BUKS #49

Meddelelser

Kommende temanummer om ’Tidlig kulturstart’

2021-03-15

Kom og vær med! 

– BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur udgiver temanummer om ’Tidlig kulturstart’ 

Hermed inviteres alle pædagoger, forskere, projektledere, kunstnere, dagtilbudsledere, kulturformidlere m.fl., som er involverede i projekter under Kulturministeriets initiativ ’Tidlig kulturstart’, til at bidrage til et kommende temanummer af BUKS – Tidsskrift for børne- og ungdomskultur. 

Temanummeret bliver dedikeret til ’Tidlig kulturstart’ og skal således fungere som et vindue ind til den mangfoldighed af regionale og lokale projekter, eksperimenter og nye idéer, som ’Tidlig kulturstart’ kaster af sig. 

Det er muligt at bidrage til temanummeret med hhv. forskningsartikler, formidlingsartikler og kommenterede billedserier, se yderligere information nedenfor. 

Der er nedsat en temaredaktion som varetager den redaktionelle proces og al kommunikation i denne forbindelse. Temaredaktionen vil forøge at tilgodese både bredde, variation og kvalitet i temanummeret, se kontaktinformationer nedenfor. 

Hvad kan jeg bidrage med i temanummeret? 

For alle bidrag i temanummeret gælder det, at de direkte og eksplicit skal omhandle aktiviteter under ’Tidlig kulturstart’. Variationen i formater sigter på at tilgodese en mangfoldighed af bidrag. 

Det er muligt at bidrage med følgende formater: 

– Forskningsartikel – Forskningsartikler gennemgår en redaktionel proces og bliver fagfællebedømt af andre forskere med henblik på udgivelse i temanummeret. Artiklens omfang bør ikke overstige 30.000 anslag. 

Formidlingsartikel – Formidlingsartikler gennemgår en redaktionel proces med henblik på udgivelse i temanummeret. Artiklens omfang bør ikke overstige 30.000 anslag. 

Kommenteret billedserie – Kommenterede billedserier gennemgår en redaktionel proces med henblik på udgivelse i temanummeret. Det anbefales, at der indgår 10-20 fotos i en billedserie, og at den ledsagende tekst er kortfattet og har en understøttende funktion i forhold til de enkelte billeder. 

Forfatterne er ansvarlige for overholdelse af persondatalovgivningen i forhold til alle ovenstående formater, dvs. forfatterne skal indhente informeret samtykke til offentliggørelse af billedmateriale i BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur, ligesom forfatterne skal indgå konkrete aftaler med deltagerne omkring pseudonymisering/anonymisering af navne, institutionsnavne, kommunenavne etc. 

Vigtige datoer, revideret d. 12/3 på baggrund af Corona-udsatte aktiviteter i Tidlig kulturstart 

Temanummeret forventes at udkomme medio 2022. Nedenfor er processens vigtigste datoer oplistet. 

1: Interessetilkendegivelse fra bidragydere i perioden d. 1. november 2020 til d. 15. december 2020 

I denne periode er der et vindue for indsendelse af interessetilkendegivelse om at bidrage til temanummeret. Vi opfordrer til, at interessetilkendegivelserne indkommer så tidligt i denne periode som muligt, eftersom dette giver mulighed for en samarbejdsproces, hvor redaktionelle kommentarer og efterfølgende justeringer kan kvalificere bidraget allerede tidligt i processen 

Kommende temanummer om ’En tidlig kulturstart’ - BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur 

Interessetilkendegivelsen skal indeholde følgende: 

– Navne, titler og institutionstilknytning på alle forfattere/bidragydere 

– Eksplicitering af, om der er tale om en forskningsartikel, en formidlingsartikel eller en kommenteret billedserie 

– Arbejdstitel på bidraget 

– 1-2 siders synopsis som skitserer bidragets indhold 

– Interessetilkendegivelsen mailes til temaredaktionen på kjer@ucsyd.dk og abod@ucsyd.dk Send gerne til begge mailadresser og skriv i emnefeltet: ”Bidrag til BUKS temanummer” 

2: Svar fra temaredaktion senest d. 15. januar 2021 

Bidragyderne modtager enten en invitation til at indsende artikel/bidrag i første udkast eller en begrundet afvisning af interessetilkendegivelsen fra temaredaktionen. 

3: Første udkast af artikel/billedserie indsendes af bidragyderne senest d. 1. september 2021 

Derefter igangsættelse af redaktionel proces (alle bidrag) og fagfællebedømmelse (forskningsartikler). 

4: Andet udkast af artikel/billedserie indsendes af bidragyderne senest d. 15. januar 2022 

Derefter afsluttende redaktionel proces (alle bidrag) og/eller evt. yderligere fagfællebedømmelse (forskningsartikler). 

5: Endelige bidrag indsendes af bidragyderne senest 15. marts 2022 

OBS: Alle datoer er med forbehold for ændringer 

De allerbedste hilsner fra temaredaktionen 

Kim Jerg: kjer@ucsyd.dk 

Ane Bjerre Odgaard: abod@ucsyd.dk 

Om BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur: 
Tidsskriftet er det eneste i såvel Danmark som det øvrige Norden, der prioriterer et kunstnerisk og kulturelt-æstetisk fokuseret perspektiv på feltet. Det henvender sig til institutioner, kommunalforvaltninger, kulturkonsulenter, lærere, bibliotekarer, forskere, studerende, pædagoger, designere, producenter, forældre og andre med interesse for børne- og ungdomskulturområdet. 

