https://tidsskrift.dk/buks/issue/feed BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur 2024-02-22T20:33:21+01:00 Alfred Christen Iversen alfrediversen@mac.com Open Journal Systems <div> <div> <div> <div> <p>&nbsp;Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur er det eneste i såvel Danmark som det øvrige Norden, der prioriterer et kunstnerisk og kulturelt-æstetisk fokuseret perspektiv på feltet.</p> </div> </div> </div> </div> https://tidsskrift.dk/buks/article/view/143611 Forord: Nye stemmer og perspektiver på legens alsidighed 2024-02-22T20:10:52+01:00 Kim Holflod kimh@edu.au.dk Lars Dahl Pedersen ldp@edu.au.dk <p>Forord</p> 2024-02-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 © BUKS og forfatterne https://tidsskrift.dk/buks/article/view/143602 Bevægelses-sanglege med familier på asylcentre – glæde, nærvær og understøttende samspil 2024-02-22T18:14:55+01:00 Katarina Lamhauge ldp@edu.au.dk Maise Johansen ldp@edu.au.dk Helle Winther ldp@edu.au.dk <p class="p1">Familier, der bor på asylcentre, vil være i udsatte positioner med traumatiske fortider, udfordrende nutider og uvisse fremtider. Forælder-barn-relationen har i hele verden en afgørende betydning for børns udvikling. Denne relation er udfordret i familierne grundet deres belastende livssituation. Dette studie undersøger, hvordan holistiske bevægelses-sanglege kan have potentiale til at understøtte tilknytningsprocesser i familier med 0-3-årige børn. Studiet tager afsæt i en praktikerforskningstilgang og er inspireret af hermeneutisk-fænomenologiske og kunstbaserede metoder. Bevægelses-sanglege er udviklet til familier med udgangspunkt i udviklings-, bevægelses- og musikpsykologi og afprøvet med seks familier, som bor på asylcentre. Processerne med familierne er undersøgt gennem sceniske beskrivelser og transformeret til musiske fortællinger for at berige og nuancere formidlingen. Bevægelses-sanglege viser potentiale til at skabe øjeblikke af deltagelse, nærvær og glædesfyldte samspil mellem forældre og børn. Studiet peger også på udfordringer med bevægelses-sanglege. Derfor er det vigtigt at være varsom i arbejdet med forældre og børn i udsatte positioner.</p> 2024-02-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 © BUKS og forfatterne https://tidsskrift.dk/buks/article/view/143603 Refleksiv dramaturgi som veiviser i kunstpedagogisk arbeid sammen med barnehagebarn 2024-02-22T18:25:34+01:00 Hanne Wiseth ldp@edu.au.dk <p class="p1">Hensikten med artikkelen er å undersøke, hvordan a/r/tografen sikrer retning og framdrift i et kunstpedagogisk prosjekt i barnehagen, samtidig som barnas deltagelse, medskaping og lek ivaretas. Datamaterialet er hentet fra gjennomføringen av fire utforskende verksteder, der strategier fra egenskapt teater ble anvendt for å utvikle fantasiunivers i samspill med barnehagebarn. I artikkelen analyseres to sekvenser av leksamspill ved bruk av dramaturgisk analyse (Guss, 2017) og dramaturgi som praksis-teori (Knudsen, 2018; Lid, 2018; Szatkowski, 2017, 2019). Analysen viser hvor i forløpet og på hvilken måte a/r/tografen fremmer eller hemmer medskaping fra barna, og hvilke konsekvenser dette får for det videre leksamspillet. Artikkelen ser på utfordringer ved å være en deltagende forsker sammen med barnehagebarn, der konflikten ligger i konkurrerende hensyn knyttet til kunstneriske og pedagogiske valg. I drøftingen vil jeg diskutere om bruk av dramaturgi som praksis-teori kan hjelpe a/r/tografen å navigere i spennet mellom kunstneriske og pedagogiske hensyn, og hvordan aktiv og bevisst bruk av rollereversering kan skape framdrift i leksamspill med barn.