BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur https://tidsskrift.dk/buks <div><div><div><div><p> </p></div></div></div></div> Børne- og Ungdomskultur Sammenslutningen da-DK BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur 0907-6581 <div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p>Tidsskriftet følger dansk ophavsret</p></div></div></div></div> Indledning https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107342 <p>Dette nummer af tidsskriftet har været længe undervejs, men kan til gengæld nyde godt af, at tidsskriftet er overgået til at blive et rent elektronisk tidsskrift. Vi har sagt farvel til faste abonnenter og goddag til muligheden for at forbinde de enkelte bidrag med resten af internettets udgivelser. For en del bidragydere – og læsere – er det væsentligt, at vi bringer fagfællebedømte artikler med en forskningsmæssig betydning. For andre er det snarere undersøgelser og beskrivelser af (nye) former for praksis på det børne- og ungdomskulturelle felt, der efterspørges. Begge ønsker bliver opfyldt i nummeret her.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Vi modtager støtte fra Statens Kunstfond til at klare udgivelsen fra egne redaktionelle skriveborde uden forlags- eller trykkeriaftaler, og det er vi meget taknemmelige for. Ligeledes har vi nu mulighed for at koble interaktivt mellem vores tidsskriftnumre og vores hjemmeside, således at vi kan aktivere billed- og videomateriale, lydmateriale osv., ligesom vi kan give links til alt, hvad internettet kan præstere af relevant materiale.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Vi håber, at ændringerne vil falde i god jord hos læserne! Det giver i al fald både redaktion og bidragydere mulighed for at gå mere legende og eksperimentelt til værks, samtidig med at forskningstilknytningen bevares.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Herdis Toft Carsten Jessen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2018-08-19 2018-08-19 35 62 4 4 Legen som fænomen og forskningsoptik – et essay om fortolkning og teori https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107340 <p>Empirisk observation indebærer altid fortolkning og er aldrig neutral. Når vi observerer andre menneskers handlinger, må vi nødvendigvis trække på bevidste eller tavse antagelser om menneskers motiver. Vi må bruge det, H.G. Gadamer kalder vores »forforståelser« og »for-domme«. Videnskabelige teorier er særlige fortolkninger, der bør have som mål at gøre grundantagelser synlige og bevidste, og videnskabelige diskussioner bør konstant kritisk analysere herskende teorier for skjulte antagelser. Med legen som genstand og med C. Geertz som primært eksempel diskuterer artiklen teorier om leg og fremsætter en teori om leg som handlinger, vi mennesker udfører for at skabe en virkelighedssfære, hvori vi frit kan skabe stemninger.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Carsten Jessen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2018-08-19 2018-08-19 35 62 16 16 Leg som ustyrlig deltagelseskultur – eller fortællingen om det demokratiske æsel https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107341 <p>I denne artikel præsenteres den franske filosof Jacques Rancières teoretiske forståelsesramme for det direkte demokrati, og med afsæt heri argumenteres der for, at legekultur som fænomen repræsenterer en »ustyrlig«, deltagelseskultur, der bygger på direkte demokrati og dermed er et livsnødvendigt fundament under vort samfund. Der trækkes tråde fra slogans for det anarkistiske, anti-autoritære oprør i maj 1968 til børns legekultur i dag, og det vises, hvordan regelforhandlinger og -forvandlinger er nøglebegreber for at forstå, hvori forskellen mellem liberalistisk »fri« leg og socialt »forpligtet« fælles leg består. En observation af børnehavebørns kamp om at erobre et legeredskab, en lommelygte, er et eksempel på vekslingen mellem »lodtrækning og listighed« som manøvrer, der benyttes af børnene. Endelig diskuteres den trussel mod leg, som udgøres af dens inddæmning i institutioner som har andre mål for leg end legen selv.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Herdis Toft ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2018-08-19 2018-08-19 35 62 22 22 We do the same, but it is different. The open laboratory & play culture https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107339 <p>This article outlines a certain research field and a pedagogical area around digital media, play and pedagogy in a globalized media- &amp; knowledge society. I sketch out both some results and some new challenges based on closed, recent and ongoing activities, development and research using digital media together with children in different pedagogical settings. The methods to find ways to use technologies and narratives have always been based on concrete experiments inside the pedagogical settings. No matter the context I as a researcher stepped into the actual situation and co-created play, experiments, questions, processes and results. Over the years I have discussed one pedagogical principle for the processes I have used: the open laboratory. This open laboratory covers pedagogical methods where all media and all materials can be combined in processes, where children and pedagogues play and experiment.