Nyt Nummer + Call For Papers (Deadline 1. November 2020)

2020-07-02

Nyt nummer

Et nyt nummer - 2019, nr. 2 - "Pædagogikkens egenart - er blevet publiceret og kan findes her: https://tidsskrift.dk/spf/issue/view/8794


CALL FOR PAPERS:

Post-coronial education: What lessons can we learn from the pandemic?

Guest editors: Knut Ove Æsøy, OsloMet,

Kamran Namdar, Mälardalen University,

Partow Izadi, University of Lapland in Rovaniemi

This is a call for papers to a special issue of the Nordic journal Studier i Pædagogisk Filosofi (Studies in Philosophy of Education) exploring the connection between the corona pandemic and education.

The corona pandemic is the kind of natural phenomenon that from time to time besets human culture. Education is an important part of human culture that might change due to the pandemic. The spring of 2020 has proven how adaptable human beings are. Most of the changes in different educational institutions have resulted from a political state of emergency. These changes might have long-term consequences, both in way of educational practices and the education mindset. In the wake of the coronavirus pandemic, a variety of basic educational issues may have attracted renewed interest. The pandemic may revitalize questions about human existence, which may have implications for both the educational practice and mindset. This interaction between nature and the human ability to adapt and construct is not new, and we will welcome papers clarifying philosophical thoughts of the past in relation to the pandemic situation. We will also be happy to receive more future- oriented papers on post-coronial education or papers that discuss more specifically the pandemic’s political implications for different educational systems from kindergarten to university. This could pertain to science, religiousness, ethics, affiliation, motivation, play, motor skills, boredom, social inequalities, nationalism, and the school as the arena of Bildung.

We would like to receive a large variety of contributions, both in terms of perspectives and forms of expressions, but this kind of future-oriented reflection requires stringent theoretical arguments and nuanced discussion.

 

Dette er en invitasjon til å bidra til et temanummer i tidsskriftet Studier i Pædagogisk Filosofi som åpner for utforskning og refleksjon omkring coronapandemien og dens innvirkning på utdanningssystemet.

Coronapandemien er en del av naturen som til enkelte tider innhenter mennesket og som kan vende om på vår kultur og sosiale praksis. Utdanningssystemet er en vesentlig del av den sosiale praksisen som pandemien kan endre. I løpet av våren 2020 har vi sett eksempler på endringsvilje og nytenking i utdanningssystemet. Dette kan være et uttrykk for den unntakstilstanden som pandemien forårsaket politisk, men det kan også være at disse endringene har langtrekkende konsekvenser både når det gjelder vår måte å tenke på og vår sosiale praksis. I kjølvannet av en ny praksis kan ulike pedagogiske grunnproblemer stå klarere og pandemien kan revitalisere sider ved den menneskelige eksistens som kan få vidtrekkende konsekvenser for innholdet i ulike utdanningsinstitusjoner og arbeidet med å erkjenne kunnskap som skal være til hjelp i utdanningssystemet. Dette er ikkje en ny tematikk innenfor filosofi og vi vil gjerne ta imot ide-historiske tekster som drøfter tidligere tenking omkring naturens innvirkning på mennesket og vår skaperkraft, eller mer framtidsretta tekster som undersøker framtidige konsekvenser av coronapandemien.

Vi vil gjerne motta arbeid som diskuterer mer konkrete pedagogiske tema som utdanningsvitenskap, religiøsitet, etikk, tilhørighet, lek, motoriske ferdigheter, motivasjon, kjedsomhet, sosiale ulikheter, nasjonalisme, og skolen som danningsarena. Kan det komme noe godt ut av naturens påvirkning på mennesket? Hva kan vi lære av de tiltakene som er gjort innenfor utdanningssystemet? Eller, hvilke tanker har dette satt i gang i ditt eget arbeid som forsker eller underviser? Vi vil presiser at denne formen for framtidsspekulasjon krever høy grad av teoretisk argumentasjon og nyansering.

Vi er åpen for et mangfold av bidrag, både når det gjelder tema og uttrykksform.

Deadline: 1. November 2020.