</p> 2024-02-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 © BUKS og forfatterne https://tidsskrift.dk/buks/article/view/143604 »Det skal ikke se rigtigt ud« – Et koreografisk designeksperiment om den flertydige legende krop 2024-02-22T18:33:10+01:00 Lars Dahl Pedersen ldp@edu.au.dk Ole Lund ldp@edu.au.dk <p class="p1">I artiklen præsenterer vi resultater fra fem undersøgelsesrunder af et designbaseret forskningseksperiment i undervisningsrummet på pædagoguddannelsen, hvor vi med særligt fokus på tilskuerroller undersøgte og eksperimenterede med pædagogstuderendes interaktionsformer, så det at udtrykke sig og kommunikere med åbenlyse bevægelser kunne ske på spontane og legende måder. Baggrunden for eksperimentet er, at mange pædagogstuderende har svært ved at være kreative og legende med deres kroppe og bevægelser, på trods af at dette udgør et væsentligt aspekt ved den pædagogiske faglighed, nemlig det at kunne gøre, handle og sætte ting i gang med fysisk fremtoning og udtryk. Mere specifikt undersøger vi derfor, hvordan pædagogstuderende kan overkomme udfordringen med <em>at kunne</em> og <em>turde </em>vise sig frem som legende kroppe over for hinanden. I designeksperimentet bruger vi et kunstgreb inspireret af et videokunstværk, som vender blikket tilbage på tilskueren og arbejder med en synlig, fantasifuld og medlevende aktivitet hos tilskuerne. Vores analyser peger på, at komplekse bevægelsesopgaver med en grad af ubestemmelighed og drilskhed kan rette de studerendes opmærksomhed mod et fælles tredje, hvis mening ingen fuldstændigt besidder, som kan give studerende mod på at indgå i legende og uforudsigelige fællesskaber, hvor man viser sig frem uden fokus på, at man skal se rigtig ud.</p> 2024-02-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 © BUKS og forfatterne https://tidsskrift.dk/buks/article/view/143605 »Man skal måske også passe på, at sanserne de ikke overtager det hele« – implikationer af pjat på læreruddannelsen 2024-02-22T18:41:26+01:00 Lotte Agnes Lausen ldp@edu.au.dk Oline Pedersen ldp@edu.au.dk Helle Marie Skovbjerg ldp@edu.au.dk <p class="p1">Hvad sker der, når undervisning med legekvaliteter på læreruddannelsen bliver pjattet? Gennem et nærempirisk studie af tre undervisningssituationer med legekvalitet på læreruddannelsen sætter artiklen fokus på de måder, hvorpå pjattet udfolder sig og på, hvilke fortolkninger der knytter sig til udfoldelsen. Artiklen bidrager til en diskussion af, hvilke implikationer disse fortolkninger kan have for lærerstuderende i deres kommende pædagogiske praksis. Dette fører frem til et forslag om nuancering af fortolkningerne af pjat i undervisning, idet der her argumenteres for, at pjat og den euforiske legestemning både er vigtige komponenter for at give det legende liv og ilt til at fortsætte, og at der gemt i det pjattede også ligger nogle uventede faglige åbninger.</p> 2024-02-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 © BUKS og forfatterne https://tidsskrift.dk/buks/article/view/143606 Crafting Inclusive Playful Learning Environments: Exploring Affective Strategies and Atmospheres 2024-02-22T18:51:20+01:00 Jennifer Ann Skriver ldp@edu.au.dk <p class="p1">This article contributes new critical perspectives to Playful Learning, an emerging educational field rooted in inclusivity, democratic principles, and adaptability. It seeks to bridge the gap between playful learning and affective thinking, exploring how atmospheres can enhance inclusivity within higher educational contexts. Specifically, it investigates artful teaching practices in the Social Education Study Program at a University College in Denmark to uncover affective strategies that foster inclusivity within playful approaches. The article establishes the potential of integrating affect-based thinking in playful learning. It navigates the complexities of the magic circle of play and contextualizes the study within the broader landscape of art education and atmospheres. Drawing from a situated relational approach to affect, it introduces the concept of affective arrangements and atmospheres, showcasing their influence on agency and inclusion. The empirical analysis presents two ethnographic vignettes demonstrating how intentional design choices create atmospheres of inclusion. By shedding light on the interplay between affect, atmospheres, and inclusivity, this article contributes to the emerging field of Playful Learning. It offers critical insights for educators striving to create inclusive playful learning environments.