Optagelse

Hvem kan udgive på tidsskrift.dk?

For at få adgang til at udgive på tidsskrift.dk skal de enkelte tidsskrifter leve op til en række fastlagte krav, der skal være med til at sikre et højt niveau blandt de tidsskrifter, der udgives via denne serviceplatform.

I det følgende vil vi beskrive de kriterier, vi lægger til grund for en endelig vurdering af et tidsskrifts egnethed i forbindelse med en eventuel optagelse på tidsskrift.dk. Der er tale om en helhedsvurdering, så et givent tidsskrift skal nødvendigvis ikke opfylde samtlige nævnte kriterier for at blive optaget.

Tidsskrift.dk har været i drift siden 2007 og kravene til tidsskrifterne har ændret sig løbende. Nytilkomne kriterier er dog kun blevet pålagt de tidsskrifter, der efterfølgende har søgt om optagelse. Man vil derfor kunne finde enkelte tidsskrifter, der med hensyn til karensperiode ikke lever op til de nuværende krav. De enkelte redaktioner skal kunne føle sig sikre på, at de betingelser, som de skriver under på, ikke senere ændres, så de ikke længere ser sig i stand til at udgive på vores platform.

Det Kgl. Biblioteket har valgt at udgive tidsskrifter af kulturhistorisk interesse fra egne samlinger og afdelinger på serveren. Her kan det kulturhistoriske aspekt komme til at veje tungere end de øvrige kriterier.

Kriterier
Tidsskriftet skal som udgangspunkt have et videnskabeligt sigte. Redaktionen skal have en videnskabelig tilgang til det redaktionelle arbejde, ligesom de udgivne artikler skal fagfællebedømmes eller på anden måde kvalitetssikres.

Tidsskriftet skal enten være tilknyttet et dansk universitet, et forskningsprogram ved en forskningsinstitution, én eller flere professionsskoler, en dansk videnskabelig forening eller et dansk videnskabeligt selskab. Hvis tidsskriftet er ejet af redaktionen, skal der i redaktionen være en tydelig tilknytning til dansk forskning, jævnfør ovenstående liste.

Studentertidsskrifter, der udgiver bearbejdede versioner af studerendes opgaver, ses som en uddannelse i akademisk praksis og kan optages, da disse giver de studerende en indsigt og træning i at skrive, bedømme og udgive artikler. Tidsskrifterne skal dog for at sikre kvaliteten være tilknyttet relevante institutioner. Studentertidsskrifter skal derudover have tilknyttet et advisery board, jævnfør DOAJ’s krav til optagelse.

Rent interne instituttidsskrifter optages ikke, med mindre de overvejende har videnskabeligt indhold. Det vil sige tidsskrifter, der minder om ”nyhedsbreve” om/fra instituttet m.m., optages ikke.

Tidsskrifter, tilknyttet et statsanerkendt museum eller anden institution under kulturministeriet, kan optages på serveren. Tidsskrifter tilknyttet dette område kan være mere populærvidenskabeligt prægede, da deres målgrupper ofte er bredere. Indholdet af disse tidsskrifter skal dog bygge på et videnskabeligt grundlag.

Tidsskrifterne må gerne have forskellige abonnementsordninger og tilbyde forsinket adgang til artiklerne, men alt materiale skal være tilgængeligt med Open Access 6 til 12 måneder efter udgivelsen (Jf. National Open Access. 6 mdr for naturvidenskab og medicin, 12 måneder for humaniora og samfundsfag)

Det er tilladt at tage betaling for at fagfællebedømte artikler. Det vil sige, opkræve et såkaldt Article Processing Charge (APC). Hvis tidsskiftet opkræver et APC, må tidsskriftet ikke samtidigt opkræve betaling for abonnement eller have forsinket OA.

Tidsskrifter skal have et dansk eller nordisk registreret ISSN, når de ansøger om optagelse. Hvis tidsskiftet ikke har dette, skal det være anset som værende et tidsskrift med eksplicit dansk tilknytning. 

Nyoprettede tidsskrifter kan først søge om et ISSN efter udgivelse af første nummer og skal derfor ikke fremvise dansk/nordisk ISSN på optagelsestidspunktet.

Tidsskrifterne skal udgive på serveren. Systemet rummer mulighed for, at et tidsskrift kan gennemføre fagfællebedømmelse på serveren og derefter udgive indholdet andetsteds, men dette accepteres ikke i denne sammenhæng. Et givent tidsskrift skal – for at blive optaget – acceptere, at dets indhold udgives på tidsskrift.dk.

Hvis et tidsskrift vælger at flytte til en anden server, skal tidligere udgivne artikler forblive tilgængelige på serveren.

Hvis et tidsskrift, der er blevet optaget på tidsskrift.dk, tidligere er udkommet i en anden version, eksempelvis under et andet navn, kan disse versioner ligeledes optages på serveren. 

Hvis tidsskriftet vælger at opretholde egne hjemmesider, skal man, fra disse hjemmesider, linke til artiklernes såkaldte Landing Page på tidsskrift.dk.

De enkelte redaktioner er ansvarlige for at sikre, at ophavsretten ikke krænkes, at de ikke deler personfølsomme oplysninger. Redaktionerne er selv ansvarlige for at opdatere oplysninger på deres hjemmeside. De enkelte redaktioner må gerne samarbejde med et forlag på konsulentniveau eller andre firmaer i forbindelse med typesetting, design af hjemmeside etc.  Større ændringer af hjemmeside-designet kan dog kun ske, efter den enkelte redaktion har rådført sig med tidsskrift.dk.

Gratis service
Når et tidsskrift har vist sig at leve op til ovennævnte kriterier hjælper Det Kgl. Bibliotek -  i samarbejde med de enkelte redaktioner - med at få etableret en hjemmeside og koble den op til tidsskrift.dk. Ligeledes tilbydes redaktionerne en grundig indføring i opsættelse og brug af det anvendte publiceringsprogram, Open Journal Systems. Etablering, drift og efterfølgende support dækkes af Det Kgl. Bibliotek og er således gratis for de enkelte redaktioner.

Kontakt: tidsskrift.dk@kb.dk