Om tidsskriftet

Fokus og område

Tidsskrift for Arbejdsliv er et primært dansksproget, internationalt, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet udkommer 4 gange om året.

Målsætning
Tidsskrift for Arbejdsliv har som formål at skabe et forum for formidling, kritik og debat mellem forskere og praktikere, der beskæftiger sig med arbejdslivet, arbejdsmiljøet og arbejdsmarkedet. Det sigter dels på at formidle forskningsbaseret viden til forskere, undervisere, praktikere, studerende og andre med inter-esse for området, dels på at være forum for en kritisk debat om såvel faktiske som ønskelige forandringer af arbejdslivet. Tidsskriftet har fokus på arbejdet og det arbejdende menneske, på arbejdets betydning og arbejdets kulturer, på arbejdsmiljøet og arbejdsmarkedet samt reguleringen heraf. Tidsskriftet er åbent både for tværfaglig forskning og for bidrag forankret i bestemte faglige traditioner som sociologi, psykologi, historie, jura, økonomi, industrial relations og organisationsteori. De artikler, der optages, kan have vægt på teoretiske og metodiske problemstillinger eller på empiriske undersøgelser. De kan have karakter af grundforskning eller af anvendelsesorienteret forskning. Bidrag, som går i kritisk dialog med eksisterende teoretiske og politiske diskurser og er med til at udvikle disse, er i særlig grad velkomne. Debatindlæg med kommentarer til tidligere artikler eller til den faglige og politiske udvikling i arbejdslivet modtages også gerne. Tidsskriftet er primært et dansk forum. Det udelukker dog ikke, at også internationale problemstillinger tages op, eller at væsentlige udenlandske bidrag overs.

Tværfaglig profil
Tidsskriftet har en tværfaglig profil, og tilstræber en kritisk vinkel på de eksisterende teoretiske og politiske diskurser om arbejdslivet. Det bringer både artikler med vægt på teoretisk diskussion og artikler, der bygger på empiriske undersøgelser og praksisnære problemstillinger. Udover de forskningsbaserede artikler er der en nyhedssektion, en debatsektion og en sektion med anmeldelser af publikationer indenfor området.

Peer review-proces

Alle artikler som redaktørerne skønner er egnede sendes til bedømmelse hos to forskere som er eksperter indenfor den enkelte artikels fagfelt. Bedømmerne vælges så vidt muligt fra forskellige fagmiljøer.

Redaktionen kan afvise artikler, hvis de ikke ligger indenfor tidsskriftets formål eller hvis den generelle akademiske standard skønnes at være for lav til at artiklen vil få en positiv bedømmelse. I sidstnævnte tilfælde inddrages en anden redaktør i vurderingen. Forfatterne får en kortfattet begrundelse for afslaget.

Bedømmerne udvælges så vidt muligt fra forskellige fagmiljøer. Som hovedregel vælges bedømmere med forskningsbaggrund, men i særlige tilfælde kan bedømmerne også vælges blandt praktikkere indenfor et specifikt fagfelt. Bedømmerne udvælges af redaktøren for artiklen. Redaktøren skal i udgangspunktet følge bedømmernes anbefalinger, men kan i samråd med temaredaktionen fravige åbenlyst urimelige eller sjuskede bedømmelser.

Redaktøren giver på baggrund af de to bedømmelser normalt sine anbefalinger til hvilken strategi forfatteren kan følge i revisionen. Selv om en eller begge bedømmere afviser en artikel, kan redaktøren give forfatteren mulighed for at revidere artiklen, men den skal til fornyet bedømmelse efterfølgende.

Publiceringshyppighed

Tidsskrift for Arbejdsliv udkommer 4 gange om året. Tidsskriftet indeholder:

  • Faglige artikler; typisk 4 - 6 i hvert nummer
  • En kronik og debatindlæg
  • Boganmeldelser

Abonnement

Abonnér på Tidsskrift for Arbejdsliv for blot 495,- om året for enkeltpersoner og 255,- for studerende. Institutioner kan købe et udvidet abonnement. Derudover sælges enkeltnumre her.