</p> 2024-02-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 © BUKS og forfatterne https://tidsskrift.dk/buks/article/view/143607 Legende sociale læringsmiljøer giver plads til autistiske børns perspektiver 2024-02-22T19:00:27+01:00 Ella Paldam ldp@edu.au.dk Sophie Aabjerg Rand ldp@edu.au.dk Stine Strøm Lundsgaard ldp@edu.au.dk Martine Lind Jensen ldp@edu.au.dk Klara Krøyer Fomsgaard ldp@edu.au.dk Line Gebauer ldp@edu.au.dk Rikke Steensgaard ldp@edu.au.dk <p class="p1">Hvordan kan vi skabe motiverende læringsmiljøer, hvor autistiske børn engagerer sig i social refleksion? Denne artikel præsenterer en analyse af en specialpædagogisk metode til social refleksion, som er udviklet sammen med autistiske børn og deres pædagoger og lærere i forsknings-praksisprojektet CollaboLearn. Inspireret af konstruktionistisk pædagogik består metoden i en refleksionsrutine, hvor børn og voksne sammen bygger modeller, der repræsenterer de sociale dynamikker, som opstår under konstruktionsleg. Modellerne gør sociale problemstillinger og løsningsforslag konkrete og håndgribelige, og de kan gemmes og modificeres løbende, når børnene finder frem til nye løsninger sammen. Artiklen præsenterer en analyse af tre modeller, som fokuserer på 1) tilblivelsen 2) anvendelsen og 3) børnenes sociale refleksioner. Analysen viser, at refleksionsrutinen understøtter, at autistiske børn indgår i social refleksion sammen. Ved at gøre abstrakte sociale dynamikker synlige og konkrete er det muligt for børnene at gøre deres eget og andres perspektiv tilgængeligt for andre børn og voksne.</p> 2024-02-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 © BUKS og forfatterne https://tidsskrift.dk/buks/article/view/143608 To optikker på pædagogers roller og handlemuligheder i leg – samspillet mellem et spektrum og metaforer 2024-02-22T19:13:48+01:00 Hanne Jensen ldp@edu.au.dk Kathrine Aarøe Jørgensen ldp@edu.au.dk <p class="p1">I artiklen beskriver vi fund fra et forskningsprojekt, der fulgte deltagere på&nbsp;diplom-modulet <em>Leg, Kreativitet og Læring</em>, mens de øvede sig i at omsætte teori om legefacilitering til praksis. Projektet undersøgte tesen om, at det er muligt og givtigt at pege på et spektrum af forskellige positioner, voksne kan tage i leg, som skaber muligheder og veje ind i leg, også for børn. Datamaterialet bestod af feltobservationer og interviews med 26 pædagoger, samt en spørgeskemaundersøgelse besvaret af 165 diplom-deltagere. Pædagogerne udtrykte fra start, at selv om de mestrede flere positioner i leg, var det stadig udfordrende at deltage aktivt i leg med børn. Deres legepraksis var først et individuelt anliggende i institutionerne, men blev siden mere fælles; det hjalp pædagogerne til at bruge tid i roller, de fandt svære. Fundene viste også, at spektrum-optikken i sig selv kun siger lidt om det dynamiske samspil, der udfoldes undervejs i legen. Ved nærlæsning af feltnoterne opstod to overordnede metaforer med pædagoger som mere flygtige »sommerfugle« i forskellige legescenarier og som »legemagneter« for fælles, længere scenarier. Artiklen understreger, at et rigt legefagligt sprog støtter pædagogers handlemuligheder og intentionalitet i leg, og at det kræver rum og opbakning at blive fortrolige med sproget – teoretisk og i praksis.