Redaktionelle politikker

Tidsskrift for Arbejdsliv har en række politikker og procedurer, som skal sikre en høj kvalitet af artiklerne. Reglerne skal sikre uafhængighed af specifikke fagmiljøer og at tidsskriftet ikke bliver talerør for enkeltforfattere eller specifikke fagmiljøer.

Redaktionen: Redaktionen sammensættes bredt med repræsentanter for flest mulige miljøer indenfor arbejdslivsfeltet. Hovedredaktøren vælges blandt redaktionen og valget stadfæstes på CSAs generalforsamling. Hovedredaktøren bør ikke besætte posten i mere end fem år.

Økonomisk uafhængighed: Tidsskriftet er uafhængigt af økonomiske og partipolitiske interesser. Tidsskriftet reklamerer ikke for produkter eller serviceydelser, med undtagelse af konferencer og tidsskriftets egne temanumre. Hvis fagmiljøer giver et særligt økonomisk bidrag til tidsskriftet, berettiger det ikke til indflydelse på den redaktionelle linje.

Peerreview: Alle artikler som redaktørerne skønner er egnede sendes til bedømmelse hos to forskere som er eksperter indenfor den enkelte artikels fagfelt. Bedømmerne vælges så vidt muligt fra forskellige fagmiljøer. Redaktionen kan afvise artikler, hvis de ikke ligger indenfor tidsskriftets formål eller hvis den generelle akademiske standard skønnes at være for lav til at artiklen vil få en positiv bedømmelse. I sidstnævnte tilfælde inddrages en anden redaktør i vurderingen.  Forfatterne får en kortfattet begrundelse for afslaget.

Bedømmerne udvælges så vidt muligt fra forskellige fagmiljøer. Som hovedregel vælges bedømmere med forskningsbaggrund, men i særlige tilfælde kan bedømmerne også vælges blandt praktikkere indenfor et specifikt fagfelt. Bedømmerne udvælges af redaktøren for artiklen. Redaktøren skal i udgangspunktet følge bedømmernes anbefalinger, men kan i samråd med temaredaktionen fravige åbenlyst urimelige eller sjuskede bedømmelser. Redaktøren giver på baggrund af de to bedømmelser normalt sine anbefalinger til hvilken strategi forfatteren kan følge i revisionen. Selv om en eller begge bedømmere afviser en artikel, kan redaktøren give forfatteren mulighed for at revidere artiklen, men den skal til fornyet bedømmelse efterfølgende.

Temanumre: Tidsskriftet benytter sig løbende af temanumre for at skabe nye interessante vinkler på arbejdslivsforskningen og for at styrke arbejdslivsfeltet ved at ’drive’ forskningsartikler frem. Teamredaktionen kan suppleres med eksterne redaktører med ekspertise indenfor temaet med henblik på at sikre at der indsendes mange kvalificerede bidrag til bedømmelse, og at assistere med at finde mulige bedømmere. Temaredaktørerne skal spænde over mere end ét fagmiljø. Hvis en temaredaktør ønsker at publicerer i et temanummer, arrangerer temaredaktionen procedurer som sikrer en uafhængig bedømmelse af redaktørens artikel. Proceduren skal godkendes af hovedredaktøren eller, hvis denne er i temaredaktionen eller fagmiljøet, ved høring i hele redaktionen.

Forfattere: Samme forfatter må som udgangspunkt ikke medvirke på flere artikler i samme tidsskriftnummer eller som forfatter på artikler i mere end to tidsskriftnumre per år.  Der må som udgangspunkt højst være fire forfattere på en artikel. Samtlige forfattere skal have bidraget substantielt til artiklens indhold. Afvigelser skal godkendes af temaredaktionen ud fra en specifik skriftlig begrundelse. Tidsskriftet opfordrer til at man følger Vancouver-reglerne.