Teknologiforstyrrelser i læreruddannelsens danskfag

- på vej med danskfaglige teknologiforståelser i læreruddannelse

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136093

Resumé

Denne artikel bidrager med ny forskning inden for teknologiforståelse i læreruddannelsens danskfag. I fokus er perspektiver på hvordan teknologi- og materialitetsforståelser gennem danskunderviseres handlinger, overvejelser og erkendelser både bliver forstyrret men også former dansk. Artiklen tager afsæt i empiri fra projektet Kompetenceløft for teknologiforståelse på Læreruddannelsen (2019-2022). Vi analyserer tre cases, hvor vi følger danskundervisere fra læreruddannelsens deltagelse i læringslaboratorier. Vi trækker på fagdidaktiske studier og indkredser danskfaget som en foranderlig social konstruktion med en stabil kerne. Vi udnytter også teoretiske begreber om forstyrrelse og erfaring, til at analysere de tre cases. Undersøgelsen af forstyrrelser viser tegn på nye former for danskfaglig teknologiforståelse, der opstår i og med laboratoriearbejde, hvor analoge såvel som digitale teknologier bringes sammen med undervisernes erfaringer med læreruddannelsens danskfag. Materialitet, teknologier, danskundervisere og danskfaget formes her på nye måder. Undersøgelsen viser dog også, at danskunderviserne ikke udelukkende oplever forstyrrelserne som produktive, eller som bidragende udvidelser af læreruddannelsens danskfag.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Andersen, B. L., Andersen, L. B., Ebsen, R. O., Fonfara, A. M., Hjorth, M., Jepsen, K. N., Lorentzen, R. F., Madsen, P. H., Møller, L., Nielsen, L., Prætorius, J. L., Petersen, N. A. I., Rehder, M. M., & Schou, D. V. (2021). National undersøgelse af grundlag for udviklingslaboratorier som metode til fag- og kompetenceudvikling i teknologiforståelse som led i dansk og PL på Læreruddannelsen. Danske Professionshøjskoler. Lokaliseret d. 9. juni 2023 på: https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/152541622/Projektnotat_grundlag_for_teknologiforst_else.pdf

Andersen, B. L., Nielsen, L., Rehder, M. M., Andersen, L. B., Hjorth, M., Jepsen, K. N., & Petersen, N. A. I. (2021). Teknologiforståelse på læreruddannelsen: Kulturelle forudsætninger for faglig integration og kompetenceudvikling i eksisterende undervisnings-og grundfag. Learning Tech, (10), 269-295.

Basballe, D. A., Hjorth, M., Iversen, O. S., Caspersen, M., Hansen, B. L., & Kanstrup, K. H. (2021). Gap-analyse af teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem fra grundskole til ungdomsuddannelser. Lokaliseret d. 14. februar 2023 på: http://teknologiforstaaelse.org/wp-content/uploads/2021/01/gap-analyse.2021.pdf

Undervisningsministeriet (u.å.). Læseplan for forsøgsfaget teknologiforståelse. Lokaliseret d. 14. februar 2023 på: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf18/181221-laeseplan-teknologiforstaaelse.pdf

Conole, G., & Dyke, M. (2004). What are the affordances of information and communication technologies? ALT-j, 12(2), 113-124.

Conole, G. (2012). Designing for learning in an open world. Springer Science & Business Media.

Dewey, J. (1910). How we think. D. C Heath & Co Publishers: Chicago.

Dewey, J. (2005). Demokrati og uddannelse. Gyldendals bogklubber.

DiSessa, A. A. (2001). Changing minds: Computers, learning, and literacy. Mit Press.

Edgerton, D. (2011). The shock of the old: Technology and global history since 1900. Profile books.

Flyvbjerg, B. (2010). Fem misforståelser om casestudiet (Five Misunderstandings about Case-Study Research). Kvalitative metoder, København: Hans Reitzels Forlag, 463-487.

Gaver, W. W. (1991). Technology affordances. Paper presented at the Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 79-84.

Gibson, J. J. (1977). The concept of affordances. Perceiving, acting, and knowing, 1. The ecological approach to visual perception (Boston: Houghton Mifflin).

Hansen, J. J. (2021). Teknologiforståelsesdidaktik: problemløsning, empowerment, eksistens, udfordring og innovation. In Computational Thinking: Teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver. 235-264. Samfundslitteratur.

Kornholt, B., Wiskerchen, M., Oxenvad, C. M., Køhrsen, L., Ebsen, R. O., Emtoft, L. M. & Vejby, D. (2021). Udviklingslaboratorier som metode til kompetenceudvikling i teknologiforståelse på læreruddannelsen. Intenderet model for kompetenceudvikling i projekt ’Kompetenceløft for teknologiforståelse på læreruddannelsen’ under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Lokaliseret d. 14. februar 2023 på: http://aucon.larsbo.org/sites/default/files/files_publications/TEKFAG_laboratoriebeskrivelse.pdf

Krogh, E. (2011). Undersøgelser af fag i et fagdidaktisk perspektiv. Krogh & F. Nielsen (red.), Sammenlignende fagdidaktik, Cursiv, 7

Luhmann, N. (1975). Interaktion, organisation, gesellschaft. Soziologische Aufklärung 2 (s. 9-20): Springer.

Nielsen, F. V. (2011). Sammenlignende fagdidaktik: Genstandsfelt, perspektiver og dimensioner. Krogh & F. Nielsen (red.), Sammenlignende fagdidaktik, Cursiv, 7, 11-32.

Schwartz-Shea, P., & Yanow, D. (2013). Interpretive research design: Concepts and processes. Routledge.

Slot, M. F., Hachmann, R., Hjorth, M., & von Sehested, M. (2021). Teknologiforståelse–En sammenhængende faglighed?: En beskrivende analyse af 110 undervisningsforløb. Learning Tech, (10), 295-322.

Slot, M. F., Lorentzen, R. F., & Hansen, T. I. (2021). Hvordan integreres teknologiforståelse i dansk?. Learning Tech, (10), 21-46.

Staunæs, D., Nickelsen, N. C. M., Dupret, K., Adriansen, K. og Høyrup, S. (2014). Læringslaboratorier og læringseksperimenter. In Læringslaboratorier og –eksperimenter. Aarhus Universitetsforlag.

Studieordning læreruddannelsen. National del (2022). Lokaliseret d. 14. februar 2023 på: https://esdhweb.ucl.dk/D22-2039049.pdf?_ga=2.100861377.1929022145.1676270251-73507818.1617909781

EMU (2022). Her finder du formålet for forsøgsfaget teknologiforståelse. Lokaliseret d. 14. februar 2023 på: https://www.emu.dk/grundskole/teknologiforstaaelse/formaal

Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2022). Kompetenceløft for teknologiforståelse på læreruddannelsen. UFM. http://tekfag.dk/

Yin, R. K. (2018). Case study research: Design and methods. Sage.

Downloads

Publiceret

10-08-2023

Citation/Eksport

Falkesgaard Slot, M., Rasmussen, H. F., & Kjærgaard, T. (2023). Teknologiforstyrrelser i læreruddannelsens danskfag : - på vej med danskfaglige teknologiforståelser i læreruddannelse . Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 16(28). https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136093

Nummer

Sektion

LOM28: Teknologiforståelser i uddannelsessystemet