Barrierer for det gode ph.d.-forløb og udvikling af et cafétilbud i biblioteket

Forfattere

  • Lone Bredahl Jensen Syddansk Universitet
  • Katrine Astrup Jacobsen Syddansk Universitet
  • Kamilla Jensen Husen Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v13i25.96698

Resumé

Denne artikel formidler et projekt, der blev gennemført i Syddansk Universitetsbib-liotek for at udvikle et støttetilbud til ph.d.-studerende. Projektet skulle dels afdæk-ke interessen, dels udvikle tilbuddets nærmere form og indhold. En bagvedliggende tanke var, at tilbuddet – for at blive en succes – skulle adressere de barrierer, ph.d.-studerende oplever i deres ph.d.-forløb.
Personlige interviews med ph.d.-studerende pegede på dårlig vejlederrelation, un-dervisningspres og manglende kendskab til egen organisation og rettigheder som nogle af de oplevede barrierer. Konsekvenserne var bl.a. oplevede dårlige kompe-tencer i tidsstyring og informationssøgning samt, på den psykosociale side, ensom-hed, faglig usikkerhed og dårlig trivsel.
På den baggrund har biblioteket udviklet et cafétilbud med det formål at understøt-te fagligt og socialt netværk blandt ph.d.-studerende på tværs af fagområder.
Det er forventningen, at projektets metode og resultater kan være til inspiration for andre, der er i berøring med studerende og ph.d.-studerende, f.eks. gennem vejled-ning eller andre supportfunktioner på videregående uddannelsesinstitutioner.

Forfatterbiografier

Lone Bredahl Jensen, Syddansk Universitet

Forskningsbibliotekar, ph.d., cand.negot., Syddansk Universitetsbibliotek

 

Lone arbejder særligt med forskerservice og betjening af forskere inden for det samfundsvidenskabelige område. Lone leder bibliotekets Temaforum for RCR (Responsible Conduct of Research), der organiserer SDU’s ph.d.-kurser i ansvarlig forskningspraksis, og indgår også i driften og udviklingen af den ny ph.d.-café i biblioteket. Lone er ph.d. i forbrugeradfærd og har arbejdet med udviklingsprojekter i flere organisationer, inden hun kom til biblioteket i 2014.

Katrine Astrup Jacobsen, Syddansk Universitet

Forskningsbibliotekar, cand.scient., Syddansk Universitetsbibliotek

 

Katrine arbejder med forskellige biblioteksservices, både de traditionelle som materialeanskaffelse og formidling af bibliotekets ressourcer indenfor ingeniørfagene samt nyere tiltag inden for forskerservice, bl.a. koordinerer Katrine afviklingen af bibliotekets ph.d.-caféer. Katrine er cand.scient. i biomedicin.

Kamilla Jensen Husen, Syddansk Universitet

Forskningsbibliotekar, ph.d.-studerende, cand.mag., Syddansk Universitetsbibliotek

 

Kamilla arbejder primært med materialeanskaffelse, vejledning og forskerservice inden for nordiske sprog og litteratur. Derudover har Kamilla forskellige opgaver inden for informationssøgning. Kamilla er i gang med en ph.d. i moderne dansk litteratur og er cand.mag. i dansk.

Downloads

Publiceret

2018-09-27

Citation/Eksport

Jensen, L. B., Jacobsen, K. A., & Husen, K. J. (2018). Barrierer for det gode ph.d.-forløb og udvikling af et cafétilbud i biblioteket. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 13(25), 71–90. https://doi.org/10.7146/dut.v13i25.96698