</p> 2024-02-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 © BUKS og forfatterne https://tidsskrift.dk/buks/article/view/143610 Øer af leg i et hav af læring – når pædagogstuderende designer for leg med teknologi 2024-02-22T19:52:01+01:00 Martin H. Brunsgaard ldp@edu.au.dk <p class="p1">Artiklen beskriver en undersøgelse af en transferproblematik, der handler om, hvordan pædagogstuderende formår at omsætte undervisning i at designe for leg med teknologi til pædagogisk praksis i praktikken. I undersøgelsen er der foretaget en intervention, hvor studerende på baggrund af undervisning i legedesign har udviklet og afprøvet et legedesign for et robotværksted med børnegrupper i deres praktik. Erfaringerne fra interventionen viser, at de studerendes teknologiske viden og kunnen har betydning for deres muligheder for at understøtte leg på legens præmisser. Desuden viser empirien eksempler på dannelsesprocesser, hvor de studerende må overskride sig selv for at finde frem til måder at forholde sig på, der er befordrende for legens udfoldelse. Hermed peger undersøgelsen på en grundlæggende utakt mellem intentionen om at uddanne legefaciliterende pædagoger og et kompetenceorienteret uddannelsesparadigme, der prioriterer teoretisk viden på bekostning af håndværksmæssig kunnen, og som opfatter transfer som kognitiv overførelse af viden og kunnen mellem kontekster.</p> 2024-02-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 © BUKS og forfatterne https://tidsskrift.dk/buks/article/view/143525 Perspektiver på legedeltagelse og legepraksis i grønlandske børnehaver – mellem risikofyldte, grænseudforskende og farlige lege 2024-02-19T17:46:59+01:00 Kim Holflod kimh@edu.au.dk <p class="p1">Denne artikels formål er at undersøge og diskutere, hvordan leg ser ud i grønlandske børnehaver, og hvordan det pædagogiske personale heri deltager i børns institutionaliserede leg. Artiklen indledes med en kulturhistorisk kontekstualisering af børnehaveområdet i Grønland med perspektiver på leg, opdragelse og udvikling i oprindelige samfund. Det empiriske afsæt eret kortvarigt og refleksivt etnografisk feltarbejde i tre børnehaver i Nuuk, Grønland samt samtaler og interviews med personale og ledere om værdier, perspektiver og forståelser knyttet til børns leg og voksnes deltagelse i den. Inspireret af refleksiv tematisk analyse udvikler jeg i artiklen to temaer: 1) <em>Balanceringer mellem formålsdreven og fri leg</em> samt 2) <em>Leg med og på </em><em>kanten af grænser – lystfuld og farefuld leg</em>. Temaerne illustrerer dels <em>generelle</em> perspektiver på børns leg og voksnes deltagelse i den og dels <em>specifikke</em> kultur- og kontekstsensitive analyser og refleksioner over risikofyldt og grænseudforskende leg som pædagogisk opmærksomhed i grønlandske børnehaver. I artiklens diskussion udfolder jeg tegn på et særligt legepædagogisk anliggende om ‘omsorg for fremtiden’ som anderledes fra en traditionel ‘omsorg for nuet’- pædagogik. Artiklen bidrager med undersøgelser af leg og pædagogik i en grønlandsk kontekst, hvilket er underbelyst i pædagogisk forskning om børns leg og voksnes deltagelse i den.</p> 2024-02-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 © BUKS og forfatterne https://tidsskrift.dk/buks/article/view/143609 Digital leg i dagtilbud: Praksiseksempler fra et legekulturelt og praksisorienteret perspektiv 2024-02-22T19:43:57+01:00 Louisa Haugaard Pedersen ldp@edu.au.dk <p class="p1">I denne artikel præsenteres en række pædagogiske aktiviteter, der afspejler måder at implementere digital leg i danske dagtilbud. Formålet er at inspirere pædagogisk praksis og beslutningstagere til at overveje potentialer ved at integrere og understøtte digital leg inden for rammerne af danske dagtilbud. Dette gøres ved at gennemgå konkrete eksempler på, hvordan pædagoger og børnehavebørn udfolder en mangfoldig praksis for digital leg. Eksemplerne omfatter legende aktiviteter med interaktive gulve, tavler, tablets, pædagogiske robotter samt forskellig software, herunder videoredigeringsprogrammer, Google Earth og YouTube. Gennem eksemplerne viser artiklen, hvordan pædagogerne formår at engagere børnene i legende aktiviteter ved at kombinere digitale redskaber med fysiske oplevelser og fællesskaber. Undersøgelsen er baseret på et praksisorienteret og legekulturelt perspektiv, og den udspringer fra tre ugers feltarbejde i tre danske børnehaver, der blev udført i 2016, samt en uges feltarbejde i en dansk børnehave i 2017.</p> 2024-02-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 © BUKS og forfatterne