder?

[Sprog]

 • Er sproget klart og ikke unødig kompliceret?

[Referencer]

 • Følg seneste APA-standarder

Kriterier for DUT Guides

En DUT Guide skal indeholde følgende: 

 • En titel som begynder med ’DUT Guide: [Emne]’
 • Et kort abstract med titlen ’Abstract’ (maksimalt 100 ord)
 • Et baggrundsafsnit med titlen ’Baggrund’, som er et koncentrat af den aktuelle forskningsbaserede viden om de vigtigste generiske principper inden for emnet (maksimalt 500 ord)
 • En indrammet boks på side 1 med titlen ’Praksispunkter’, som i bulletpoints opsummerer de konkrete tips for pædagogisk praksis (maksimalt 10 tips og 75 ord). Hvert tip (bullet) starter med et verbum i bydeform, fx:
  • Giv feed-forward
  • Udarbejd en rubric sammen med dine studerende 
  • Lav et blueprint for indholdet af din eksamen 
  • Sammensæt teams efter maksimal diversitet 
  • Osv.
 • Efter baggrundsafsnittet følger forklaringer af hver af de udvalgte tips med henvisning til relevant litteratur. Hvert tip er forklaret under sin egen overskrift, som er ’Tip 1’ og en underoverskrift, som er teksten fra bullit 1 fra boksen med ’Praksis Punkter’
 • En konklusion med titlen ’Konklusion’
 • En referenceliste med titlen ’Referencer’
 • Ordgrænse for artikelformatet ekskl. referencer (maksimalt 3.000 ord)