Til forfattere

Tidsskrift for ARBEJDSliv er et primært dansksproget, internationalt, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet udkommer 4 gange om året. Det udgives af Center for Studier i Arbejdsliv (CSA) i samarbejde med WERKs Grafiske Hus a|s.

Tidsskriftet indeholder:

 • Faglige artikler; typisk 4 - 6 i hvert nummer
 • En kronik og debatindlæg
 • Boganmeldelser

Målsætning
Tidsskrift for ARBEJDSliv har som mål at skabe et forum for formidling, kritik og debat mellem forskere og praktikere, der beskæftiger sig med arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet sigter på at formidle forskningsbaseret viden til forskere, undervisere, praktikere og andre med interesse for området. Desuden har det som mål at være forum for en kritisk debat om såvel de faktiske som de ønskelige forandringer af arbejdslivet.

Bemærk at artiklerne skal ligge indenfor tidsskriftets formål.

Tværfaglig profil
Tidsskriftet har en tværfaglig profil, og tilstræber en kritisk vinkel på de eksisterende teoretiske og politiske diskurser om arbejdslivet. Det bringer både artikler med vægt på teoretisk diskussion og artikler, der bygger på empiriske undersøgelser og praksisnære problemstillinger.
Tidsskriftet bringer kun artikler, der ikke tidligere har været publiceret på skandinaviske sprog.

Bedømmelse
De videnskabelige artikler sendes til anonym bedømmelse hos to personer med kompetence inden for artiklens emne. Bedømmelsen er dobbelt anonym, hvilket betyder at bedømmerne ikke får oplyst forfatterens identitet, og at forfatteren ikke får oplyst, hvem der er bedømmere.
Bedømmernes vurderinger sendes sammen med redaktionens vurdering til forfatteren, som – hvis artiklen ikke afvises, eller antages som den foreligger – får lejlighed til at forbedre artiklen.

Indsendelse af manuskript
Manuskripter kan indsendes uopfordret til tidsskriftets sekretariat eller, efter aftale, til én af redaktørerne.
Manuskripter indsendes i første omgang elektronisk med navn, adresse, e-mail-adresse, stilling og institution. Disse forfatteroplysninger skal stå på en separat forside, som redaktionen ikke medsender til bedømmerne. Forfatteren bør også sikre, at for eksempel noter ikke direkte afslører forfatterens identitet.
Den endelige version af manuskriptet fremsendes elektronisk til den redaktør, der har været din kontaktperson.

Bemærk tidsskriftets formater og standarder, der skal følges ved indsendelse af artikel.

Omfang

 • Videnskabelige artikler: normen er 40.000-50.000 tegn inklusive mellemrum
  Afvigelser herfra kan drøftes med redaktionen
 • Debatartikler: 5.000-10.000 tegn inklusive mellemrum
 • Kronikker: 10.000-30.000 tegn inklusive mellemrum.

Manchet og engelsk abstract
Artikler skal ledsages af en manchet, d.v.s. en 5 –10 liniers ’appetitvækker’, der indledningsvis beskriver artiklens tema og centrale indhold.
Forfatteren skal desuden vedlægge et 20-30 liniers resumé på engelsk med engelsk titel. Forfatteren bør sikre at der indgår relevante søgeord i både dansk og engelsk titel og undertitel samt i det engelske abstract.
Endelig skal der være følgende oplysninger om forfatteren: navn, uddannelse, stilling, ansættelsessted, e-mail-adresse.

Copyright
Tidsskriftet har sammen med forfatteren copyright til publicerede artikler. Forfatteren accepterer ved publicering, at samme artikel ikke må offentliggøres andre steder uden tilladelse fra Tidsskrift for Arbejdsliv, hverken i trykt eller elektronisk form. Forfatteren kan dog frit publicere artiklen på engelsk eller andre ikke-skandinaviske sprog uden tilladelse fra tidsskriftet. Forfatteren kan også uden tilladelse kopiere artiklen til privat brug og i forbindelse med sin egen undervisning.

Forfatteren accepterer desuden at tidsskriftet gør artiklen tilgængelig i elektronisk form på tidsskriftets hjemmeside et år efter udgivelsen i trykt form. Forfatteren accepterer at tidsskriftet overfor tredje part kan håndhæve de rettigheder som copyrighten indebærer.

Beskrivelse af processen

 1. Forfatteren kan eventuelt starte med at indsende en synopse, det vil sige en halv til en hel side med et resumé af artiklens indhold. Redaktionen vil give forfatteren en tilbagemelding om det skønnes at kunne blive til en artikel, der er egnet til publicering
 2. Forfatteren indsender et forslag til artikel og anvender disse retningslinier for artikler
 3. Forfatteren får en kvittering for modtagelsen og et par af redaktionens medlemmer læser artiklen og vurderer om den er relevant og opfylder kriterierne
 4. Enten får forfatteren artiklen retur med en afvisning eller med en opfordring om at revidere den, så den opfylder kravene
 5. Eller artiklen sendes direkte til to anonyme bedømmere
 6. Forfatteren får de to bedømmelser sammen med redaktionens kommentarer og forslag. Det varer typisk mellem en og to måneder
 7. Forfatteren reviderer artiklen med udgangspunkt i bedømmelserne, hvis den ikke er blevet afvist eller antaget uden videre. Forfatteren får typisk mellem en og to måneder til denne revision. Det forudsættes at forfatteren selv læser korrektur på sit manuskript og checker at det følger retningslinierne i denne vejledning
 8. Redaktionen modtager artiklen og vurderer om den er forbedret, så den kan publiceres. Ellers kan forfatteren få en opfordring om at revidere dele af artiklen. Det kan blandt andet dreje sig om mangler i litteraturliste, referencer, tabeller, o.l.
 9. Når redaktionen har modtaget det endelige manuskript sender vi det til korrekturlæsning, opsætning og trykning
 10. Når artiklen er sat op bliver den sendt til forfatteren til endelig accept. I denne proces rettes kun opsætnings- og korrekturfejl.
 11. Forfatteren modtager tre forfattereksemplarer af tidsskriftet med posten.
 12. Efter et års karantæne bliver artiklen gjort frit tilgængelig på tidsskriftets hjemmeside.

Bemærk tidsskriftets politikker, der blandt andet sætter grænser for antal forfattere per artikel og for antal artikler per år.