Meddelelser

Open call: Designing for Play in New Nordic Childhood

 … til BUKS Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur, vol. 66/2022

 Legen er for alvor kommet på dagsordenen igen. For tiden pågår der på mange forskellige måder indsatser, der er med til at nuancere, hvordan vi forstår leg. Børns leg i barndommen er dybt forankret i nordisk børnekulturforskning, hvor den deltagerdrevne leg spiller en central rolle. Samtidig er behovet for, at professionelle voksne, det være sig praktikere og designere, udforsker mulighederne for langt mere varierede tilgange til at facilitere, designe og vide noget om leg. På BIN-Norden konferencen i marts 2021 var temaet: Designing for Play in New Nordic Childhood. I det forum blev diskussioner af, hvordan man kan insistere på legens kvaliteter for alle deltagere, sat i gang.

I dette nummer af BUKS - Tidsskrift for børne- og ungdomskultur inviterer vi forskere, designere og praktikere til at fortsætte den diskussion, konferencen har sat i gang og som mange andre projekter, lokal, regionalt og globalt også er optagede af. Tidsskriftet er et aktivt og dynamisk mødested for aktuelle diskussioner om leg, børne- og ungdomskultur. I dette særlige nummer har vi fokus rettet mod beskrivelser og analyser samt vovede og vidtrækkende perspektiver på, hvordan legen fortsat kan være med til at sætte en vigtig og berigende dagsorden for såvel samfund, uddannelse og arbejde. Der er som aldrig før brug for rige og nuancerede forståelser af leg og vi inviterer derfor bidragsydere fra både det børne- og ungdomskulturelle felt samt designfeltet til at bidrage.

Du kan vælge om dit bidrag skal fagfællebedømmes eller ej. Tilhørende billeder, links, skitser, tegninger osv. kan inkluderes i din tekst, som skal være maks. 5000 ord plus referencer og en biografi på 200 ord. Teksten skal være skrevet på dansk, engelsk, svensk eller norsk.

Vigtige deadlines:

 • Senest den 6. april sendes abstrakt på max. 600 ord til Helle Hovgaard Jørgensen, hhjo1@ucl.dk. Anfør venligst om du ønsker fagfællebedømmelse og om du forventer at bruge billeder mv.
 • Du får besked om accept den 9. april.
 • Senest den 25. oktober 2021 sendes den færdige tekst til https://tidsskrift.dk/buks. Her finder du også tjekliste til forberedelse af manuskript.
 • Fagfællebedømmelse finder sted i perioden 14. december 2021 – 17. januar 2022
 • Din redigeringsproces finder sted i perioden 18. januar 2022 – 13. marts 2022
 • Redaktionelt arbejde i perioden 14. marts 2022 – 8. april 2022
 • Forventet udgivelse 14. juni 2022
 • Kommende temanummer om ’Tidlig kulturstart’

  2021-03-15

  Kom og vær med! 

  – BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur udgiver temanummer om ’Tidlig kulturstart’ 

  Hermed inviteres alle pædagoger, forskere, projektledere, kunstnere, dagtilbudsledere, kulturformidlere m.fl., som er involverede i projekter under Kulturministeriets initiativ ’Tidlig kulturstart’, til at bidrage til et kommende temanummer af BUKS – Tidsskrift for børne- og ungdomskultur. 

  Temanummeret bliver dedikeret til ’Tidlig kulturstart’ og skal således fungere som et vindue ind til den mangfoldighed af regionale og lokale projekter, eksperimenter og nye idéer, som ’Tidlig kulturstart’ kaster af sig. 

  Det er muligt at bidrage til temanummeret med hhv. forskningsartikler, formidlingsartikler og kommenterede billedserier, se yderligere information nedenfor. 

  Der er nedsat en temaredaktion som varetager den redaktionelle proces og al kommunikation i denne forbindelse. Temaredaktionen vil forøge at tilgodese både bredde, variation og kvalitet i temanummeret, se kontaktinformationer nedenfor. 

  Hvad kan jeg bidrage med i temanummeret? 

  For alle bidrag i temanummeret gælder det, at de direkte og eksplicit skal omhandle aktiviteter under ’Tidlig kulturstart’. Variationen i formater sigter på at tilgodese en mangfoldighed af bidrag. 

  Det er muligt at bidrage med følgende formater: 

  – Forskningsartikel – Forskningsartikler gennemgår en redaktionel proces og bliver fagfællebedømt af andre forskere med henblik på udgivelse i temanummeret. Artiklens omfang bør ikke overstige 30.000 anslag. 

  Formidlingsartikel – Formidlingsartikler gennemgår en redaktionel proces med henblik på udgivelse i temanummeret. Artiklens omfang bør ikke overstige 30.000 anslag. 

  Kommenteret billedserie – Kommenterede billedserier gennemgår en redaktionel proces med henblik på udgivelse i temanummeret. Det anbefales, at der indgår 10-20 fotos i en billedserie, og at den ledsagende tekst er kortfattet og har en understøttende funktion i forhold til de enkelte billeder. 

  Forfatterne er ansvarlige for overholdelse af persondatalovgivningen i forhold til alle ovenstående formater, dvs. forfatterne skal indhente informeret samtykke til offentliggørelse af billedmateriale i BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur, ligesom forfatterne skal indgå konkrete aftaler med deltagerne omkring pseudonymisering/anonymisering af navne, institutionsnavne, kommunenavne etc. 