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Klaus Thestrup ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2018-08-19 2018-08-19 35 62 14 14 Familien Robot kommer forbi – robotter som legevæsner og legemedier i børns teknologiske legekultur https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107334 <p>Begreber som STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), Computational Thinking, Digital Dannelse, Teknologiforståelse og ’læring’ om teknologier samt ’lære at’ benytte teknologier er centrale i forhold til forskningen i, indsatserne for og forståelsen af børns teknologipraksis i børnehaver og skoler. Med et forskningsmæssigt afsæt forsøger denne artikel at udvide feltet og forståelsen gennem at anskue børns teknologipraksis dels i en legekulturel optik, dels med et fokus på mellemmenneskelige og humanistiske dimensioner inden for 21st Century Learning Skills. Med udgangspunkt i et 4 måneder langt Design Based Research feltarbejde i 3 børnehaver, udført af Mads Bønløkke Pedersen, ser artiklen på, hvordan forskellige robotter som <em>Ozobot</em>, <em>BlueBot</em>, <em>Dash-and-Dot </em>og <em>Edison </em>’kommer på besøg’ i børnehaver og bliver til legevæsner og legemedier i børnenes legepraksisser på egen hånd og sammen med pædagoger. I artiklen forstås børnehavens robotkultur som børnenes egen kultur og samtidig undersøges det, hvordan børn og pædagoger gennem etableringen af en sådan kultur opøver og udfolder teknologisk forestillingskraft og deltagende fællesskaber, faciliteret af robotter og teknologisk mod. Gennem artiklen fremskrives et rammeværk for at begribe en sådan legekulturel tilgang til børns teknologipraksis samt en analyse af et feltarbejde, der fremhæver, hvad et sådant rammeværk bidrager med, når vi forsker i og praktiserer teknologiske lege- og lærings-kulturer med børn i børnehaver.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Mads Bønløkke Pedersen Rikke Toft Nørgaard ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2018-08-18 2018-08-18 35 62 30 30 Medieleg i skolen – media literacy i et legekulturelt perspektiv https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107335 <p>Børns mediebrug i børnehaveklassen skal ifølge styringsdokumenterne understøttes gennem en afbalancering af leg og udvikling af kompetencer. Der mangler imidlertid både viden om, hvilken rolle legen spiller i børns udvikling af mediekompetence, og teoretisk afklaring af, hvordan »media literacy«1 kan tænkes sammen med legeteori. Målet med denne artikel er at bidrage til vidensudvikling om børns medieleg, dels empirisk og dels teoretisk. Artiklen er blevet til på baggrund af et etnografisk studie, hvor kvalitative forskningsmetoder har medvirket til at etablere et aktivt deltagerperspektiv. I den udvalgte case er det to børn, der producerer datamaterialet. Casen rummer både »nye medier« som konsolspillet <em>Mario II </em>og et digitalt kamera samt »gamle medier« som en tegning, fortælling og en tavle. Casen peger på vigtigheden af at interessere sig for børns engagement, når de bruger medier i deres leg. Derudover demonstrerer casen et forholdsvist avanceret niveau af mediekyndighed og refleksion i medielegen. Casen foreslår med andre ord, at der er et potentiale i at interessere sig for børns medieleg i skolen, når det drejer sig om udviklingen af mediekompetencer. Teoretisk kvalificeres »media literacy« gennem teori om legekultur i relation til børns medieleg. Afsluttende diskuteres »børns medieberedskab« i forhold til leg og media literacy.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Helle Hovgaard Jørgensen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2018-08-18 2018-08-18 35 62 16 16 Stjerneskud – Forskningspixibog om et farligt barn https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107336 <p>Denne bog er første eksemplar af en genre, Nørgård har kaldt <em>forskningspixibog</em>. Bogen er produceret på baggrund af hendes ph.d. og forskningspublikationer omhandlende computerspil som et håndværk. Forskningspixibogen anvender narrativ etnografi og »evocative writing« til at fremstille forskningspointer.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Gennem at kondensere et 3-årigt forskningsarbejde til pixibogsstørrelse bliver det muligt at producere forskning på måder, der rækker ud over den traditionelle forskningsartikel eller-bog. Forskningspixibogen er en form, der indeholder samme forskningstyngde som traditionelle forskningsartikler, men forsøger at få alternative forskningsindsigter og -analyser til at træde frem</p> Rikke Toft Nørgaard ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2018-08-18 2018-08-18 35 62 18 18