Læs mere her: https://tidsskrift.dk/buks/about 

Læs mere om Kommende temanummer om ’Tidlig kulturstart’

Nyeste nummer

Årg. 36 Nr. 63 (2019): Den fænomenale leg fortsætter
Den fænomenale leg fortsætter

Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur havde i sit foregående nummer som tema Den fænomenale leg, og det indeholdt artikler om leg set i politiske, kulturelle og pædagogiske kontekster og forståelsesrammer. Det viste sig efter udgivelsen, at dette tema hverken for tidligere eller nytilkomne bidragydere til tidsskriftet var uddebatteret. Legetemaet breder sig i disse år næsten eksplosivt ud over stadig nye kontekster, og redaktionen har derfor med nr. 63 ønsket at både fastholde og udvide det kulturanalytiske og praksis-sensitive blik på legens forekomster.

Vi har navngivet temaet for nr. 63 som Den fænomenale leg fortsætter. Dermed peger vi på, at bidragyderne til dette nummer fortsat er optaget af spørgsmålene: Hvordan gøres leg? Hvad sker der i leg? og Hvad kan leg? Hertil kommer spørgsmålene: Hvem leger? Hvor leges der? og Hvornår leges der? Svarene på sådanne fundamentale spørgsmål finder vi bl.a. i artikler, som fører os ind i en ofte overset kulturhistorisk kontekst. Læseren vil f.eks. finde bidrag, som dokumenterer fremkomsten af hhv. danske sandkasser og byggelegepladser, og som derved udvider vores forståelse for, hvad legens fysiske rammer og materialer betyder for børnene. I andre bidrag undersøges det, hvordan man aktuelt ved hjælpe af medier som hhv. GoProkamera, tablets og mobiltelefon kan få adgang til børns selv-initierede leg, til deres ikke-overvågede karnevaleske og ’farlige’ leg i dagtilbud og lokalmiljøer. Heroverfor står bidrag om, hvordan voksne kan understøtte eksperimenterende medieleg blandt børn og om, hvilke rammer og muligheder, den styrkede læreplan sætter for pædagogers arbejde. Endelig er der bidrag, som med afsæt i hhv. praksisfortællinger og ledelsesteorier analyserer konflikter og konflikthåndtering i et legeperspektiv og dermed udvider blikket for den flydende grænse mellem leg og ikke-leg, mellem magt og afmagt.

Publiceret: 2019-09-20

Hele nummeret

Se alle numre

BUKS Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur udgives af Børne- og UngdomsKultur­Sammen­slutningen (BUKS).

BUKS er en tværfaglig og landsdækkende organisation af forskere og praktikere, der siden 1982 har beskæftiget sig med børne- og ungdomskulturens mange udtryksformer gennem bl.a. forsknings- og udviklingsprojekter, artikler, undervisning, foredrag, kursusvirksomhed og netværksdannelser.

Tidsskriftet er stadig det eneste i såvel Danmark som det øvrige Norden, der prioriterer et kulturelt-æstetisk og kunstnerisk fokuseret perspektiv på feltet. Det henvender sig bredt til institutioner i uddannelses- og kulturformidlingsfeltet, til forskere og studerende, kulturkonsulenter, lærere, bibliotekarer, pædagoger, designere, producenter, kommunalforvaltninger, forældre og andre med interesse for børne- og ungdomskulturområdet.

Tidsskriftet er forum for forskning, formidling, kritik, debat og information på børne- og ungdomskulturområdet. Det præsenterer og analyserer et bredt spektrum af børne- og ungdomskulturens emner, medier, synsvinkler og problemstillinger. Det overordnede formål er at demonstrere børns og unges kulturudøvelse, som den kommer til udtryk i samspil med forskellige medier, institutioner mm.

Udformningen af tidsskriftet veksler mellem udgivelse af temanumre og numre som rummer artikler om et bredere spektrum af emner. Den faste redaktion består af forskere og undervisere i feltet og suppleres med temaredaktionsmedlemmer. For bidragydere fra hele Norden tilbydes peer review af artikler. 

Tidsskriftet rummer analyser, teorier og debat om børne- og ungdomskulturens forskellige ytringsformer, typer og medier:

  • Den klassiske børnekultur i kulturhistorisk perspektiv, fx litteratur, teater, musik, sang, billedkunst for børn, legetøj m.v.
  • De nyere børne- og ungdomsmedier, som tegne- og animationsfilm, tv, computerspil, apps, platforme som YouTube m.v.
  • Børns og unges kulturelle udtryksformer og udfoldelser, spændende fra legekultur over forskellige typer af mediebrug til deres iscenesættelse af dagligliv.
  • Kulturelle projekter med børn og unge, herunder børne- og ungdomskultur i institutioner og pædagogik, fx gennem Huskunstnerordningen, ministerielt og kommunalt støttede projekter og Åben skole