Konstitutionen av den speciella pedagogiken i en barncentrerad förskola för alla

Att analysera politiska styrinstrument utifrån diskursteoretisk ram

Forfattere

  • Linda Palla Fil dr, lektor

DOI:

https://doi.org/10.7146/spf.v7i2.109511

Nøgleord:

diskurs, diskursanalys, diskursteori, läroplan, specialpedagogik, inkludering, pedagogik, styrdokument, svensk förskola för alla barn, utbildning

Resumé

This paper identifies and analyzes what constitutes special education in the revised Swedish
preschool curriculum. The paper also contributes with an analytical mode of understanding
political, as well as other, documents, in, for example, an educational system. The analytical
strategy is mainly built upon discourse theory and discourse analysis, using the ideas of
Ernesto Lacalu, Chantal Mouffe and Michel Foucault. The results show a fortified
hegemonic discourse about a preschool for all children, where child-centred and inclusive
approaches are dominant and where special education, to a large extent, is constituted by
more management, stimulation and special support. The paper raises questions about the
possible effects the hegemonic discourse may contribute to.
Nyckelord: diskurs, diskursanalys, diskursteori, läroplan, specialpedagogik, inkludering,
pedagogik, styrdokument, svensk förskola för alla barn, utbildning

Referencer

Alvesson, Mats, och Kaj Sköldberg. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur, 1994.
Assarsson, Inger. ”Talet om en skola för alla: Pedagogers meningskonstruktion i ett
politiskt uppdrag.” Doktorsavhandling, Malmö Högskola, 2007.
Axelsson, Thom, och Jonas Qvarsebo. Maktens skepnader och effekter: Maktanalys i
Foucaults anda, Lund: Studentlitteratur, 2017.
Börjesson, Mats. Diskurser och konstruktioner: En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur,
2003.
Börjesson, Mats, och Eva Palmblad. ”Introduktion.” I Diskursanalys i praktiken, redigerad
av Mats Börjesson, och Eva Palmblad, 7–28. Malmö: Liber, 2007.
Fairclough, Norman. Language and power. Essex: Pearson Education Ltd., 1989.
Fairclough, Norman. Language and power. Essex: Pearson Education Ltd., 2001.
Fairclough, Norman. Analysing discourse: Textual analysis for social research. London &
New York: Routledge, 2003.
Foucault, Michel. Vetandets arkeologi. Lund: Arkiv förlag, 1969/2002.
Foucault, Michel. Diskursens ordning: Installationsföreläsning vid Collège de France den
2 december 1970. Stockholm & Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1971/1993. Foucault, Michel. Diskursernas kamp: Texter i urval av Thomas Götselius & Ulf Olsson.
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 2008.
Laclau, Ernesto, och Chantal Mouffe. Det radikale demokrati: Diskursteorins politiska
perspektiv. Frederiksberg: Roskilde universitetsforlag, 2002.
Laclau, Ernesto, och Chantal Mouffe. Hegemonin och den socialistiska strategin.
Göteborg/Stockholm: Glänta Produktion/Vertigo Förlag, 1985/2008.
Laclau, Ernesto, and Roy Bhaskar. ”Discourse Theory vs Critical Realism.” Alethia, 1, no.
2 (1998): 9-14.
Persson, Sven. ”Pedagogiska relationer i förskolan”. I Förskola tidig intervention,
redigerad av Ingegerd Tallberg Broman, 119-138. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2015.
https://publikationer.vr.se/produkt/forskola-tidig-intervention/
Prop. 1984/85:209. Proposition om förskola för alla barn. Stockholm:
Socialdepartementet, 1985.
SFS 2010: 800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet, 2010.
Skolinspektionen. Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. Stockholm:
Skolinspektionen, 2017.
SKOLFS 1998:16. Läroplan för förskolan: Lpfö 98. Stockholm: Utbildningsdepartementet,
2001.
SKOLFS 1998:16. Läroplan för förskolan Lpfö 98: Reviderad 2010. Stockholm:
Skolverket, 2010.
SKOLFS 1998:16. Läroplan för förskolan Lpfö 98: Reviderad 2016. Stockholm:
Skolverket, 2016.
SKOLFS 2018:50. Förordning om läroplan för förskolan; Utfärdad den 23 augusti 2018.
Stockholm: Skolverket, 2018.
Socialstyrelsens allmänna råd 1991:1. Barnomsorgen är för alla barn. Stockholm:
Socialstyrelsen, 1991.
Socialstyrelsens allmänna råd 1987:3. Pedagogiskt program för förskolan. Stockholm:
Socialstyrelsen, 1993.
SOU 1997:157. Att erövra omvärlden. Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1997.
Tallberg Broman, Ingegerd. ”Förskola till stöd för barns utveckling och lärande”. I
Förskola tidig intervention, redigerad av Ingegerd Tallberg Broman, 16-59. Stockholm:
Vetenskapsrådet, 2015. https://publikationer.vr.se/produkt/forskola-tidig-intervention/
UNESCO. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs
Education, UNESCO, 1994. http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF
Vallberg Roth, Ann-Christine. ”Bedömning och dokumentation i förskola”. I Förskola:
Tidig intervention, redigerad av Ingegerd Tallberg Broman, 54-83. Stockholm:
Vetenskapsrådet, 2015.
https://publikationer.vr.se/produkt/forskola-tidig-intervention/
Winther Jørgensen, Marianne, och Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod.
Lund: Studentlitteratur, 2000.

Downloads

Publiceret

2018-12-31

Citation/Eksport

Palla, L. (2018). Konstitutionen av den speciella pedagogiken i en barncentrerad förskola för alla: Att analysera politiska styrinstrument utifrån diskursteoretisk ram. Studier I Pædagogisk Filosofi, 7(2), 36–57. https://doi.org/10.7146/spf.v7i2.109511

Nummer

Sektion

Artikler uden for tema