https://tidsskrift.dk/spf/issue/feed Studier i Pædagogisk Filosofi 2020-09-20T08:02:01+02:00 Jørgen Huggler johu@edu.au.dk Open Journal Systems Tidsskrift for pædagogisk filosofi i Norden https://tidsskrift.dk/spf/article/view/121088 Indledning 2020-09-20T08:00:47+02:00 Johannes Adamsen JOAD@via.dk Carla Birgitte Nielsen cbni1@ucl.dk Merete Wiberg wiberg@edu.au.dk <p>Indledning</p> 2020-06-24T14:57:43+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/spf/article/view/111186 Teoretisk pædagogik 2020-09-20T08:01:47+02:00 Thyge Winther-Jensen twj@edu.au.dk <p>Den historiske udvikling af teoretisk pædagogik i dansk sammenhæng.</p> 2020-06-24T14:40:40+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/spf/article/view/110456 Om og for praksis 2020-09-20T08:01:32+02:00 Jan Jaap Rothuizen jjr@via.dk <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11pt;">I bestræbelsen på at placere et gennemført forskningsprojekt undersøges om det kan knyttes an til den åndsvidenskabelige pædagogik, der i Tyskland og Nederlandene dominerede den akademiske pædagogik i den første to tredjedel af det 20. århundrede. Der var gode grunde til at denne akademiske disciplin blev udkonkurreret at hhv. en empirisk-analytisk og en kritisk-emancipatorisk tilgang, men udfordringen af at etablere en pædagogisk videnskab der hverken er teknisk eller normativ er fortsat aktuel. Den åndsvidenskabelige pædagogik fik sin egenart af, at den søgte at manifestere sig på feltet mellem det man kan vide om barnet og det barnet kan blive til. I en kritisk gennemgang foreslås, at det er muligt at holde fast ved ønsket om en pædagogisk videnskab om og for praksis, når man forankrer den i pædagogikkens karakter af at være et projekt. Pædagogik bliver derved til en handlingsvidenskab, der er hjemsted for forskningsprojekter som det projekt der præsenteres i artiklens begyndelse. </span></p> 2020-06-24T14:44:36+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/spf/article/view/110883 Det pædagogiske paradoks 2020-09-20T08:01:18+02:00 Henrik Vase Frandsen henrikfr@hotmail.com <p>Artiklen vil diskutere det pædagogiske paradoks primært ud fra D. Benner. Artiklen hævder, at det pædagogiske paradoks hviler på en forståelse af frihed, der hos Benner er underbelyst, og en idé om autenticitet, der ender i det isolerede Selv. Jeg foreslår her over for at studere appellens fænomen m.h.p. at indkredse en idé om frihed, der ikke udelukker enhver ydre indflydelse.</p> 2020-06-24T14:45:31+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/spf/article/view/110906 Den transnationale uddannelsesrevolutions opløsning af pædagogikkens egenart 2020-09-20T08:02:01+02:00 Frederik Pio frpi@dpu.dk <p>Artiklen perspektiverer på&nbsp;den almene pædagogiks aktuelle, pressede tilstand, i lyset af de centrale, transnationale udviklingstendenser inden for uddannelsesstyring der har gjort sig gældende de sidste ca. 25-30 år. Dette gøres, ved at tage afsæt i de såkaldte <em>antinomier</em>, som en række pædagogiske forskere har forholdt sig til som definerende for moderne pædagogik. Denne tematik blevet sat på dagsordenen af aktuelle uddannelsesforskere som bl.a. Alexander von Oettingen; Michael Uljens; Lars Løvlie; Gert Biesta, Birgit Schaffar og Dietrich Benner. Oettingen ser&nbsp;nærmere bestemt&nbsp;spørgsmålet om pædagogisk professionalitet som spaltet i fire antinomiske paradokser, der angår (i) Rationalisering (sociologi); (ii) Pluralisering (kultur); (iii) Individualisering (psykologi) og (iv) Civilisering (natur, filosofi) (Oettingen i Kristensen &amp; Laursen: 2012, s. 531-549). Disse pædagogiske paradoksaliteter har en rod bl.a. hos Kant, Rousseau og Herbart. Artiklen søger gennem fokusering af&nbsp;sådanne pædagogiske antinomier eller paradokser (omkring pædagogikkens videns-, værdi-, institutions- samt handlings-problem, jf. Oettingen: 2010) at vise, hvorledes den transnationale uddannelsesrevolution de sidste 25-30 år har udtyndet den almenpædagogiske undermuring af begreberne: I.&nbsp;<em>professionalitet, II. læring, III. autenticitet og IV. dannelse</em>. Dermed&nbsp;fokuseres de almenpædagogiske problemstillinger der kendetegner disse fire begreber. Dette gøres for at vise, hvorledes den transnationale uddannelsesstyring i dette lys udgør en bekymrende afvikling eller sammenklapning af pædagogikkens almene grundtræk.</p> 2020-06-24T14:36:07+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/spf/article/view/110509 Pædagogikken i videnskabernes mosaik 2020-09-20T08:01:01+02:00 Hans Siggaard Jensen hsj@edu.au.dk <p>En analyse af de videns- og forskningsformer der bestemmer pædagogikens karakter. Der sondres mellem tre 1. forskning om hver der virker, 2. forskning med henblik på at forklare og forstå - dvs. udvikle teorier og 3. forskning der søger anvendelse af teorier i et nødvendigt samspil med filosofisk antropologi og etik.&nbsp;</p> 2020-06-24T14:47:13+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/spf/article/view/121091 Mindeord 2020-09-20T08:00:17+02:00 Hans Vejleskov hans@vejleskov.dk Jørgen Huggler johu@edu.au.dk Oliver Kauffmann kauffmann@edu.au.dk <p>Mindeord om Thyge-Winther Jensen</p> 2020-06-24T15:10:15+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/spf/article/view/121089 Michael Rasmussen (red.): Mennesket og det andet – bidrag til den eksistentielle fænomenologi 2020-09-20T08:00:32+02:00 Bill Cleary bcl@kp.dk 2020-06-24T15:02:46+02:00 ##submission.copyrightStatement##