  Vigtige datoer, revideret d. 12/3 på baggrund af Corona-udsatte aktiviteter i Tidlig kulturstart 

  Temanummeret forventes at udkomme medio 2022. Nedenfor er processens vigtigste datoer oplistet. 

  1: Interessetilkendegivelse fra bidragydere i perioden d. 1. november 2020 til d. 15. december 2020 

  I denne periode er der et vindue for indsendelse af interessetilkendegivelse om at bidrage til temanummeret. Vi opfordrer til, at interessetilkendegivelserne indkommer så tidligt i denne periode som muligt, eftersom dette giver mulighed for en samarbejdsproces, hvor redaktionelle kommentarer og efterfølgende justeringer kan kvalificere bidraget allerede tidligt i processen 

  Kommende temanummer om ’En tidlig kulturstart’ - BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur 

  Interessetilkendegivelsen skal indeholde følgende: 

  – Navne, titler og institutionstilknytning på alle forfattere/bidragydere 

  – Eksplicitering af, om der er tale om en forskningsartikel, en formidlingsartikel eller en kommenteret billedserie 

  – Arbejdstitel på bidraget 

  – 1-2 siders synopsis som skitserer bidragets indhold 

  – Interessetilkendegivelsen mailes til temaredaktionen på kjer@ucsyd.dk og abod@ucsyd.dk Send gerne til begge mailadresser og skriv i emnefeltet: ”Bidrag til BUKS temanummer” 

  2: Svar fra temaredaktion senest d. 15. januar 2021 

  Bidragyderne modtager enten en invitation til at indsende artikel/bidrag i første udkast eller en begrundet afvisning af interessetilkendegivelsen fra temaredaktionen. 

  3: Første udkast af artikel/billedserie indsendes af bidragyderne senest d. 1. september 2021 

  Derefter igangsættelse af redaktionel proces (alle bidrag) og fagfællebedømmelse (forskningsartikler). 

  4: Andet udkast af artikel/billedserie indsendes af bidragyderne senest d. 15. januar 2022 

  Derefter afsluttende redaktionel proces (alle bidrag) og/eller evt. yderligere fagfællebedømmelse (forskningsartikler). 

  5: Endelige bidrag indsendes af bidragyderne senest 15. marts 2022 

  OBS: Alle datoer er med forbehold for ændringer 

  De allerbedste hilsner fra temaredaktionen 

  Kim Jerg: kjer@ucsyd.dk 

  Ane Bjerre Odgaard: abod@ucsyd.dk 

  Om BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur: 
  Tidsskriftet er det eneste i såvel Danmark som det øvrige Norden, der prioriterer et kunstnerisk og kulturelt-æstetisk fokuseret perspektiv på feltet. Det henvender sig til institutioner, kommunalforvaltninger, kulturkonsulenter, lærere, bibliotekarer, forskere, studerende, pædagoger, designere, producenter, forældre og andre med interesse for børne- og ungdomskulturområdet. 

  Læs mere her: https://tidsskrift.dk/buks/about 

  Læs mere om Kommende temanummer om ’Tidlig kulturstart’
 • Open call: Designing for Play in New Nordic Childhood

  2021-02-26

  … for BUKS Journal of Child and Youth Cultures, vol. 66/2022

  The recognition of the importance of play in childhood is deeply rooted in the Nordic research on child culture. At the same time, it is increasingly difficult to maintain the advocacy for play only driven by the participants alone without adult facilitation. At the BIN-Norden Conference in march 2021 it is will be explored how it is possible to design for play and a discussion initiated on how one can insist on the qualities of play from the perspective of all the participants including children.

  In this issue of BUKS – Journal of Child and Youth Cultures, we invite researchers, designers and practitioners to continue the discussions initiated at the conference and through other projects locally, regionally and globally. The journal has always been a vibrant meeting place for the actual discussions on play and will continue to do so. In this issue we want to do this through describing and analyzing examples and formulating daring and far-reaching perspectives on this new situation, where play is back on the agenda as an important part of society, education and work. Many kinds of designers of play are more needed than ever to make play happen and many kinds of designers are more than welcome to contribute.

  Your contribution can be peer-reviewed or not depending on your choosing. It can contain images, links and drawings as an important part of the text. The text can be delivered in English, Danish, Swedish or Norwegian. The written text is max. 5000 words plus references and a biography of no more than 200 words.

  Important deadlines:

  • Send an abstract of max. 600 words on the 6st of April 2021 to Helle Hovgaard Jørgensen, hhjo1@ucl.dk and note if you want it peer-reviewed and if you intend to use images, etc.
  • If accepted you get an answer on the 9th of April
  • You send your finish text 25th of October 2021. You send the text to https://tidsskrift.dk/buks and follow the instructions here.
  • Peer-review 14th of December 2021 – 17th of January 2022
  • You edit your text 18th of January 2022 – 13th of March 2022
  • Editorial remarks and minor changes: 14th of March 2022 – 8th of April 2022
  • Published: 14th of June 2022
  Læs mere om Open call: Designing for Play in New Nordic Childhood